tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Nhện giống sát xác về việc phân phân chia cơ thể, tuy nhiên khác về con số các phần phụ. Ở nhện phần phụ bụng tiêu giảm, phần phụ đầu ngực chỉ từ 6 đôi, trong số đó có 4 đôi chân làm trọng trách di chuyển.

Bạn đang xem: So sánh các phần cơ thể hình nhện với giáp xác


*

giống: khung hình gồm 2 phần : đầu-ngực và bụng lớp vỏ kitin bao quanh cơ thể những đôi chân phân đốt tiết thích hợp khác: hình nhện:bụng béo không vùng , bụng không chân, bao gồm tuyến tơ, bao gồm phối đơn giản giáp xác:bụng phân đốt rõ, bụng từng đốt có đôi chân, không tồn tại tuyến tơ, hô hấp bằng lá mang


Nhện giống giáp xác về sự việc phân chia cơ thể, tuy thế khác về số lượng các phần phụ. Ở nhện phần phụ bụng tiêu giảm, phần phụ đầu ngực chỉ từ 6 đôi, trong đó có 4 song chân làm cho nhiệm vụ di chuyển .


* khung hình hình nhện gồm có 2 phần là:

- Phần đầu- ngực: tấn công, định hướng, di chuyển.

- Phần bụng: có nội quan, cơ sở hô hấp, ban ngành sinh sản, cơ sở chăng tơ.

* kết cấu cơ thể như bên trên là tựa như với gần kề xác. Tuy vậy chúng khác cạnh bên xác ở các điểm:

- không tồn tại chân bụng.

- Phần phụ đầu - ngực tất cả 6 đôi, trong những số ấy có 4 song chân bò để di chuyển.


cơ thể hình nhện gồm bao gồm 2 phần: phần đầu-ngực cùng phần bụng.

phần đầu- ngực: là trung chổ chính giữa vận rượu cồn và định hướng

phần bụng: là trung vai trung phong của nội quan tiền và tuyến tơ

so sánh các phần cơ thể với liền kề xác:

nhện giống liền kề xác về việc phân chia cơ thể, tuy vậy khác ở con số các phần phụ . Sinh sống nhện phần phụ bụng tiêu giảm, phần phụ đầu ngực chỉ với 6 đôi, trong số đó có 4 đôi bàn chân làm trọng trách di chuyển.nhện không tồn tại lớp kitin và tất cả cơ quan hô hấp trên cạn, lớp gần cạnh xác gồm lớp vỏ kitin và không tồn tại cơ quan thở trên cạn


Đúng 0

phản hồi (0)

Cơ thể nhện gồm tất cả hai phần : Phần đầu - ngực cùng phần bụng

* Đầu - ngực: là trung trung tâm vận hễ và định hướng.* Bụng: là trung vai trung phong của nội quan và đường tơ.Nhện giống ngay cạnh xác về sự việc phân phân chia cơ thể, nhưng khác về con số các phần phụ. Ở nhện phần phụ bụng tiêu giảm, phần phụ đầu ngực chỉ từ 6 đôi, trong số đó có 4 đôi bàn chân làm nhiệm vụ di chuyển.


Đúng 1

phản hồi (0)

cơ thể Hình nhện tất cả 2 phần: đầu-ngực, bụng

đầu-ngực : là trung vai trung phong của tải và kim chỉ nan

bụng: là trung trung tâm của nội quan lại và tuyến tơ

so với ngay cạnh xác, nhện giống về việc phân chia khung hình nhưng không giống về số lượng các phần phụ. Ở nhện, phần phụ bụng tiêu giảm, phần đầu-ngực chỉ với 6 đôi, trong đó có 4 song chân làm cho nhiệm vụ dịch chuyển


Đúng 0
bình luận (0)

1. Khung người Hình nhện gồm mấy phần, sứ mệnh của từng phần cơ thể?

2. So sánh cơ thể Hình nhện với gần kề xác?

 


Lớp 7 Sinh học Lớp Hình nhện - bài bác 25. Nhện và sự đa dạng của lớp...
7
0
Gửi diệt

1/ cơ thể nhện gồm 2 phần:

* Đầu - ngực: là trung trung tâm vận cồn và định hướng.* Bụng: là trung trung tâm của nội quan lại và tuyến đường tơ.

