cầm tắt câu chữ VB nơi bắt đầu Tiếng Anh hiệu lực thực thi hiện hành VB tương quan Lược đồ câu chữ MIX sở hữu về
Đăng nhập thông tin tài khoản orsini-gotha.com và đăng ký kết sử dụng ứng dụng tra cứu vãn văn bản.

Bạn đang xem: Thông tư 22 đánh giá học sinh thcs

">Theo dõi hiệu lực thực thi VB
share qua:
*
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO __________

Số: 22/2021/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc _______________________

Hà Nội, ngày đôi mươi tháng 7 năm 2021


Căn cứ Luật giáo dục đào tạo ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;


Theo kiến nghị của Vụ trưởng Vụ giáo dục Trung học;

Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành Thông tư luật pháp về review học sinh trung học đại lý và học sinh trung học phổ thông.


1. Thông tứ này cách thức về tấn công giá hiệu quả rèn luyện với học tập của học sinh trung học đại lý và học viên trung học phổ quát (sau phía trên gọi tầm thường là học tập sinh), bao gồm: đánh giá công dụng rèn luyện cùng học tập của học sinh; sử dụng kết quả đánh giá; trọng trách của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
2. Thông bốn này áp dụng so với trường trung học cơ sở, ngôi trường trung học phổ thông, ngôi trường phổ thông có không ít cấp học, trường chăm biệt, cơ sở giáo dục và đào tạo khác tiến hành Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông do bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo phát hành (sau đây điện thoại tư vấn là Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông), cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.
1. Đánh giá hiệu quả rèn luyện với học tập của học viên là chuyển động thu thập, phân tích, xử lý thông tin thông qua quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhấn xét quy trình rèn luyện cùng học tập của học viên trong những môn học tập bắt buộc, môn học tự chọn, chuyển động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục và đào tạo của địa phương (sau đây gọi phổ biến là môn học) trong Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông; tứ vấn, hướng dẫn, động viên học sinh; chứng thực kết quả có được của học tập sinh; cung cấp tin phản hồi mang đến giáo viên và học sinh để điều chỉnh quy trình dạy học và giáo dục và đào tạo (sau phía trên gọi phổ biến là dạy học).
2. Đánh giá tiếp tục là vận động đánh giá công dụng rèn luyện cùng học tập của học sinh ra mắt trong quy trình thực hiện chuyển động dạy học tập theo yêu cầu cần đã có được quy định vào Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông; tin báo phản hồi cho giáo viên và học viên để kịp thời kiểm soát và điều chỉnh trong quy trình dạy học; hỗ trợ, tác động sự văn minh của học sinh; chứng thực kết quả dành được của học viên trong quy trình thực hiện những nhiệm vụ rèn luyện và học tập.
3. Đánh giá bán định kì là hoạt động đánh giá công dụng rèn luyện và học tập sau đó 1 giai đoạn trong thời gian học nhằm xác định mức độ chấm dứt nhiệm vụ rèn luyện cùng học tập của học viên theo yêu mong cần đã đạt được quy định trong Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông; đưa tin phản hồi cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh để điều chỉnh vận động dạy học; chứng thực kết quả dành được của học sinh.
Điều 3. Mục đích đánh giáĐánh giá bán nhằm xác minh mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đã có được quy định vào Chương trình giáo dục phổ thông; đưa tin chính xác, kịp lúc để học viên điều chỉnh vận động rèn luyện với học tập, cán bộ cai quản giáo dục và cô giáo điều chỉnh chuyển động dạy học.
Điều 4. Yêu mong đánh giá

