Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Trung học;

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tư công cụ về đánh giá học sinh trung học các đại lý và học viên trung học phổ thông.

Bạn đang xem: Thông tư 22 của bộ giáo dục về đánh giá học sinh tiểu học

Chương I

 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

. Thông tư này pháp luật về tấn công giá hiệu quả rèn luyện và học tập của học viên trung học cơ sở và học viên trung học rộng lớn (sau trên đây gọi thông thường là học tập sinh), bao gồm: đánh giá kết quả rèn luyện cùng học tập của học sinh; sử dụng công dụng đánh giá; trọng trách của cơ quan, tổ chức, cá nhân.. Thông bốn này áp dụng so với trường trung học tập cơ sở, trường trung học tập phổ thông, ngôi trường phổ thông có nhiều cấp học, trường siêng biệt, cơ sở giáo dục khác thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông do bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành (sau đây điện thoại tư vấn là Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông), cơ quan, tổ chức triển khai và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Phân tích và lý giải từ ngữ

Trong Thông bốn này, các từ ngữ dưới đây được đọc như sau:

. Đánh giá tác dụng rèn luyện cùng học tập của học sinh là chuyển động thu thập, phân tích, up date thông tin trải qua quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, thừa nhận xét quy trình rèn luyện và học tập của học sinh trong các môn học bắt buộc, môn học tự chọn, chuyển động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục và đào tạo của địa phương (sau trên đây gọi phổ biến là môn học) vào Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông; tứ vấn, hướng dẫn, cổ vũ học sinh; xác thực kết quả dành được của học tập sinh; cung cấp thông tin phản hồi đến giáo viên và học sinh để điều chỉnh quy trình dạy học tập và giáo dục đào tạo (sau trên đây gọi tầm thường là dạy học).
. Đánh giá tiếp tục là hoạt động đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh ra mắt trong quá trình thực hiện chuyển động dạy học tập theo yêu mong cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông; đưa tin phản hồi đến giáo viên và học viên để kịp thời kiểm soát và điều chỉnh trong quá trình dạy học; hỗ trợ, cửa hàng sự tiến bộ của học tập sinh; chứng thực kết quả dành được của học viên trong quy trình thực hiện những nhiệm vụ rèn luyện với học tập.

 

. Đánh giá chỉ định kì là hoạt động đánh giá hiệu quả rèn luyện với học tập sau đó 1 giai đoạn trong thời điểm học nhằm xác định mức độ dứt nhiệm vụ rèn luyện cùng học tập của học sinh theo yêu ước cần đã đạt được quy định vào Chương trình giáo dục phổ thông; cung cấp tin phản hồi cho cán bộ cai quản giáo dục, giáo viên, học sinh để điều chỉnh vận động dạy học; xác nhận kết quả giành được của học sinh.

Điều 3. Mục đích đánh giá

Đánh giá nhằm xác định mức độ xong nhiệm vụ rèn luyện cùng học tập của học viên theo yêu mong cần có được quy định trong Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông; tin báo chính xác, đúng lúc để học viên điều chỉnh vận động rèn luyện với học tập, cán bộ làm chủ giáo dục và cô giáo điều chỉnh hoạt động dạy học.

Điều 4. Yêu mong đánh giá

. Đánh giá căn cứ vào yêu cầu cần đã có được quy định vào Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông.. Đánh giá đảm bảo tính thiết yếu xác, toàn diện, công bằng, trung thực với khách quan.. Đánh giá bằng nhiều phương pháp, hình thức, kinh nghiệm và dụng cụ khác nhau; phối hợp giữa reviews thường xuyên và review định kì.. Đánh giá vì chưng sự văn minh của học sinh; coi trọng vấn đề động viên, khích lệ sự nỗ lực trong rèn luyện với học tập của học sinh; không so sánh học viên với nhau.

Chương II

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN VÀ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

Điều 5. Bề ngoài đánh giá

. Đánh giá bởi nhận xét

 

a ) cô giáo dùng vẻ ngoài nói hoặc viết để dìm xét việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh; dìm xét sự tiến bộ, điểm mạnh nổi bật, hạn chế đa số của học sinh trong quy trình rèn luyện cùng học tập; tấn công giá tác dụng rèn luyện và học tập của học tập sinh.

