*

hà nội 16.9° - 18.9°

tiến hành Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2022 của chính phủ

họp báo hội nghị đối ngoại đất nước hình chữ s 2021

văn hóa truyền thống soi đường cho quốc dân đi

đam mê ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Thông tin update dịch nCoV


Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH của bộ Lao động, yêu đương binh cùng Xã hội: Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông bốn số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 mon 9 năm 2003 khuyên bảo thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 mon 5 năm 2003 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về phù hợp đồng lao hễ
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI

 _______________

Số: 17/2009/TT-BLĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

__________________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2009 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH

 ngày 22 tháng 9 năm 2003 chỉ dẫn thi hành một số điềucủa

Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của chính phủ về phù hợp đồng lao động

________________________

 

Căn cứ Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 mon 5 năm 2003 của chính phủ quy định cụ thể và lý giải thi hành một trong những điều của cục luật Lao đụng về đúng theo đồng lao động;

Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo đảm xã hội về bảo đảm thất nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ hướng dẫn một trong những điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo đảm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 trong năm 2007 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Lao rượu cồn – yêu mến binh cùng Xã hội;

Bộ Lao đụng - yêu mến binh với Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông bốn số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điềucủa Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 về thích hợp đồng lao đụng (sau trên đây viết là Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH) như sau:

Điều 1. Sửa thay đổi khoản 2, mục II, Thông bốn số 21/2003/TT-BLĐTBXH như sau:

“2.

Bạn đang xem: Thông tư số 21/2003/tt-blđtbxh

Hợp đồng lao đụng giao kết với người đang hưởng lương hưu mỗi tháng và người thao tác làm việc có thời hạn bên dưới 03 mon thì không tính phần tiền lương theo công việc, tín đồ lao hễ còn được người sử dụng lao động giao dịch khoản tiền tính theo tỷ lệ xác suất (%) đối với tiền lương theo vừa lòng đồng lao động, gồm:

a) bảo đảm xã hội: từ ngày Thông tư này còn có hiệu lực thi hành mang đến tháng 12 năm 2009 là 15%; từ thời điểm tháng 01 năm 2010 mang đến tháng 12 năm 2011 là 16%; từ thời điểm tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm trước đó là 17%; từ thời điểm tháng 01 năm 2014 trở đi là 18%.

 b) bảo đảm y tế 2%. Khi cơ quan chính phủ quy định tăng mức đóng bảo đảm y tế so với người thực hiện lao cồn thì triển khai theo phương tiện của chủ yếu phủ.

c) Nghỉ thường niên 4%.

d) tiền tàu xe chuyển vận khi nghỉ hàng năm do phía hai bên thoả thuận trong phù hợp đồng lao động.

Điều 2. Sửa đổi khoản 3, mục III, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH như sau:

“3. Cách tính và bỏ ra trả chi phí trợ cung cấp thôi việc:

a) phương pháp tính trợ cấp cho thôi bài toán ở từng doanh nghiệp:


chi phí trợ cấp

thôi việc

=Tổng thời hạn làm việc

tại doanh nghiệp lớn tính

 trợ cấp cho thôi việc

x Tiền lương làm

 căn cứ tính trợ

cấp thôi việc

x1/2

Trong đó:

- Tổng thời gian làm việc tại công ty tính trợ cung cấp thôi vấn đề (tính theo năm) được xác minh theo khoản 3, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 mon 5 năm 2003 của thiết yếu phủ, trừ thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp theo cách thức tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của thiết yếu phủ. Trường hợp, tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc có mon lẻ (kể cả trường hợp fan lao động có thời gian làm việc tại doanh nghiệp từ đủ 12 mon trở lên dẫu vậy tổng thời gian thao tác tại công ty tính trợ cấp thôi câu hỏi dưới 12 tháng) thì được thiết kế tròn như sau:

Từ đầy đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng làm tròn thành một nửa năm;

Từ đầy đủ 06 tháng cho dưới 12 tháng làm tròn thành 01 năm.

- chi phí lương làm căn cứ tính trợ cấp cho thôi việc là tiền lương, tiền công theo hòa hợp đồng lao động, được tính trung bình của 6 tháng liền kề trước khi xong xuôi hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc chi phí lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp cho khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

b) một trong những trường hợp cầm thể:

- fan lao động triển khai nhiều hợp đồng lao hễ tại một doanh nghiệp cơ mà khi chấm dứt từng hợp đồng lao rượu cồn chưa thanh toán giao dịch trợ cấp thôi câu hỏi thì doanh nghiệp cộng thời gian thao tác theo những hợp đồng lao rượu cồn để tính trợ cấp thôi việc cho người lao động. Ngôi trường hợp, có hợp đồng lao cồn do người lao động đối kháng phương xong trái luật pháp thì thời gian làm việc theo hòa hợp đồng lao hễ đó không được tính trợ cung cấp thôi việc.