1. Đánh giá địa thế căn cứ vào yêu mong cần dành được quy định vào Chương trình giáo dục phổ thông.
2. Đánh giá bảo đảm an toàn tính chủ yếu xác, toàn diện, công bằng, trung thực và khách quan.
3. Đánh giá bởi nhiều phương pháp, hình thức, kinh nghiệm và điều khoản khác nhau; kết hợp giữa nhận xét thường xuyên và đánh giá định kì.
4. Đánh giá vị sự tiến bộ của học sinh; coi trọng bài toán động viên, khích lệ sự nỗ lực trong rèn luyện và học tập của học tập sinh; ko so sánh học viên với nhau.
Chương IIĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN VÀ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
Điều 5. Hiệ tượng đánh giá
1. Đánh giá bởi nhận xét
a) thầy giáo dùng hình thức nói hoặc viết để nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện cùng học tập của học tập sinh; nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu của học viên trong quy trình rèn luyện cùng học tập; tiến công giá tác dụng rèn luyện và học tập của học tập sinh.
b) học viên dùng hiệ tượng nói hoặc viết nhằm tự nhấn xét về việc triển khai nhiệm vụ rèn luyện cùng học tập, sự tiến bộ, điểm mạnh nổi bật, hạn chế đa phần của bạn dạng thân.
c) phụ huynh học sinh, cơ quan, tổ chức, cá thể có gia nhập vào quá trình giáo dục học sinh cung cấp tin phản hồi về việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh.
d) Đánh giá bằng nhận xét kết quả rèn luyện cùng học tập của học sinh được áp dụng trong đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì trải qua các bề ngoài kiểm tra, nhận xét việc triển khai nhiệm vụ rèn luyện với học tập của học sinh tương xứng với đặc điểm của môn học.
2. Đánh giá bằng điểm số
a) Giáo viên cần sử dụng điểm số để đánh giá tác dụng rèn luyện cùng học tập của học sinh.
b) Đánh giá bởi điểm số được áp dụng trong đánh giá thường xuyên, reviews định kì thông qua các hình thức kiểm tra, reviews việc triển khai nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh cân xứng với đặc thù của môn học.
3. Hình thức đánh giá đối với các môn học
a) Đánh giá bằng nhận xét so với các môn học: giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục đào tạo của địa phương, vận động trải nghiệm, phía nghiệp; công dụng học tập theo môn học tập được nhận xét bằng dấn xét theo 01 (một) vào 02 (hai) mức: Đạt, không đạt.
b) Đánh giá bởi nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số so với các môn học tập trong Chương trình giáo dục phổ thông, trừ những môn học chính sách tại điểm a khoản này; hiệu quả học tập theo môn học tập được nhận xét bằng điểm số theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm không giống thì buộc phải quy đổi về thang điểm 10. Điểm đánh giá là số nguyên hoặc số thập phân được lấy mang lại chữ số thập phân thứ nhất sau khi có tác dụng tròn số.
Điều 6. Đánh giá bán thường xuyên
1. Đánh giá liên tiếp được tiến hành thông qua: hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập.
2. Đối với cùng một môn học, mỗi học sinh được kiểm tra, reviews nhiều lần, trong đó lựa chọn một số lần kiểm tra, tấn công giá cân xứng với các bước dạy học theo kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, ghi hiệu quả đánh giá chỉ vào sổ quan sát và theo dõi và reviews học sinh (theo lớp học) để thực hiện trong việc đánh giá hiệu quả học tập môn học tập theo chính sách tại khoản 1 Điều 9 Thông bốn này, như sau:
a) Đối với môn học review bằng dấn xét (không bao gồm cụm siêng đề học tập): mỗi học tập kì chọn 02 (hai) lần.
b) Đối với môn học reviews bằng dìm xét kết hợp review bằng điểm số (không bao gồm cụm siêng đề học tập tập), lựa chọn số điểm review thường xuyên (sau trên đây viết tắt là ĐĐGtx) trong mỗi học kì như sau:- Môn học tất cả 35 tiết/năm học: 02 ĐĐGtx.- Môn học bao gồm trên 35 tiết/năm học cho 70 tiết/năm học: 03 ĐĐGtx.- Môn học tất cả trên 70 tiết/năm học: 04 ĐĐGtx.
3. Đối với nhiều chuyên đề học tập của môn học tập ở cấp trung học phổ thông, mỗi học viên được kiểm tra, review theo từng chăm đề học tập tập, trong số đó chọn công dụng của 01 (một) lần kiểm tra, reviews làm kết quả đánh giá bán của nhiều chuyên đề học tập tập. Công dụng đánh giá bán của nhiều chuyên đề tiếp thu kiến thức của môn học được xem là hiệu quả của 01 (một) lần đánh giá thường xuyên của môn học tập đó và ghi vào sổ quan sát và theo dõi và reviews học sinh (theo lớp học) để áp dụng trong bài toán đánh giá kết quả học tập môn học tập theo dụng cụ tại khoản 1 Điều 9 Thông tứ này.
Điều 7. Đánh giá chỉ định kì

1. Đánh giá chỉ định kì (không thực hiện đối với cụm chăm đề học tập), gồm nhận xét giữa kì và đánh giá cuối kì, được triển khai thông qua: bài xích kiểm tra (trên giấy hoặc trên trang bị tính), bài bác thực hành, dự án học tập.- thời gian làm bài xích kiểm tra (trên giấy hoặc trên trang bị tính) so với môn học tập (không bao hàm cụm siêng đề học tập) có từ 70 tiết/năm học tập trở xuống là 45 phút, so với môn học (không bao hàm cụm chuyên đề học tập) có trên 70 tiết/năm học từ 60 phút mang đến 90 phút; đối với môn chuyên về tối đa 120 phút.- Đối với bài bác kiểm tra (trên giấy hoặc trên sản phẩm công nghệ tính) reviews bằng điểm số, đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, quánh tả của đề kiểm tra, đáp ứng nhu cầu theo yêu thương cầu nên đạt của môn học được dụng cụ trong Chương trình giáo dục phổ thông.- Đối với bài xích kiểm tra (trên giấy hoặc trên thiết bị tính) reviews bằng nhận xét, bài xích thực hành, dự án học tập, phải được bố trí theo hướng dẫn cùng tiêu chí reviews theo yêu thương cầu buộc phải đạt của môn học tập được pháp luật trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông trước khi thực hiện.
2. Trong những học kì, từng môn học đánh giá bằng dìm xét gồm 01 (một) lần nhận xét giữa kì với 01 (một) lần review cuối kì.
3. Trong những học kì, mỗi môn học reviews bằng nhận xét kết hợp review bằng điểm số bao gồm 01 (một) điểm đánh giá giữa kì (sau phía trên viết tắt là ĐĐGgk) và 01 (một) điểm review cuối kì (sau trên đây viết tắt là ĐĐGck).
4. Những học viên không thâm nhập kiểm tra, nhận xét đủ chu kỳ theo pháp luật tại khoản 2, khoản 3 Điều này nếu gồm lí vì bất khả kháng thì được kiểm tra, nhận xét bù với yêu cầu bắt buộc đạt tương đương với lần kiểm tra, review còn thiếu. Bài toán kiểm tra, đánh giá bù được thực hiện theo từng học kì.
5. Trường hợp học viên không thâm nhập kiểm tra, reviews bù theo cách thức tại khoản 4 Điều này thì được đánh giá mức chưa đạt hoặc dìm 0 (không) điểm so với lần kiểm tra, reviews còn thiếu.
Điều 8. Đánh giá kết quả rèn luyện của học tập sinh