2/

Nhện giống cạnh bên xác về sự việc phân chia cơ thể, tuy vậy khác về số lượng các phần phụ. Ở nhện phần phụ bụng tiêu giảm, phần phụ đầu ngực chỉ từ 6 đôi, trong số ấy có 4 đôi chân làm nhiệm vụ di chuyển.


Đúng 1

comment (7)
phần đầu -ngực và phần bụng.
Đúng 0
comment (0)
Đúng 0
comment (3)

cơ thể nhện bao gồm mấy phần ? so sánh những phần cơ thể với liền kề xác ? vai trò từng phần cơ ?


Lớp 7 Sinh học tập Lớp Hình nhện - bài 25. Nhện và sự nhiều mẫu mã của lớp...
1
0
Gửi hủy

Đầu - ngực: là trung vai trung phong vận động và định hướng. Bụng: là trung vai trung phong của nội quan tiền và đường tơ.Nhện giống tiếp giáp xác về sự phân chia cơ thể, mà lại khác về con số các phần phụ. Ở nhện phần phụ bụng tiêu giảm, phần phụ đầu ngực chỉ với 6 đôi, trong các số đó có 4 đôi bàn chân làm nhiệm vụ di chuyển.


Đúng 0

comment (0)

Cơ thể Hình nhện tất cả mấy phần?

So sánh các phần cơ thế với sát xác.

Vai trò của từng phần cơ thể?


Lớp 7 Sinh học tập Lớp Hình nhện - bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp...
2
0
Gửi bỏ

Cơ thể hình nhện tất cả 2 phần:

* Đầu - ngực: là trung trung tâm vận hễ và định hướng.* Bụng: là trung tâm của nội quan liêu và đường tơ.Sự khác cùng giống nhau giữa các phần khung người với cạnh bên xác là:

Nhện giống sát xác về sự việc phân chia cơ thể, tuy vậy khác về số lượng các phần phụ. Ở nhện phần phụ bụng tiêu giảm, phần phụ đầu ngực chỉ với 6 đôi, trong đó có 4 đôi bàn chân làm nhiệm vụ di chuyển.


Đúng 0
comment (0)

Cơ thể nhện gồm có hai phần : Phần đầu - ngực và phần bụng

* Đầu - ngực: là trung trung khu vận động và định hướng.* Bụng: là trung trung tâm của nội quan tiền và tuyến đường tơ.Nhện giống cạnh bên xác về sự phân phân chia cơ thể, nhưng lại khác về số lượng các phần phụ. Ở nhện phần phụ bụng tiêu giảm, phần phụ đầu ngực chỉ còn 6 đôi, trong các số ấy có 4 đôi chân làm trách nhiệm di chuyển.


Đúng 0

comment (0)

So sánh sự giống như nhau và không giống nhau các phần cơ thể giữa lớp hình nhện cùng lớp gần cạnh xác

Giúp zới, góp zới


Lớp 7 Sinh học Lớp Hình nhện - bài bác 25. Nhện và sự đa dạng của lớp...
2
0
Gửi bỏ

*Cơ thể hình nhện : -có phòng ban hô hấp bên trên cạn -Cơ thể không hề lớp vỏ kitin nữa -Chân khớp *Cơ thể ngay cạnh xác :-chưa có cơ quan thở trên cạn -Có lớp vỏ kitin (bộ xương ngoài) -Chân đốt


Đúng 0

comment (0)

*giống:+đều ở trong ngành chân khớp+cơ thể chia làm 2 phần:đầu-ngực và phần bụng+chân phân đốt+hoạt động đa phần về đêm+đa số chúng đều sở hữu ích


Đúng 0

comment (0)
SGK trang 85

Câu 1: khung người Hình nhện bao gồm mấy phần? So sánh các phần khung người với gần kề xác. Sứ mệnh của từng phần cơ thể?