 

b ) học sinh dùng hiệ tượng nói hoặc viết nhằm tự nhấn xét về việc tiến hành nhiệm vụ rèn luyện cùng học tập, sự tiến bộ, ưu thế nổi bật, hạn chế đa số của bản thân.


c ) bố mẹ học sinh, cơ quan, tổ chức, cá nhân có gia nhập vào quy trình giáo dục học tập sinh báo tin phản hồi về việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện với học tập của học tập sinh.

 

d ) Đánh giá bằng nhận xét công dụng rèn luyện cùng học tập của học viên được áp dụng trong đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì thông qua các vẻ ngoài kiểm tra, reviews việc triển khai nhiệm vụ rèn luyện với học tập của học tập sinh phù hợp với tính chất của môn học.

 

. Đánh giá bởi điểm số

 

a ) Giáo viên cần sử dụng điểm số để đánh giá hiệu quả rèn luyện với học tập của học sinh.

 

b ) Đánh giá bởi điểm số được áp dụng trong đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì trải qua các hiệ tượng kiểm tra, reviews việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện với học tập của học sinh cân xứng với đặc điểm của môn học.

 

. Bề ngoài đánh giá đối với các môn học

 

a ) Đánh giá bởi nhận xét so với các môn học: giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục đào tạo của địa phương, hoạt động trải nghiệm, phía nghiệp; tác dụng học tập theo môn học tập được reviews bằng nhận xét theo 01 (một) vào 02 (hai) mức: Đạt, chưa đạt.

 

b ) Đánh giá bởi nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số đối với các môn học trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông, trừ các môn học luật tại điểm a khoản này; kết quả học tập theo môn học tập được nhận xét bằng điểm số theo thang điểm 10, nếu thực hiện thang điểm không giống thì bắt buộc quy thay đổi về thang điểm 10. Điểm review là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân trước tiên sau khi làm cho tròn số.

Điều 6. Đánh giá chỉ thường xuyên

 

. Đánh giá liên tục được tiến hành thông qua: hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, thành phầm học tập.

 

. Đối với 1 môn học, mỗi học sinh được kiểm tra, review nhiều lần, trong đó lựa chọn một số lần kiểm tra, tiến công giá phù hợp với các bước dạy học theo kế hoạch giáo dục đào tạo của tổ chăm môn, ghi kết quả đánh giá chỉ vào sổ quan sát và theo dõi và reviews học sinh (theo lớp học) để sử dụng trong câu hỏi đánh giá công dụng học tập môn học tập theo nguyên tắc tại khoản 1 Điều 9 Thông bốn này, như sau:

 

a ) Đối cùng với môn học đánh giá bằng dấn xét (không bao gồm cụm siêng đề học tập): mỗi học kì lựa chọn 02 (hai) lần.

b ) Đối cùng với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số (không bao hàm cụm chuyên đề học tập tập), lựa chọn số điểm đánh giá thường xuyên (sau trên đây viết tắt là ĐĐGtx) trong mỗi học kì như sau:

 

Môn học bao gồm 35 tiết/năm học: 02 ĐĐGtx.
Môn học gồm trên 35 tiết/năm học đến 70 tiết/năm học: 03 ĐĐGtx.

 

Môn học bao gồm trên 70 tiết/năm học: 04 ĐĐGtx.

 

. Đối với cụm chuyên đề học hành của môn học tập ở cung cấp trung học tập phổ thông, mỗi học viên được kiểm tra, đánh giá theo từng chuyên đề học tập tập, trong những số đó chọn hiệu quả của 01 (một) lần kiểm tra, nhận xét làm tác dụng đánh giá bán của các chuyên đề học tập tập. Công dụng đánh giá chỉ của cụm chuyên đề học tập của môn học được xem là hiệu quả của 01 (một) lần reviews thường xuyên của môn học tập đó cùng ghi vào sổ theo dõi và quan sát và reviews học sinh (theo lớp học) để thực hiện trong việc đánh giá tác dụng học tập môn học tập theo phương tiện tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này.

Điều 7. Đánh giá định kì

. Đánh giá bán định kì (không thực hiện so với cụm chăm đề học tập), gồm đánh giá giữa kì và reviews cuối kì, được triển khai thông qua: bài xích kiểm tra (trên giấy hoặc trên thiết bị tính), bài xích thực hành, dự án công trình học tập.Thời gian làm bài xích kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính) so với môn học (không bao hàm cụm siêng đề học tập tập) có từ 70 tiết/năm học tập trở xuống là 45 phút, so với môn học tập (không bao gồm cụm chăm đề học tập tập) tất cả trên 70 tiết/năm học tập từ 60 phút đến 90 phút; đối với môn chuyên về tối đa 120 phút.

 

Đối với bài bác kiểm tra (trên giấy hoặc trên thứ tính) review bằng điểm số, đề chất vấn được xây dựng dựa vào ma trận, sệt tả của đề kiểm tra, đáp ứng nhu cầu theo yêu thương cầu yêu cầu đạt của môn học được cách thức trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông.

 

Đối với bài bác kiểm tra (trên giấy hoặc trên vật dụng tính) đánh giá bằng nhận xét, bài bác thực hành, dự án học tập, phải được bố trí theo hướng dẫn với tiêu chí reviews theo yêu cầu bắt buộc đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông trước lúc thực hiện.

 

. Trong mỗi học kì, mỗi môn học review bằng thừa nhận xét bao gồm 01 (một) lần đánh giá giữa kì với 01 (một) lần reviews cuối kì.

 

. Trong những học kì, mỗi môn học review bằng dìm xét kết hợp reviews bằng điểm số bao gồm 01 (một) điểm đánh giá giữa kì (sau phía trên viết tắt là ĐĐGgk) với 01 (một) điểm reviews cuối kì (sau đây viết tắt là ĐĐGck).

 

. Những học sinh không tham gia kiểm tra, review đủ chu kỳ theo pháp luật tại khoản 2, khoản 3 Điều này nếu bao gồm lí do bất khả chống thì được kiểm tra, review bù với yêu thương cầu bắt buộc đạt tương đương với lần kiểm tra, review còn thiếu. Việc kiểm tra, nhận xét bù được triển khai theo từng học tập kì.

 

. Ngôi trường hợp học sinh không tham gia kiểm tra, reviews bù theo luật pháp tại khoản 4 Điều này thì được reviews mức chưa đạt hoặc nhấn 0 (không) điểm đối với lần kiểm tra, nhận xét còn thiếu.

 

Điều 8. Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh

 

. Căn cứ và tổ chức đánh giá tác dụng rèn luyện của học tập sinh

a ) Đánh giá công dụng rèn luyện của học sinh căn cứ vào yêu thương cầu yêu cầu đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học phép tắc trong Chương trình toàn diện và yêu cầu nên đạt về năng lượng đặc thù phương tiện trong công tác môn học tập trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông.

 

b ) giáo viên môn học căn cứ quy định tại điểm a khoản này nhấn xét, đánh giá hiệu quả rèn luyện, sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu của học viên trong quá trình rèn luyện với học tập môn học.

 

c ) Giáo viên nhà nhiệm căn cứ quy định tại điểm a khoản này theo dõi quy trình rèn luyện cùng học tập của học sinh; tìm hiểu thêm nhận xét, nhận xét của thầy giáo môn học, thông tin phản hồi của bố mẹ học sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có tương quan trong quá trình giáo dục học sinh; phía dẫn học viên tự dìm xét; trên đại lý đó thừa nhận xét, tấn công giá hiệu quả rèn luyện của học sinh theo các mức chính sách tại khoản 2 Điều này.

 

. Công dụng rèn luyện của học sinh trong từng học tập kì cùng cả năm học

 

Kết quả rèn luyện của học sinh trong từng học kì cùng cả năm học tập được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, không đạt.

 

a ) hiệu quả rèn luyện của học sinh trong từng học tập kì

 

Mức Tốt: Đáp ứng giỏi yêu cầu buộc phải đạt về phẩm chất được công cụ trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông và tất cả nhiều biểu lộ nổi bật.

 

Mức Khá: Đáp ứng yêu cầu nên đạt về phẩm hóa học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông và có bộc lộ nổi nhảy nhưng chưa đã đạt được mức Tốt.

 

Mức Đạt: Đáp ứng yêu cầu đề nghị đạt về phẩm chất được dụng cụ trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông.

 

Mức chưa đạt: Chưa đáp ứng nhu cầu được yêu cầu đề xuất đạt về phẩm chất được phương tiện trong Chương trình giáo dục phổ thông.

 

b ) hiệu quả rèn luyện của học sinh cả năm học

 

Mức Tốt: học kì II được nhận xét mức Tốt, học tập kì I được nhận xét từ mức tương đối trở lên.

 

Mức Khá: học kì II được reviews mức Khá, học kì I được review từ nút Đạt trở lên; học kì II được reviews mức Đạt, học tập kì I được nhận xét mức Tốt; học tập kì II được reviews mức Tốt, học tập kì I được nhận xét mức Đạt hoặc không đạt.

 

Mức Đạt: học kì II được review mức Đạt, học kì I được reviews mức Khá, Đạt hoặc không đạt; học tập kì II được review mức Khá, học tập kì I được đánh giá mức chưa đạt.

 

Mức không đạt: các trường vừa lòng còn lại.
Điều 9. Đánh giá hiệu quả học tập của học sinh

 

. Tác dụng học tập của học viên theo môn học

 

Đối với môn học reviews bằng thừa nhận xét

 

Trong một học kì, công dụng học tập từng môn học tập của học viên được nhận xét theo 01 (một) vào 02 (hai) mức: Đạt, chưa đạt.

 

+ nút Đạt: tất cả đủ chu kỳ kiểm tra, review theo phép tắc tại Thông bốn này và tất cả các lần được review mức Đạt.

 

+ Mức không đạt: các trường thích hợp còn lại.

 

Cả năm học, hiệu quả học tập từng môn học tập của học sinh được reviews theo 01 (một) vào 02 (hai) mức: Đạt, không đạt.

 

+ mức Đạt: công dụng học tập học tập kì II được reviews mức Đạt.

 

+ Mức chưa đạt: hiệu quả học tập học tập kì II được review mức chưa đạt.

 

Đối với môn học nhận xét bằng dìm xét kết hợp reviews bằng điểm số

 

Điểm mức độ vừa phải môn học tập kì (sau đây viết tắt là ĐTBmhk) so với mỗi môn học tập được tính như sau:

 

ĐTBmhk =TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck

Số ĐĐGtx+ 5

 

 

TĐĐGtx: Tổng điểm reviews thường xuyên.

Điểm vừa đủ môn cả năm (viết tắt là ĐTBmcn) được tính như sau: ĐTBmcn = ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII

3

ĐTBmhkI Điểm vừa đủ môn học tập kì I. ĐTBmhkII: Điểm vừa đủ môn học tập kì II.

. Hiệu quả học tập vào từng học kì, cả năm học

 

Đối cùng với môn học review bằng dấn xét kết hợp đánh giá bằng điểm số, ĐTBmhk được thực hiện để tấn công giá công dụng học tập của học viên trong từng học kì, ĐTBmcnđược áp dụng để tấn công giá công dụng học tập của học sinh trong cả năm học. Công dụng học tập của học viên trong từng học kì với cả năm học tập được review theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, chưa đạt.

 

a ) mức Tốt:


Tất cả các môn học review bằng nhấn xét được review mức Đạt.

 

Tất cả những môn học reviews bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số bao gồm ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong các số ấy có ít nhất 06 môn học bao gồm ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt trường đoản cú 8,0 điểm trở lên.

 

b ) mức Khá:

 

Tất cả các môn học đánh giá bằng thừa nhận xét được nhận xét mức Đạt.

 

Tất cả các môn học reviews bằng thừa nhận xét kết hợp reviews bằng điểm số gồm ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong những số đó có tối thiểu 06 môn học gồm ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ bỏ 6,5 điểm trở lên.

 

c ) nấc Đạt:

 

Có những nhất 01 (một) môn học review bằng thừa nhận xét được review mức chưa đạt.

 

Có tối thiểu 06 (sáu) môn học nhận xét bằng dìm xét kết hợp đánh giá bằng điểm số gồm ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; không có môn học nào bao gồm ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.

 

d ) Mức không đạt: những trường hòa hợp còn lại. 3 . Điều chỉnh mức đánh giá hiệu quả học tập

Nếu mức tiến công giá hiệu quả học tập của học tập kì, cả năm học tập bị tốt xuống từ bỏ 02 (hai) nấc trở lên so với mức đánh giá quy định trên điểm a, điểm b khoản 2 Điều này chỉ do kết quả đánh giá bán của độc nhất vô nhị 01 (một) môn học tập thì mức tấn công giá tác dụng học tập của học kì đó, cả năm học đó được kiểm soát và điều chỉnh lên mức lập tức kề.

 

Điều 10. Đánh giá học sinh được miễn học tập phần thực hành thực tế môn giáo dục đào tạo thể chất, giáo dục đào tạo quốc phòng và an ninh

 

. Học sinh chạm mặt khó khăn trong học tập tập vì mắc bệnh mãn tính, bị khuyết tật, bị tai nạn đáng tiếc hoặc bị bệnh cần điều trị được miễn học phần thực hành môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng cùng an ninh.

 

. Làm hồ sơ xin miễn học tập phần thực hành môn giáo dục và đào tạo thể chất, giáo dục quốc chống và bình an gồm có: Đơn xin miễn học của học viên và bệnh án hoặc giấy chứng nhận thương tật do cơ sở y tế từ cấp cho huyện trở lên trên cấp.

 

. Việc chất nhận được miễn học tập phần thực hành môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc chống và an toàn đối với các trường hợp vị bị nhỏ xíu đau hoặc tai nạn đáng tiếc chỉ vận dụng trong năm học; những trường hợp mắc bệnh mãn tính, tàn tật hoặc yêu mến tật lâu dài được áp dụng cho tất cả năm học hoặc cả cấp học. Hiệu trưởng nhà trường có thể chấp nhận được học sinh được miễn học tập phần thực hành môn giáo dục đào tạo thể chất, giáo dục đào tạo quốc chống và bình an theo từng học tập kì hoặc từng năm học.
. Đối với học viên được miễn học tập phần thực hành thực tế môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc chống và bình an theo cơ chế tại Điều này được kiểm tra, đánh giá thay thế bởi nội dung lý thuyết để có đủ số lần kiểm tra, reviews theo quy định.

 

Điều 11. Đánh giá học sinh khuyết tật

 

. Vấn đề đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh khuyết tật được tiến hành theo hình thức động viên, khích lệ sự nỗ lực và tiến bộ của người học.

 

. Đối với học viên khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập, kết quả rèn luyện và học tập môn học mà học viên khuyết tật có khả năng đáp ứng được theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông thì được reviews như so với học sinh thông thường nhưng bao gồm giảm vơi yêu mong về tác dụng rèn luyện cùng học tập. Phần nhiều môn học mà học viên khuyết tật không có chức năng đáp ứng theo yêu ước của Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông thì được tấn công giá công dụng thực hiện nay rèn luyện cùng học tập theo Kế hoạch giáo dục cá nhân; không kiểm tra, review những ngôn từ môn học hoặc môn học tập được miễn.

 

. Đối với học sinh khuyết tật học hành theo phương thức giáo dục đào tạo chuyên biệt, tác dụng rèn luyện cùng học tập môn học tập mà học sinh khuyết tật đáp ứng nhu cầu được yêu mong của chương trình giáo dục và đào tạo chuyên biệt được đánh giá theo quy định dành cho giáo dục chăm biệt. Các môn học mà học sinh khuyết tật không có khả năng đáp ứng được yêu cầu giáo dục chuyên biệt thì tiến công giá tác dụng thực hiện tại rèn luyện cùng học tập theo Kế hoạch giáo dục đào tạo cá nhân.

 

Chương III

 

SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

 

 

 

Điều 12. Được lên lớp, review lại vào kì nghỉ ngơi hè, ko được lên lớp

 

. Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp hoặc được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, công tác trung học phổ thông:

 

a ) hiệu quả rèn luyện cả năm học tập (bao gồm tác dụng đánh giá chỉ lại sau khi rèn luyện vào kì ngủ hè theo dụng cụ tại Điều 13 Thông bốn này) được review mức Đạt trở lên.

 

b ) tác dụng học tập cả năm học (bao gồm hiệu quả đánh giá lại những môn học tập theo hình thức tại Điều 14 Thông tứ này) được review mức Đạt trở lên.

 

c ) nghỉ học không thật 45 buổi trong 1 năm học (tính theo kế hoạch giáo dục và đào tạo 01 buổi/ngày được lý lẽ trong Chương trình giáo dục phổ thông, bao hàm nghỉ học có phép và không phép, ngủ học liên tục hoặc ko liên tục).

 

. Trường hợp học viên phải tập luyện trong kì nghỉ ngơi hè thực hiện theo vẻ ngoài tại Điều 13 Thông tư này; học viên phải kiểm tra, review lại môn học trong kì nghỉ hè triển khai theo nguyên lý tại Điều 14 Thông bốn này.
. Học viên không đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này thì ko được lên lớp hoặc không được công nhận xong xuôi chương trình trung học cơ sở, lịch trình trung học tập phổ thông.

 

. Đối với học viên khuyết tật: Hiệu trưởng căn cứ tác dụng đánh giá học sinh khuyết tật theo lý lẽ tại Điều 11 Thông bốn này nhằm xét lên lớp hoặc công nhận chấm dứt chương trình trung học tập cơ sở, lịch trình trung học phổ thông so với học sinh khuyết tật.

 

Điều 13. Tập luyện trong kì nghỉ ngơi hè

 

. Học sinh có tác dụng rèn luyện cả năm học được đánh giá mức không đạt thì phải rèn luyện trong kì nghỉ ngơi hè.

 

. Vẻ ngoài rèn luyện vào kì nghỉ hè vì chưng Hiệu trưởng quy định.

 

. Căn cứ vào hiệ tượng rèn luyện vào kì nghỉ hè, giáo viên chủ nhiệm giao trách nhiệm rèn luyện trong kì nghỉ hè cho học sinh và thông báo đến bố mẹ học sinh. Cuối kì ngủ hè, nếu nhiệm vụ rèn luyện được giáo viên nhà nhiệm đánh giá đã kết thúc (có báo cáo về quá trình và tác dụng thực hiện nhiệm vụ rèn luyện có chữ kí chứng thực của bố mẹ học sinh) thì giáo viên nhà nhiệm đề nghị Hiệu trưởng cho reviews lại hiệu quả rèn luyện cả năm học tập của học tập sinh. Tác dụng đánh giá bán lại được sử dụng thay thế cho kết quả rèn luyện cả năm học nhằm xét lên lớp theo chính sách tại Điều 12 Thông tứ này.

 

Điều 14. Kiểm tra, nhận xét lại các môn học trong kì nghỉ hè

 

Đối với những học sinh chưa đủ điều kiện được lên lớp nhưng có kết quả rèn luyện cả năm học tập được đánh giá từ nút Đạt trở lên, công dụng học tập cả năm học tập được review mức chưa đạt thì được review lại hiệu quả học tập những môn học tập được đánh giá mức chưa đạt (đối cùng với môn học review bằng dấn xét) và những môn học tất cả ĐTBmcn bên dưới 5,0 điểm (đối với môn học reviews bằng nhận xét kết hợp nhận xét bằng điểm số).

Kết quả reviews lại của môn học tập nào được sử dụng thay thế sửa chữa cho hiệu quả học tập cả năm học của môn học đó nhằm xét lên lớp theo điều khoản tại Điều 12 Thông bốn này.

 

Điều 15. Khen thưởng

 

. Hiệu trưởng bộ quà tặng kèm theo giấy khen cho học sinh a ) Khen thưởng thời điểm cuối năm họcKhen thưởng danh hiệu "Học sinh Xuất sắc" so với những học viên có hiệu quả rèn luyện cả năm học được review mức Tốt, công dụng học tập cả năm học được review mức giỏi và có tối thiểu 06 (sáu) môn học được đánh giá bằng nhấn xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số bao gồm ĐTBmcn đạt từ bỏ 9,0 điểm trở lên.