1. Căn cứ và tổ chức đánh giá công dụng rèn luyện của học tập sinh
a) Đánh giá công dụng rèn luyện của học viên căn cứ vào yêu thương cầu cần đạt về phẩm chất đa số và năng lực chung theo những mức độ tương xứng với môn học, cấp học biện pháp trong Chương trình tổng thể và yêu cầu nên đạt về năng lượng đặc thù qui định trong công tác môn học tập trong Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông.
b) gia sư môn học căn cứ quy định trên điểm a khoản này dìm xét, tiến công giá công dụng rèn luyện, sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu của học viên trong quy trình rèn luyện và học tập môn học.
c) Giáo viên công ty nhiệm căn cứ quy định tại điểm a khoản này theo dõi quy trình rèn luyện với học tập của học tập sinh; xem thêm nhận xét, review của giáo viên môn học, tin tức phản hồi của phụ huynh học sinh, những cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình giáo dục học sinh; hướng dẫn học sinh tự nhận xét; trên các đại lý đó nhấn xét, đánh giá công dụng rèn luyện của học viên theo những mức khí cụ tại khoản 2 Điều này.
2. Công dụng rèn luyện của học sinh trong từng học kì và cả năm họcKết quả rèn luyện của học sinh trong từng học tập kì và cả năm học tập được nhận xét theo 01 (một) vào 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, chưa đạt.
a) hiệu quả rèn luyện của học viên trong từng học tập kì- nút Tốt: Đáp ứng giỏi yêu cầu buộc phải đạt về phẩm chất được hình thức trong Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông và tất cả nhiều biểu thị nổi bật.- nút Khá: Đáp ứng yêu cầu đề nghị đạt về phẩm chất được hiện tượng trong Chương trình giáo dục phổ thông cùng có thể hiện nổi nhảy nhưng chưa có được mức Tốt.- mức Đạt: Đáp ứng yêu thương cầu đề xuất đạt về phẩm chất được công cụ trong Chương trình giáo dục phổ thông.- Mức không đạt: Chưa thỏa mãn nhu cầu được yêu cầu đề nghị đạt về phẩm chất được phép tắc trong Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông.
b) hiệu quả rèn luyện của học viên cả năm học- nút Tốt: học kì II được đánh giá mức Tốt, học kì I được nhận xét từ mức tương đối trở lên.- mức Khá: học tập kì II được reviews mức Khá, học kì I được nhận xét từ nấc Đạt trở lên; học kì II được reviews mức Đạt, học kì I được đánh giá mức Tốt; học kì II được reviews mức Tốt, học kì I được đánh giá mức Đạt hoặc không đạt.- mức Đạt: học kì II được reviews mức Đạt, học tập kì I được review mức Khá, Đạt hoặc chưa đạt; học tập kì II được review mức Khá, học tập kì I được đánh giá mức không đạt.- Mức không đạt: các trường hòa hợp còn lại.
Điều 9. Đánh giá hiệu quả học tập của học sinh

1. Hiệu quả học tập của học viên theo môn học
a) Đối cùng với môn học đánh giá bằng dấn xét- vào một học tập kì, công dụng học tập mỗi môn học tập của học sinh được review theo 01 (một) vào 02 (hai) mức: Đạt, chưa đạt.+ mức Đạt: bao gồm đủ số lần kiểm tra, đánh giá theo luật tại Thông tư này và toàn bộ các lần được đánh giá mức Đạt.+ Mức không đạt: các trường hợp còn lại.- Cả năm học, hiệu quả học tập từng môn học của học viên được đánh giá theo 01 (một) vào 02 (hai) mức: Đạt, không đạt.+ nấc Đạt: công dụng học tập học tập kì II được nhận xét mức Đạt.+ Mức chưa đạt: hiệu quả học tập học tập kì II được đánh giá mức không đạt.

b) Đối với môn học reviews bằng nhận xét kết hợp reviews bằng điểm số

- Điểm mức độ vừa phải môn học tập kì (sau trên đây viết tắt là ĐTBmhk) đối với mỗi môn học được xem như sau:

ĐTBmhk =

TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck

Số ĐĐGtx+ 5


TĐĐGtx: Tổng điểm nhận xét thường xuyên.

- Điểm trung bình môn cả năm (viết tắt là ĐTBmcn) được tính như sau:

ĐTBmcn =

ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII

3


ĐTBmhkI Điểm vừa phải môn học kì I.

ĐTBmhkII: Điểm trung bình môn học kì II.


