Điều chỉnh mức tiền lương dạy dỗ thêm giờ

So với cách làm cũ, số tuần dành riêng cho giảng dạy của giáo viên sẽ giảm đi còn 22.5 tuần.

Bạn đang xem: Thông tư 07-2013 về chế độ trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên

Ngoài ra, thầy giáo trong thời gian thử việc, cô giáo hợp đồng không thể được hưởng tiền lương dạy thêm giờ đồng hồ như trước.Nội dung bên trên được luật pháp tại Thông tứ 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC về chế độ trả lương dạy dỗ thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ----------------

Số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

Hà Nội, ngày thứ 8 tháng 03 năm 2013

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG DẠY THÊM GIỜ ĐỐI VỚI NHÀ GIÁOTRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CPngày 14 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ,công chức, viên chức với lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CPngày 19 tháng 3 năm 2008 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CPngày 10 mon 8 năm 2012 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CPngày 27 mon 11 năm 2008 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo,Bộ trưởng cỗ Nội vụ và bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướngdẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ so với nhà giáo trong các cơ sởgiáo dục công lập,

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ liên tịch này khuyên bảo chếđộ trả lương dạy dỗ thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập,bao gồm: cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non, cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông, cơ sở giáo dục nghềnghiệp, các đại lý giáo dục đại học và cửa hàng đào tạo, tu dưỡng của Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ sở thuộc chính phủ, Trường chủ yếu trị tỉnh, tp trực thuộcTrung ương được bên nước cấp kinh phí chuyển động (bao gồm nguồn thu từ ngân sáchnhà nước cấp cho và những nguồn thu sự nghiệp theo pháp luật của pháp luật).

2. Đối tượng áp dụng

a) bên giáo (kể cả nhà giáo làm cho côngtác quản lí lý, kiêm nhiệm công tác làm việc Đảng, đoàn thể hoặc được phân công làm cho nhiệm vụtổng phụ trách Đội) thuộc list trả lương được cơ quan tất cả thẩm quyền phêduyệt, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đào tạo công lập;

b) bên giáo thuộc danh sách trả lươngđược cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã làm công tác hướng dẫn thực hành thực tế tạicác xưởng trường, trạm, trại, chống thí nghiệm trong những cơ sở giáo dục và đào tạo công lập;đang trực tiếp làm trọng trách hướng dẫn thực hành trên tàu huấn luyện.

Điều 2. Điều kiệnáp dụng

1. Đối tượng vẻ ngoài tại Khoản 2 Điều1 Thông tư liên tịch này, thừa hưởng tiền lương dạy dỗ thêm tiếng khi đã có xếplương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 mon 12 năm 2004 của chính phủvề chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũtrang, xong xuôi nhiệm vụ giảng dạy, các nhiệm vụ công tác khác theo chế độlàm việc của phòng giáo hình thức tại các văn bản sau:

a) ra quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày24 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng cơ quan chính phủ về chế độ, chính sách đối cùng với cán bộĐoàn thanh niên Cộng sản hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệpThanh niên vn trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp,dạy nghề với trung học càng nhiều (gọi tắt là quyết định số 61/2005/QĐ-TTg);

b) Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày25 tháng 10 năm 2011 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo phát hành quy định chế độ làm việcđối với giáo viên mầm non (gọi tắt là Thông tứ số 48/2011/TT-BGDĐT);

c) Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày21 mon 10 năm 2009 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làmviệc so với giáo viên phổ biến (gọi tắt là Thông bốn số 28/2009/TT-BGDĐT);

d) quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐTngày 24 tháng 5 trong năm 2007 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy địnhchế độ công tác giáo viên đào tạo và giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp (gọi tắt là Quyết địnhsố 18/2007/QĐ-BGDĐT);

đ) Thông bốn số 09/2008/TT-BLĐTBXHngày 27 mon 06 năm 2008 của bộ Lao động-Thương binh với Xã hội giải đáp chế độlàm vấn đề của giáo viên dạy nghề (gọi tắt là Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH);

e) đưa ra quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐTngày 28 mon 11 năm 2008 của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo phát hành quy địnhchế độ làm việc so với giảng viên (gọi tắt là đưa ra quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT);

f) Thông bốn số 36/2010/TT-BGDĐT ngày15 mon 12 năm 2010 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất về vấn đề sửa đổi, bổ sung một sốĐiều của Quy định cơ chế làm việc so với giảng viên ban hành kèm theo Quyết địnhsố 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 mon 11 năm 2008 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đàotạo (gọi tắt là Thông tứ số 36/2010/TT-BGDĐT);

g) Thông tứ liên tịch số06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày thứ 6 tháng 06 năm 2011 của cục Nội vụ và cỗ Giáo dụcvà Đào tạo biện pháp tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối vớigiảng viên tại các đại lý đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, ban ngành thuộcChính phủ, Trường bao gồm trị tỉnh, tp trực thuộc trung ương (gọi tắt làThông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT);

h) Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày31 tháng 5 năm 2012 của Bộ giáo dục và Đào chế tạo quy định cơ chế làm việc đối vớigiảng viên ngành nghệ thuật, sư phạm âm nhạc, sư phạm thẩm mỹ (gọi tắt làThông bốn số 18/2012/TT-BGDĐT).