 

Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Giỏi" so với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học tập được đánh giá mức xuất sắc và kết quả học tập cả năm học được review mức Tốt.

b ) Khen thưởng học sinh có thành tích đột nhiên xuất vào rèn luyện cùng học tập trong thời điểm học.

 

. Học viên có thành tích đặc biệt quan trọng được đơn vị trường xem xét, ý kiến đề nghị cấp bên trên khen thưởng.

 

Chương IV

 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

 

Điều 16. Trách nhiệm của Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo

 

. Chỉ huy việc tổ chức triển khai thực hiện đánh giá học sinh thuộc phạm vi quản lí.

 

. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đào tạo sử dụng sổ theo dõi và quan sát và reviews học sinh (theo lớp học), sổ theo dõi và reviews học sinh (của giáo viên), học tập bạ học sinh theo mẫu cách thức tại Phụ lục cố nhiên Thông bốn này. Ngôi trường hợp sử dụng dạng hồ nước sơ năng lượng điện tử, Sở giáo dục đào tạo và Đào sản xuất hướng dẫn tiến hành theo lộ trình cân xứng với đk của địa phương, bên trường, khả năng thực hiện của cô giáo và bảo đảm an toàn tính vừa lòng pháp của hồ nước sơ điện tử.

 

. Phụ trách kiểm tra, giải quyết và xử lý vướng mắc trong quy trình thực hiện tại Thông bốn này tại địa phương.

 

. Report kết quả tổ chức triển khai thực hiện review học sinh về Bộ giáo dục và Đào chế tạo theo quy định.

Điều 17. Trách nhiệm ở trong phòng Giáo dục với Đào tạo

. Lãnh đạo việc tổ chức thực hiện nhận xét học sinh trung học các đại lý trên địa bàn.. Chỉ đạo, phía dẫn những cơ sở giáo dục sử dụng sổ theo dõi và quan sát và review học sinh (theo lớp học), sổ theo dõi và review học sinh (của giáo viên), học bạ học tập sinh.

Trường hợp thực hiện dạng hồ sơ năng lượng điện tử, Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác hướng dẫn tổ chức triển khai theo khuyên bảo của Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo.

. Phụ trách kiểm tra, giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư này trên địa bàn.. Report kết quả tổ chức triển khai thực hiện reviews học sinh về Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo nên theo quy định.

Điều 18. Trọng trách của Hiệu trưởng

 

. Cai quản lý, trả lời giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện tại và phổ cập đến bố mẹ học sinh biện pháp của Thông tư này.

 

. Tổ chức thực hiện việc reviews học sinh theo chính sách của Thông tứ này tại các đại lý giáo dục; chỉ đạo, kiểm tra, đo lường và tính toán việc nhận xét thường xuyên, reviews định kì của

giáo viên; mỗi tháng ghi thừa nhận xét cùng ký xác nhận vào sổ theo dõi và quan sát và review học sinh (theo lớp học).

 

. Kiểm tra, đánh giá việc ghi tác dụng vào sổ theo dõi và reviews học sinh (theo lớp học), sổ theo dõi và quan sát và đánh giá học sinh (của giáo viên), học tập bạ học viên của gia sư môn học, giáo viên công ty nhiệm; phê phê chuẩn việc sửa chữa thay thế điểm, thay thế sửa chữa mức đánh giá của cô giáo môn học khi sẽ có chứng thực của giáo viên nhà nhiệm.

 

. Tổ chức kiểm tra, đánh giá lại các môn học theo hình thức tại Điều 14 Thông tứ này; phê chuẩn y và chào làng danh sách học sinh được lên lớp sau khi có kết quả kiểm tra, đánh giá lại những môn học, công dụng rèn luyện vào kì nghỉ ngơi hè.

 

. Xét duyệt list học sinh: được lên lớp, nhận xét lại các môn học, tập luyện trong kì ngủ hè, không được lên lớp, được khen thưởng. Phê duyệt hiệu quả đánh giá học sinh trong sổ theo dõi và review học sinh (theo lớp học) cùng Học bạ học viên sau khi toàn bộ giáo viên môn học và giáo viên chủ nhiệm đã ghi đầy đủ nội dung.

 

. Giải trình, giải quyết thắc mắc, ý kiến đề xuất về review học sinh trong phạm vi và nghĩa vụ và quyền lợi của Hiệu trưởng. Đề nghị các cấp bao gồm thẩm quyền ra quyết định xử lý so với cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm; đưa ra quyết định khen thưởng theo thẩm quyền, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc triển khai Thông tư này.

 

Điều 19. Trách nhiệm của cô giáo môn học

 

. Thực hiện review thường xuyên; tham gia đánh giá định kì theo cắt cử của Hiệu trưởng; trực tiếp ghi hoặc nhập điểm, mức review vào Sổ theo dõi và reviews học sinh (theo lớp học), sổ quan sát và theo dõi và reviews học sinh (của giáo viên).

 

. Tính điểm mức độ vừa phải môn học (đối với các môn học tập kết hợp nhận xét bằng dấn xét và đánh giá bằng điểm số); tổng thích hợp mức reviews (đối với các môn học nhận xét bằng nhận xét) theo học tập kì, cả năm học; thẳng ghi hoặc nhập điểm, mức review vào sổ theo dõi và quan sát và đánh giá học sinh (theo lớp học), Sổ quan sát và theo dõi và đánh giá học sinh (của giáo viên), học bạ học tập sinh.

 

. đưa thông tin nhận xét về hiệu quả rèn luyện của học sinh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tứ này cho giáo viên nhà nhiệm.

 

Điều 20. Trọng trách của giáo viên nhà nhiệm

 

. Góp Hiệu trưởng quản ngại lí việc đánh giá học sinh của lớp học tập theo nguyên tắc của Thông bốn này.

 

. Xác nhận việc sửa chữa điểm, sửa chữa mức nhận xét của cô giáo môn học; tổng hợp kết quả rèn luyện cùng học tập của học sinh từng học tập kì, cả năm học tập trong Sổ theo dõi và review học sinh (theo lớp học), học bạ học sinh.

 

. Đánh giá kết quả rèn luyện từng học tập kì cùng cả năm học của học tập sinh; lập danh sách học viên được lên lớp, reviews lại những môn học, tập luyện trong kì ngủ hè, ko được lên lớp, được khen thưởng.
. Ghi hoặc nhập tác dụng đánh giá của mỗi học sinh vào sổ quan sát và theo dõi và reviews học sinh (theo lớp học), học tập bạ học sinh:

 

a ) nội dung nhận xét về hiệu quả rèn luyện và học tập của học tập sinh; mức tiến công giá hiệu quả rèn luyện với học tập của học tập sinh.

 

b ) hiệu quả được lên lớp hoặc không được lên lớp; được công nhận ngừng chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học ít nhiều hoặc ko được công nhận xong xuôi chương trình trung học cơ sở, chương trình trung học phổ thông; khen thưởng.

 

. Hướng dẫn học sinh tự thừa nhận xét trong quá trình rèn luyện với học tập. Phối phù hợp với giáo viên môn học, Đội thiếu hụt niên tiền phong hồ nước Chí Minh, Đoàn thanh niên Cộng sản hồ nước Chí Minh, Ban Đại diện bố mẹ học sinh lớp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để giáo dục học viên và chào đón thông tin phản hồi về quy trình rèn luyện và học tập của học sinh.

 

. Thông tin riêng cho cha mẹ học sinh về thừa trình, công dụng rèn luyện và học tập của học sinh.

 

Chương V

 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 21. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành

 

. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 05 mon 9 năm 2021 và triển khai theo quãng thời gian sau:

 

Từ năm học tập 2021-2022 đối với lớp 6.

 

Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 7 với lớp 10.

 

Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8 với lớp 11.

 

Từ năm học tập 2024-2025 so với lớp 9 và lớp 12.

 

. Thông tứ này sửa chữa Thông bốn số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của cục trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học viên trung học cửa hàng và học viên trung học rộng lớn và Thông tứ số

26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tác sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học tập phổ thông ban hành kèm theo Thông tứ số

58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 mon 12 năm 2011 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, theo lộ trình luật pháp tại khoản 1 Điều này.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Theo Từng Unit Có Đáp Án, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Cơ Bản Theo Từng Unit

 

Điều 22. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương, chủ tịch Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo, những cơ quan, tổ chức triển khai và cá nhân có liên quan phụ trách thi hành Thông tư này.