2. Kết quả học tập vào từng học kì, cả năm họcĐối với môn học reviews bằng nhận xét kết hợp review bằng điểm số, ĐTBmhk được áp dụng để đánh giá kết quả học tập của học viên trong từng học kì, ĐTBmcn được thực hiện để tiến công giá kết quả học tập của học viên trong cả năm học. Công dụng học tập của học sinh trong từng học kì cùng cả năm học tập được review theo 01 (một) vào 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, không đạt.
a) nấc Tốt:- toàn bộ các môn học review bằng nhận xét được đánh giá mức Đạt.- toàn bộ các môn học đánh giá bằng nhấn xét kết hợp nhận xét bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong các số đó có ít nhất 06 môn học gồm ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt tự 8,0 điểm trở lên.
b) mức Khá:- tất cả các môn học review bằng thừa nhận xét được review mức Đạt.- tất cả các môn học reviews bằng dìm xét kết hợp đánh giá bằng điểm số gồm ĐTBmhk, ĐTBmcn trường đoản cú 5,0 điểm trở lên, trong các số đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt trường đoản cú 6,5 điểm trở lên.
c) nấc Đạt:- có khá nhiều nhất 01 (một) môn học reviews bằng nhấn xét được đánh giá mức không đạt.- Có tối thiểu 06 (sáu) môn học review bằng dấn xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn tự 5,0 điểm trở lên; không có môn học tập nào tất cả ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.
d) Mức chưa đạt: các trường hợp còn lại.
3. Điều chỉnh mức tiến công giá kết quả học tậpNếu mức đánh giá kết quả học tập của học kì, cả năm học tập bị rẻ xuống từ 02 (hai) nấc trở lên so với mức reviews quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều này chỉ do công dụng đánh giá chỉ của độc nhất 01 (một) môn học thì mức đánh giá công dụng học tập của học tập kì đó, cả năm học kia được kiểm soát và điều chỉnh lên mức ngay thức thì kề.
Điều 10. Đánh giá học viên được miễn học tập phần thực hành môn giáo dục đào tạo thể chất, giáo dục và đào tạo quốc phòng và an ninh

1. Học sinh chạm mặt khó khăn trong học tập tập bởi mắc bệnh mãn tính, bị khuyết tật, bị tai nạn thương tâm hoặc bị bệnh đề nghị điều trị được miễn học tập phần thực hành thực tế môn giáo dục và đào tạo thể chất, giáo dục đào tạo quốc phòng với an ninh.
2. Làm hồ sơ xin miễn học phần thực hành thực tế môn giáo dục thể chất, giáo dục đào tạo quốc chống và bình an gồm có: Đơn xin miễn học của học viên và bệnh án hoặc giấy chứng nhận thương tật do khám đa khoa từ cấp huyện trở lên cấp.
3. Việc được cho phép miễn học phần thực hành môn giáo dục đào tạo thể chất, giáo dục đào tạo quốc phòng và an ninh đối với các trường hợp vị bị nhỏ đau hoặc tai nạn thương tâm chỉ áp dụng trong năm học; những trường hợp mắc bệnh mãn tính, tàn tật hoặc yêu đương tật lâu bền hơn được áp dụng cho cả năm học tập hoặc cả cấp cho học. Hiệu trưởng công ty trường được cho phép học sinh được miễn học phần thực hành thực tế môn giáo dục và đào tạo thể chất, giáo dục đào tạo quốc phòng và bình an theo từng học kì hoặc mỗi năm học.
4. Đối với học viên được miễn học phần thực hành môn giáo dục thể chất, giáo dục quốc chống và an ninh theo vẻ ngoài tại Điều này được kiểm tra, đánh giá thay thế bởi nội dung lý thuyết để sở hữu đủ mốc giới hạn kiểm tra, review theo quy định.
Điều 11. Đánh giá học sinh khuyết tật
1. Việc đánh giá hiệu quả rèn luyện và học tập của học sinh khuyết tật được triển khai theo phép tắc động viên, khuyến khích sự cố gắng nỗ lực và tân tiến của bạn học.
2. Đối với học sinh khuyết tật tiếp thu kiến thức theo phương thức giáo dục và đào tạo hòa nhập, kết quả rèn luyện và học tập môn học mà học sinh khuyết tật có chức năng đáp ứng được theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông thì được đánh giá như so với học sinh bình thường nhưng gồm giảm vơi yêu cầu về tác dụng rèn luyện cùng học tập. Rất nhiều môn học mà học viên khuyết tật không có công dụng đáp ứng theo yêu cầu của Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông thì được đánh giá kết quả thực hiện tại rèn luyện với học tập theo Kế hoạch giáo dục và đào tạo cá nhân; ko kiểm tra, đánh giá những nội dung môn học hoặc môn học tập được miễn.