Lớp 7 Sinh học Lớp Hình nhện - bài xích 25. Nhện với sự đa dạng mẫu mã của lớp...
4
0
Gửi bỏ

* Đầu - ngực: là trung trung khu vận rượu cồn và định hướng.* Bụng: là trung chổ chính giữa của nội quan tiền và tuyến đường tơ.Nhện giống ngay cạnh xác về việc phân phân tách cơ thể, nhưng mà khác về con số các phần phụ. Ở nhện phần phụ bụng tiêu giảm, phần phụ đầu ngực chỉ với 6 đôi, trong các số ấy có 4 đôi chân làm cho nhiệm vụ dịch rời


Đúng 1

phản hồi (0)

* Đầu - ngực: là trung tâm vận rượu cồn và định hướng.* Bụng: là trung trọng tâm của nội quan lại và tuyến tơ.Nhện giống gần kề xác về sự phân phân tách cơ thể, mà lại khác về con số các phần phụ. Ở nhện phần phụ bụng tiêu giảm, phần phụ đầu ngực chỉ từ 6 đôi, trong số đó có 4 đôi chân làm trách nhiệm di chuyển.


Đúng 0

comment (0)

* Đầu-ngực: là trung trung ương vận đụng và định hướng

* Bụng: là trung trung tâm của nội quan lại và con đường tơ

Nhện giống gần cạnh xác về sự việc phân chia cơ thể, nhưng khác về con số các phần phụ. Ở nhện phần phụ bụng tieu giảm, phần phụ đầu ngực chỉ với 6 đôi, trong các số đó có 4 đôi bàn chân làm trách nhiệm di chuyển.


Đúng 0
bình luận (0)

Cơ thể Hình nhện có mấy phần ? So sánh những phần cơ thể với ngay cạnh xác.Vai trò của từng phần khung hình ?

*


Lớp 7 Sinh học tập Chương 5. Ngành Chân khớp
1
0
Gửi diệt

Cơ thể Hình nhện có 2 phần:

* Phầnđầu - ngực: là trung trung tâm vận rượu cồn và định hướng.* Phầnbụng: là trung trung khu của nội quan tiền và con đường tơ.Nhện giống liền kề xác về việc phân phân chia cơ thể, tuy nhiên khác về số lượng các phần phụ. Ở nhện phần phụ bụng tiêu giảm, phần phụ đầu ngực chỉ với 6 đôi, trong những số đó có 4 đôi bàn chân làm trách nhiệm di chuyển.


Đúng 0

bình luận (0)

So sánh lớp giáp xác và lớp sâu bọ, lớp hình nhện ?

- những phần của cơ thể: ...............................................................................................................................................................

Xem thêm: Please Kindly Là Gì ? Please Kindly Note That Kindly Là Gì

- các cơ quan liêu hô hấp:............................................................................................................................................................

AI LÀMĐƯỢC MÌNH TICK cho NHA :) :3


Lớp 7 Toán
4
0
Gửi bỏ

lớp liền kề xác :cơ thể bao gồm phần đầu-ngực và bụng

cơ sở hô hấp là mang

lớp sâu bọ : cơ thể gồm phần đầu ,ngực , bụng .Đầu có 1 đôi râu; ngực có 3 đôi chân và 2đôi cánh

cơ quan hô hấp bằng lỗ thở sinh hoạt bụng

lớp hình nhện: khung hình gồm phần đầu - ngực cùng bụng

phòng ban hô hấp bằng khe thở nghỉ ngơi bụng


Đúng 2

comment (0)

không gửi linh tinh lên online maths


Đúng 0
bình luận (0)

bn lên h vào chuyên mục sinh học cơ mà gửi


Đúng 0
phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
orsini-gotha.com