*

*

Lý thuyết Hóa 10 bài 8. Sự chuyển đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học


Lý thuyết Hóa 10 bài 8. Sự thay đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố hóa học

I. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

- thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố vào cùng một đội được lặp đi lặp lại sau từng chu kì ⟹ ta nói chúng đổi khác một phương pháp tuần hoàn.

Bạn đang xem: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

- Sự biến đổi tuần trả về thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần đó là nguyên nhân của sự chuyển đổi tuần hoàn về tính chất chất của các nguyên tố.

II, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A

1. Cấu hình electron phần ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A

- những nguyên tố thuộc cùng một tổ A có cùng số e lớp ngoài cùng (số e hóa trị) ⟶ là lý do của sự như là nhau về đặc điểm hóa học của các nguyên tố nhóm A.

- Số sản phẩm tự của group (IA, IIA…) = Số electron lớp bên ngoài cùng = Số electron hóa trị.

- Nguyên tố s thuộc đội IA, IIA.

- Nguyên tố p thuộc đội IIIA → (trừ He).

2. Một trong những nhóm A tiêu biểu

a) đội VIIIA (nhóm khí hiếm)

- Gồm các nguyên tố: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn.

- phương pháp chung thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng: ns2 np6 (trừ He).

- hầu hết các khí thi thoảng không gia nhập phản ứng hóa học. Ở điều kiện thường, chúng tồn tại nghỉ ngơi dạng khí, phân tử chỉ bao gồm 1 nguyên tử.

b) đội IA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm)

- Gồm các nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.

- công thức chung cấu hình electron lớp bên ngoài cùng: ns1 (Dễ nhịn nhường 1 electron nhằm đạt cấu trúc bền vững của khí hiếm).

- tính chất hóa học:

+ chức năng với oxi tạo nên oxit bazơ.

+ chức năng với phi kim chế tạo muối.

+ tính năng với nuớc chế tạo hiđro với hiđroxit.

c) nhóm VIIA (nhóm halogen)

- Gồm các nguyên tố: F, Cl, Br, I, At.

- công thức chung thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng: ns2 np5 (Dễ nhấn 1 electron để đạt cấu trúc bền bỉ của khí hiếm).

- tính chất hóa học:

+ chức năng với oxi sản xuất oxit axit

+ chức năng với sắt kẽm kim loại tạo muối.

Xem thêm: Cách Mạng Giải Phóng Dân Tộc Muốn Thắng Lợi Phải, Đi Theo Con Đường Cách Mạng Vô Sản

+ tính năng với hiđro sinh sản hợp chất khí.