3. Đối với học viên khuyết tật tiếp thu kiến thức theo phương thức giáo dục và đào tạo chuyên biệt, công dụng rèn luyện cùng học tập môn học tập mà học viên khuyết tật thỏa mãn nhu cầu được yêu mong của chương trình giáo dục và đào tạo chuyên biệt được reviews theo quy định giành riêng cho giáo dục siêng biệt. Rất nhiều môn học mà học sinh khuyết tật không có tác dụng đáp ứng được yêu cầu giáo dục và đào tạo chuyên biệt thì đánh giá kết quả thực hiện tại rèn luyện và học tập theo Kế hoạch giáo dục và đào tạo cá nhân.
Chương IIISỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
Điều 12. Được lên lớp, đánh giá lại trong kì nghỉ hè, không được lên lớp
1. Học sinh có đủ những điều kiện sau đây thì được lên lớp hoặc được công nhận hoàn thành chương trình trung học tập cơ sở, chương trình trung học phổ thông:
a) hiệu quả rèn luyện cả năm học (bao gồm hiệu quả đánh giá bán lại sau khi rèn luyện trong kì ngủ hè theo phép tắc tại Điều 13 Thông tư này) được review mức Đạt trở lên.
b) hiệu quả học tập cả năm học tập (bao gồm hiệu quả đánh giá chỉ lại những môn học tập theo vẻ ngoài tại Điều 14 Thông tứ này) được review mức Đạt trở lên.
c) ngủ học không quá 45 buổi trong 1 năm học (tính theo kế hoạch giáo dục và đào tạo 01 buổi/ngày được dụng cụ trong Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông, bao gồm nghỉ học gồm phép và không phép, ngủ học thường xuyên hoặc không liên tục).
2. Ngôi trường hợp học viên phải tập luyện trong kì ngủ hè tiến hành theo biện pháp tại Điều 13 Thông tứ này; học viên phải kiểm tra, review lại môn học tập trong kì ngủ hè thực hiện theo phương pháp tại Điều 14 Thông bốn này.
3. Học viên không thỏa mãn nhu cầu yêu cầu pháp luật tại khoản 1 Điều này thì ko được lên lớp hoặc ko được công nhận chấm dứt chương trình trung học tập cơ sở, chương trình trung học phổ thông.
4. Đối với học viên khuyết tật: Hiệu trưởng căn cứ hiệu quả đánh giá học viên khuyết tật theo biện pháp tại Điều 11 Thông bốn này nhằm xét lên lớp hoặc công nhận hoàn thành chương trình trung học tập cơ sở, chương trình trung học phổ thông so với học sinh khuyết tật.
Điều 13. Rèn luyện trong kì nghỉ hè
1. Học viên có hiệu quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức không đạt thì buộc phải rèn luyện trong kì nghỉ ngơi hè.
2. Vẻ ngoài rèn luyện trong kì nghỉ ngơi hè do Hiệu trưởng quy định.
3. địa thế căn cứ vào bề ngoài rèn luyện trong kì ngủ hè, giáo viên nhà nhiệm giao trách nhiệm rèn luyện trong kì ngủ hè cho học sinh và thông tin đến bố mẹ học sinh. Cuối kì nghỉ ngơi hè, nếu trách nhiệm rèn luyện được giáo viên chủ nhiệm nhận xét đã xong xuôi (có báo cáo về quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ rèn luyện bao gồm chữ kí chứng thực của cha mẹ học sinh) thì giáo viên công ty nhiệm kiến nghị Hiệu trưởng cho reviews lại hiệu quả rèn luyện cả năm học tập của học sinh. Tác dụng đánh giá bán lại được sử dụng sửa chữa cho hiệu quả rèn luyện cả năm học để xét lên lớp theo pháp luật tại Điều 12 Thông tư này.
Điều 14. Kiểm tra, reviews lại những môn học tập trong kì ngủ hèĐối cùng với những học sinh chưa đủ điều kiện được lên lớp nhưng có kết quả rèn luyện cả năm học được nhận xét từ nút Đạt trở lên, tác dụng học tập cả năm học tập được reviews mức chưa đạt thì được đánh giá lại tác dụng học tập những môn học tập được nhận xét mức chưa đạt (đối cùng với môn học reviews bằng nhấn xét) và những môn học gồm ĐTBmcn dưới 5,0 điểm (đối cùng với môn học đánh giá bằng dấn xét kết hợp đánh giá bằng điểm số). Tác dụng đánh giá lại của môn học tập nào được sử dụng thay thế sửa chữa cho công dụng học tập cả năm học của môn học đó nhằm xét lên lớp theo vẻ ngoài tại Điều 12 Thông tư này.
Điều 15. Khen thưởng

1. Hiệu trưởng bộ quà tặng kèm theo giấy khen đến học sinh
a) Khen thưởng thời điểm cuối năm học- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Xuất sắc" đối với những học viên có hiệu quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, hiệu quả học tập cả năm học được reviews mức giỏi và có ít nhất 06 (sáu) môn học tập được đánh giá bằng dấn xét kết hợp với review bằng điểm số tất cả ĐTBmcn đạt tự 9,0 điểm trở lên.- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Giỏi" so với những học sinh có hiệu quả rèn luyện cả năm học được nhận xét mức xuất sắc và hiệu quả học tập cả năm học tập được đánh giá mức Tốt.
b) Khen thưởng học viên có thành tích bất chợt xuất trong rèn luyện và học tập trong năm học.
2. Học sinh có thành tích đặc biệt được đơn vị trường xem xét, ý kiến đề xuất cấp trên khen thưởng.
Chương IVTRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 16. Trách nhiệm của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo
1. Lãnh đạo việc tổ chức triển khai thực hiện reviews học sinh nằm trong phạm vi quản lí.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn những cơ sở giáo dục và đào tạo sử dụng sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học), sổ theo dõi và nhận xét học sinh (của giáo viên), học bạ học sinh theo mẫu lý lẽ tại Phụ lục kèm theo Thông tứ này. Trường hợp sử dụng dạng hồ nước sơ điện tử, Sở giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo hướng dẫn triển khai theo lộ trình cân xứng với đk của địa phương, bên trường, kĩ năng thực hiện tại của giáo viên và bảo đảm tính vừa lòng pháp của hồ sơ điện tử.
3. Phụ trách kiểm tra, xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện nay Thông bốn này tại địa phương.
4. Báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện nhận xét học sinh về Bộ giáo dục và Đào tạo nên theo quy định.
Điều 17. Trách nhiệm ở trong nhà Giáo dục và Đào tạo
1. Lãnh đạo việc tổ chức thực hiện review học sinh trung học cơ sở trên địa bàn.
2. Chỉ đạo, phía dẫn những cơ sở giáo dục đào tạo sử dụng sổ quan sát và theo dõi và review học sinh (theo lớp học), sổ quan sát và theo dõi và nhận xét học sinh (của giáo viên), học tập bạ học tập sinh. Ngôi trường hợp thực hiện dạng hồ sơ năng lượng điện tử, Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành hướng dẫn tổ chức tiến hành theo giải đáp của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo.
3. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giải quyết và xử lý vướng mắc trong quy trình thực hiện Thông tư này trên địa bàn.
4. Report kết quả tổ chức triển khai thực hiện nhận xét học sinh về Sở giáo dục và Đào chế tạo theo quy định.
Điều 18. Nhiệm vụ của Hiệu trưởng
1. Cai quản lý, gợi ý giáo viên, nhân viên, học viên thực hiện tại và thịnh hành đến phụ huynh học sinh điều khoản của Thông tứ này.
2. Tổ chức tiến hành việc reviews học sinh theo luật của Thông tư này tại cửa hàng giáo dục; chỉ đạo, kiểm tra, đo lường việc nhận xét thường xuyên, nhận xét định kì của giáo viên; mỗi tháng ghi dấn xét với ký chứng thực vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học).
3. Kiểm tra, reviews việc ghi hiệu quả vào sổ theo dõi và quan sát và nhận xét học sinh (theo lớp học), sổ theo dõi và quan sát và nhận xét học sinh (của giáo viên), học tập bạ học sinh của gia sư môn học, giáo viên chủ nhiệm; phê duyệt y việc sửa chữa điểm, thay thế mức nhận xét của giáo viên môn học tập khi vẫn có xác thực của giáo viên chủ nhiệm.
4. Tổ chức triển khai kiểm tra, review lại những môn học theo phương pháp tại Điều 14 Thông tư này; phê chăm bẵm và ra mắt danh sách học sinh được lên lớp sau khi có tác dụng kiểm tra, reviews lại các môn học, công dụng rèn luyện trong kì nghỉ ngơi hè.
5. Xét duyệt danh sách học sinh: được lên lớp, reviews lại những môn học, tập luyện trong kì nghỉ ngơi hè, ko được lên lớp, được khen thưởng. Phê duyệt kết quả đánh giá học sinh trong sổ theo dõi và review học sinh (theo lớp học) cùng Học bạ học viên sau khi toàn bộ giáo viên môn học với giáo viên chủ nhiệm đã ghi không thiếu thốn nội dung.
6. Giải trình, xử lý thắc mắc, ý kiến đề nghị về đánh giá học sinh vào phạm vi và nghĩa vụ và quyền lợi của Hiệu trưởng. Đề nghị những cấp bao gồm thẩm quyền đưa ra quyết định xử lý so với cơ quan, tổ chức, cá thể vi phạm; quyết định khen thưởng theo thẩm quyền, đề xuất cấp gồm thẩm quyền khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tiến hành Thông tứ này.
Điều 19. Trọng trách của cô giáo môn học
1. Thực hiện reviews thường xuyên; tham gia reviews định kì theo phân công của Hiệu trưởng; trực tiếp ghi hoặc nhập điểm, mức review vào Sổ theo dõi và quan sát và reviews học sinh (theo lớp học), sổ quan sát và theo dõi và reviews học sinh (của giáo viên).
2. Tính điểm vừa phải môn học tập (đối với những môn học tập kết hợp reviews bằng thừa nhận xét và reviews bằng điểm số); tổng vừa lòng mức reviews (đối với những môn học nhận xét bằng nhấn xét) theo học kì, cả năm học; thẳng ghi hoặc nhập điểm, mức nhận xét vào sổ quan sát và theo dõi và review học sinh (theo lớp học), Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (của giáo viên), học bạ học sinh.
3. Cung cấp tin nhận xét về hiệu quả rèn luyện của học viên quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tứ này mang đến giáo viên nhà nhiệm.
Điều 20. Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm
1. Giúp Hiệu trưởng quản lí việc đánh giá học sinh của lớp học theo nguyên lý của Thông bốn này.
2. Xác nhận việc sửa chữa điểm, sửa chữa thay thế mức reviews của thầy giáo môn học; tổng hợp công dụng rèn luyện cùng học tập của học sinh từng học kì, cả năm học trong Sổ theo dõi và review học sinh (theo lớp học), học bạ học tập sinh.
3. Đánh giá hiệu quả rèn luyện từng học tập kì cùng cả năm học của học sinh; lập danh sách học viên được lên lớp, reviews lại những môn học, rèn luyện trong kì ngủ hè, ko được lên lớp, được khen thưởng.
4. Ghi hoặc nhập kết quả đánh giá bán của mỗi học sinh vào sổ theo dõi và reviews học sinh (theo lớp học), học tập bạ học tập sinh:
a) câu chữ nhận xét về hiệu quả rèn luyện với học tập của học sinh; mức tấn công giá tác dụng rèn luyện với học tập của học sinh.
b) kết quả được lên lớp hoặc không được lên lớp; được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, lịch trình trung học nhiều hoặc ko được công nhận chấm dứt chương trình trung học tập cơ sở, chương trình trung học phổ thông; khen thưởng.
5. Hướng dẫn học viên tự nhận xét trong quy trình rèn luyện với học tập. Phối phù hợp với giáo viên môn học, Đội thiếu hụt niên chi phí phong hồ Chí Minh, Đoàn giới trẻ Cộng sản hồ nước Chí Minh, Ban Đại diện cha mẹ học sinh lớp và các cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan để giáo dục học viên và tiếp nhận thông tin phản hồi về quá trình rèn luyện và học tập của học tập sinh.
6. Thông tin riêng cho bố mẹ học sinh về vượt trình, công dụng rèn luyện cùng học tập của học sinh.
Chương VĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 21. Hiệu lực thực thi thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2021 và triển khai theo quãng thời gian sau:- từ năm học 2021-2022 so với lớp 6.- từ năm học 2022-2023 so với lớp 7 với lớp 10.- từ thời điểm năm học 2023-2024 so với lớp 8 và lớp 11.- từ thời điểm năm học 2024-2025 so với lớp 9 với lớp 12.
2. Thông tứ này sửa chữa Thông tứ số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo phát hành Quy chế tấn công giá, xếp loại học sinh trung học cửa hàng và học viên trung học diện tích lớn và Thông bốn số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của quy định đánh giá, xếp loại học viên trung học cửa hàng và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 mon 12 năm 2011 của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, theo lộ trình dụng cụ tại khoản 1 Điều này.
Điều 22. Quản trị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tứ này.

Nơi nhận:

-Văn chống Quốc hội;

-Văn phòng chính phủ;

-Ủy ban VH-GD của Quốc hội;

-Ban Tuyên giáo Trung ương;

-Hội đồng tổ quốc Giáo dục và cách tân và phát triển nhân lực;

-Ủy ban trung ương Mặt trận giang san Việt Nam;

-Các Bộ, cơ sở ngang Bộ, phòng ban thuộc thiết yếu phủ;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Như Điều 22 (để thực hiện);

-Cục bình chọn VBQPPL (Bộ tư pháp);

-Công báo;

-Kiểm toán công ty nước;

-Cổng thông tin điện tử thiết yếu phủ;

-Cổng tin tức điện tử bộ GDĐT;

-Lưu: VT, VụPC,Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ


TRƯỜNG THCS: .........................................................................

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: .................................................

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................

HỌC BẠ

TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Mẫu phát hành kèm theo Thông bốn số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021)

Họ với tên học tập sinh

..................................................

Số sổ đăng cỗ PCGD: ....................../THCS


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỌC BẠ

1. Lao lý chung

- học bạ học sinh được nhà trường cai quản và bảo quản trong trường; đầu năm học, cuối học kỳ, cuối năm học, được chuyển nhượng bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp để triển khai việc ghi vào học tập bạ với thu lại sau khoản thời gian đã trả thành.

- câu chữ trang 1 buộc phải được ghi đầy đủ khi xác lập học bạ; Hiệu trưởng ký, đóng dấu xác thực quá trình học tập tập hằng năm học trường đoản cú lớp 6 tới trường 9.

2. Giáo viên môn học

- ghi điểm trung bình môn học tập hoặc mức tiến công giá kết quả học tập theo môn học từng học tập kì, cả năm học; thừa nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế đa phần (nếu có) của học tập sinh.

- Khi thay thế (nếu có), dùng cây viết mực đỏ gạch ngang ngôn từ cũ, ghi nội dung new vào bên trên bên buộc phải vị trí ghi nội dung cũ, ký xác nhận về bài toán sửa chữa ở bên cạnh nội dung đã sửa.

3. Giáo viên chủ nhiệm

- mừng đón và chuyển giao lại học tập bạ học sinh với văn phòng nhà trường.

- Đôn đốc việc ghi vào học bạ điểm vừa phải môn học tập hoặc mức tấn công giá công dụng học tập của học sinh của cô giáo môn học.

- Ghi không thiếu các nội dung trên trang 1, nội dung ở trong phần đầu những trang tiếp theo, nhận xét kết quả rèn luyện và học tập của học sinh theo từng năm học.

- Ghi tác dụng tổng hợp đánh giá; mức reviews lại môn học tập hoặc tập luyện thêm trong kì nghỉ hè (nếu có); reviews mức độ xong nhiệm vụ đối với học sinh đề nghị rèn luyện thêm trong kì ngủ hè (nếu có).

- Ghi rõ được lên lớp hoặc ko được lên lớp; hoàn thành hoặc chưa xong chương trình trung học cơ sở; chứng từ (nếu có), tác dụng tham gia các cuộc thi (nếu có), tán thưởng (nếu có).

- Ghi nhấn xét sự tiến bộ, điểm mạnh nổi bật, hạn chế chủ yếu và những thể hiện nổi nhảy của học sinh trong quy trình rèn luyện với học tập; những vụ việc cần quan tâm trợ giúp thêm trong quá trình rèn luyện và học tập.

4. Hiệu trưởng

- Phê coi sóc Học bạ của học sinh khi xong xuôi năm học.

- Kiểm tra bài toán quản lý, bảo quản, ghi học tập bạ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

_______________________

(Ảnh 3x4cm)

HỌC BẠ

TRUNG HỌC CƠ SỞ


Họ với tên:......................................................................... Giới... Tính..................................

Ngày sinh: ............. Tháng ........ Năm....................................................................................

Nơi sinh:...................................................................................................................

Dân tộc:.............................................................................................................................

Đối tượng: (Con liệt sĩ, con thương binh, ...).........................................................................

Chỗ ở hiện tại:....................................................................................................................

Họ và tên cha:....................................................... Nghề nghiệp:......................................

Họ với tên mẹ:........................................................ Nghề nghiệp:......................................

Họ với tên bạn giám hộ:....................................... Nghề nghiệp:......................................

................ ,ngày ....... Tháng ...... Năm 20..........

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ bọn họ tên với đóng dấu)

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Năm học

Lớp

Tên trường, tỉnh/thành phố

202.... - 202.....

202.... - 202.....

202.... - 202.....

202.... - 202.....

202.... - 202.....

202.... - 202.....

202.... - 202.....


(Dưới đây là trang mẫu đối với một lớp)

Họ và tên:................................... Lớp:............................ Năm học 202....... -202...........

Môn học/Hoạt đụng giáo dục

Điểm mức độ vừa phải môn học tập hoặc mức tiến công giá

Điểm vừa phải môn học hoặc mức reviews sau nhận xét lại, rèn luyện thêm trong kì nghỉ ngơi hè (nếu có)

Nhận xét sự tiến bộ, ưu thế nổi bật, hạn chế hầu hết (nếu có) và chữ kí của gia sư môn học

Học kì I

Học kì II

Cả năm

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ 1

Giáo dục công dân

Lịch sử với Địa lí

Khoa học tự nhiên

Công nghệ

Tin học

Giáo dục thể chất

Nghệ thuật

Hoạt động trải nghiệm, phía nghiệp

Nội dung giáo dục và đào tạo của địa phương

Tiếng dân tộc bản địa thiểu số..............

Ngoại ngữ 2 ....


Trong trang này còn có sửa chữa trị ở ........ Chỗ, thuộc môn học, vận động giáo dục: ........................

Xác nhận của giáo viên chủ nhiệm

(Ký và ghi rõ chúng ta tên)

Xác thừa nhận của Hiệu trưởng(Ký và ghi rõ chúng ta tên; đóng góp dấu)


Nếu là lớp cuối cung cấp thì ghi xong hay không kết thúc chương trình trung học cơ sở:

.........................................................................................................................

- chứng từ (nếu có):...................................................................... Loại..................

- tác dụng tham gia các cuộc thi (nếu có):

.........................................................................................................................

- tâng bốc (nếu có):

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN vào KÌ NGHỈ HÈ

(Nếu có)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ghi nhấn xét về sự việc tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế hầu hết và những thể hiện nổi bật của học viên về công dụng rèn luyện cùng học tập; những sự việc cần quan tiền tâm trợ giúp thêm trong rèn luyện cùng học tập)

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

..........ngày ..... Mon ...... Năm 202.....

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ bọn họ tên cùng đóng dấu)


TRƯỜNG THCS: .........................................................................

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: .................................................

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................

(Mẫu phát hành kèm theo Thông bốn Số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021)

SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Họ tên giáo viên: ..............................

Môn: ................................ Lớp: ................................

NĂM HỌC 202....... - 202............


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

1. Sổ quan sát và theo dõi và review học sinh là hồ nước sơ làm chủ hoạt đụng dạy học và giáo dục của giáo viên, được vẻ ngoài tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ quát và ngôi trường phổ thông có nhiều cấp học.

2. Sổ theo dõi và đánh giá học sinh bởi vì giáo viên môn học quản lý và sử dụng.

3. Gia sư trực tiếp ghi vào sổ không thiếu thốn các thông tin cần thiết theo quy định, khớp với các thông tin trong Sổ theo dõi và review học sinh (theo lớp học) của môn học/lớp học vị giáo viên chịu trách nhiệm theo phân công ở trong nhà trường. Riêng biệt cột Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, tinh giảm chủ yếu của học sinh, giáo viên rất có thể lựa lựa chọn để ghi làm sao cho có đủ thông tin quan trọng để hỗ trợ cho giáo viên công ty nhiệm theo quy định.

4. Ko ghi bởi mực đỏ (trừ trường hòa hợp sửa chữa), các loại mực rất có thể tẩy xóa được. Vấn đề ghi sổ theo dõi và quan sát và nhận xét học sinh buộc phải đúng tiến độ thời hạn theo planer dạy học tập của tổ trình độ chuyên môn và bảo quản, giữ gìn sổ cẩn thận, không bẩn sẽ.

5. Khi thay thế sửa chữa dùng cây viết đỏ gạch ngang ngôn từ cũ, ghi nội dung bắt đầu vào phía trên bên đề nghị vị trí ghi văn bản cũ, ký xác thực về sự sửa chữa sát bên nội dung đang sửa.


HỌC KÌ II

Môn... (dùng đến môn học review bằng nhận xét)

Số TT

Họ với tên

Mức đánh giá

Đạt(Đ), không đạt (CĐ)

Mức review lại

Đạt (Đ), chưa đạt (CĐ)

Nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, tinh giảm chủ yếu

Thường xuyên

Giữa kì

Cuối kì

Học kì

Cả năm

Học kì

Cả năm


TRƯỜNG THCS: .........................................................................

Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố: .................................................

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................

SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

.........................................

(phường, thị trấn):............................. Huyện (quận, thị xã, tp thuộc tinh): ...................................

Tỉnh (Thành phố): ..........................................................................................

Xem thêm: Đặc Điểm Nào Sau Đây Không Đúng Về Cấu Tạo Của Vi Sinh Vật ?

LỚP : .................... NĂM HỌC: 202...... -202.......

Giáo viên chủ nhiệm

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Hiệu trưởng

(Ký, ghi rõ chúng ta tên,đóng dấu)


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

1. Sổ theo dõi và nhận xét học sinh (theo lớp học) được phương tiện tại Điều lệ ngôi trường trung học cơ sở, trường trung học nhiều và ngôi trường ph