Tiền lương làm địa thế căn cứ tính trợ cung cấp thôi việc là chi phí lương, tiền công theo hòa hợp đồng lao rượu cồn được tính bình quân của 6 tháng gần kề trước khi xong hợp đồng lao đụng cuối cùng.

- bạn lao động thao tác cho doanh nghiệp nhà nước nhưng gồm thời gian thao tác theo chế độ biên chế và bao gồm cả thời gian làm việc theo đúng theo đồng lao cồn thì cùng cả hai loại thời gian này nhằm tính trợ cấp cho thôi việc.

Tiền lương làm địa thế căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương, tiền công theo đúng theo đồng lao động được tính bình quân của 6 tháng giáp trước khi dứt hợp đồng lao động cuối cùng.

- bạn lao động thao tác làm việc ở nhiều công ty nhà nước vày chuyển công tác trước thời gian ngày 01 mon 01 năm 1995, thì trợ cấp cho thôi việc được xem theo thời gian thao tác ở từng công ty nhà nước. Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc cho người lao cồn ở từng doanh nghiệp lớn là chi phí lương, tiền công theo vừa lòng đồng lao động được tính bình quân của 6 tháng gần kề trước khi kết thúc hợp đồng lao cồn ở công ty nhà nước cuối cùng. Doanh nghiệp nhà nước sau cuối có nhiệm vụ chi trả toàn cục số chi phí trợ cấp thôi việc cho những người lao động, bao gồm cả phần trợ cấp cho thôi bài toán thuộc trọng trách chi trả của người sử dụng nhà nước mà người lao cồn đã thao tác trước khi gửi công tác trước thời gian ngày 01 mon 01 năm 1995, sau đó gửi thông báo theo mẫu mã số 3 phát hành kèm theo Thông tư này để yêu cầu hoàn trả số tiền vẫn được bỏ ra trả hộ. Ngôi trường hợp doanh nghiệp nhà nước được chi trả hộ đã xong hoạt đụng thì chi phí nhà nước hoàn trả số tiền trợ cấp cho thôi bài toán đã được bỏ ra trả hộ theo hướng dẫn của cục Tài chính.

Tại Công ty p. Là 2.500.000 đồng (2 năm x 2.500.000 đồng x 1/2).

Tại doanh nghiệp Q là 2.500.000 đồng (2 năm x 2.500.000 đồng x 1/2).

Tại doanh nghiệp S là 18.125.000 đồng (14,5 năm x 2.500.000 đồng x 1/2).

Công ty S có nhiệm vụ thanh toán tổng thể khoản trợ cấp cho thôi việc là 23.125.000 đồng đến ông C, kế tiếp thông báo để Công ty p và công ty Q hoàn lại số tiền đã bỏ ra hộ.

- trường hợp sau khoản thời gian sáp nhập, vừa lòng nhất, chia, bóc tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền làm chủ hoặc quyền sử dụng gia tài doanh nghiệp mà fan lao động ngừng hợp đồng lao động, thì người sử dụng lao động sau đó có trọng trách cộng cả thời gian người lao động thao tác làm việc cho mình và thời hạn làm việc cho những người sử dụng lao động ngay cạnh trước đó nhằm tính trả trợ cấp cho thôi việc cho tất cả những người lao động. Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp cho thôi câu hỏi là tiền lương, chi phí công theo hòa hợp đồng lao cồn được tính trung bình của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao hễ cuối cùng.

Đối với công ty nhà nước thực hiện phương án sắp xếp lại hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu (chuyển thành công xuất sắc ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cp hoá, giao, bán) thì vận dụng theo quy định trong phòng nước đối với các trường thích hợp này.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Thông tư này có hiệu lực thực hiện sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ khoản 2, mục II cùng khoản 3 mục III, Thông bốn số 21/2003/TT -BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của bộ Lao đụng – thương binh cùng Xã hội.

2. Cách tính trợ cấp thôi bài toán quy định trên Điều 2 Thông tứ này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 (ngày Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 mon 12 năm 2008 của chính phủ nước nhà có hiệu lực thi hành).

3. Không áp dụng cách tính trợ cấp thôi việc quy định trên Thông tư này nhằm tính lại trợ cung cấp thôi việc đối với những trường vừa lòng đã chấm dứt hợp đồng lao động trước thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Xem thêm: Sưu Tầm Bài Thơ Có Sử Dụng Từ Tượng Hình Tượng Thanh, Sưu Tầm Bài Thơ Có Từ Tượng Hình Tượng Thanh

Trong quy trình thực hiện nay nếu bao gồm vướng mắc, đề nghị phản ánh về bộ Lao động - yêu thương binh và Xã hội nhằm hướng dẫn bổ sung cập nhật kịp thời./.