2. Khi các văn bản nêu trên Khoản 1 Điềunày được sửa đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thay thế thì điều kiện áp dụng phương pháp tại Khoản1 Điều này và cách tính tiền lương dạy dỗ thêm giờ trên Điều 4 Thông bốn liên tịchnày được tiến hành theo các quy định đang sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc vậy thế.

Điều 3. Nguyên tắctính trả chi phí lương dạy dỗ thêm giờ

1. Chi phí lương của một tháng làm căn cứtính trả tiền lương dạy thêm giờ ở trong phòng giáo, gồm những: mức lương theo ngạch, bậchiện hưởng, những khoản phụ cung cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu lại (nếu có).

2. Định mức giờ dạy/năm đối với giáoviên mầm non; định mức tiết dạy/ năm học đối với giáo viên phổ thông; định mứcgiờ giảng dạy/năm học so với giáo viên trung cấp cho chuyên nghiệp; tiêu chuẩn giờgiảng/năm học so với giáo viên, giảng viên dạy dỗ nghề; định mức giờ chuẩn giảngdạy/năm so với giảng viên cơ sở giáo dục và đào tạo đại học, cơ sở đào tạo, tu dưỡng củaBộ, cơ sở ngang Bộ, phòng ban thuộc chính phủ, Trường chủ yếu trị tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương được gọi tầm thường là định mức giờ dạy/năm.

3. Năm học nguyên tắc tại Thông tư liêntịch này được tính từ tháng 7 năm kia đến hết tháng 6 của năm ngay lập tức kề.

4. Đối với đơn vị giáo công tác làm việc ở các cơsở giáo dục công lập có khá nhiều cấp học, chuyên môn nghề được áp dụng định nút giờdạy/năm giải pháp cho cấp cho học, chuyên môn nghề tối đa mà công ty giáo đó trực tiếptham gia huấn luyện theo sự cắt cử của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

5. Việc lập dự toán, thanh toán, quyếttoán ngân sách đầu tư tiền lương dạy dỗ thêm giờ triển khai theo luật pháp của phép tắc Ngânsách đơn vị nước. Cơ sở giáo dục đào tạo công lập vẻ ngoài tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tưliên tịch này, địa thế căn cứ điều kiện rõ ràng của từng đơn vị để triển khai thanh toánhoặc trợ thời ứng tiền lương dạy dỗ thêm giờ theo mon hoặc theo học kỳ mang lại phù hợp.

6. Chỉ thanh toán tiền lương dạy dỗ thêmgiờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu con số nhà giáo vì chưng cấp gồm thẩm quyền phê duyệt.Đơn vị hoặc bộ môn vừa đủ nhà giáo thì chỉ được thanh toán giao dịch tiền lương dạythêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ ngơi thai sản theo chế độ của dụng cụ Bảo hiểmxã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, thâm nhập đoàn kiểm tra, thanh tra cùng thamgia những các bước khác (sau phía trên gọi thông thường là đi làm việc nhiệm vụ khác) bởi cấp cóthẩm quyền phân công, điều cồn phải bố trí nhà giáo khác dạy dỗ thay.

7. Thời gian không thẳng tham giagiảng dạy dẫu vậy được tính chấm dứt đủ số giờ huấn luyện và giảng dạy và được tính vào giờ dạyquy đổi, bao gồm: thời hạn nghỉ ốm, nghỉ ngơi thai sản theo pháp luật của hình thức Bảohiểm xã hội; thời gian đi làm việc nhiệm vụ khác vị cấp gồm thẩm quyền phân công, điềuđộng.

Xem thêm: Nướng Pizza Bằng Nồi Chiên Không Dầu Bào Nhiều Phút, Cách Làm Pizza Ngon Bằng Nồi Chiên Không Dầu

8. Số giờ dạy thêm được tính trả tiềnlương dạy dỗ thêm giờ đồng hồ theo phương pháp tại Thông tứ liên tịch này không quá số giờlàm thêm theo nguyên tắc của pháp luật.

Điều 4. Giải pháp tínhtiền lương dạy dỗ thêm giờ

1. Công thức tính tiền lương dạy dỗ thêmgiờ:

a) chi phí lương dạy thêm giờ/năm học tập =số giờ dạy thêm/năm học x chi phí lương 01 giờ dạy dỗ thêm;

b) tiền lương 01 giờ dạy dỗ thêm = Tiềnlương 01 giờ dạy x 150%;

c) chi phí lương 01 giờ đồng hồ dạy:

- Đối với gia sư cơ sở giáo dục và đào tạo mầmnon, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên, giảngviên các đại lý dạy nghề: