Thủy phân trọn vẹn 60 gam hỗn hợp hai đipeptit nhận được 63,6 gam các thành phần hỗn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một tổ amino và một nhóm cacboxyl trong phân tử). Nếu đến 1/10 tất cả hổn hợp X công dụng với hỗn hợp HCl (dư), cô cạn cẩn thận dung dịch, thì lượng muối hạt khan nhận được là


+) Bảo toàn khối lượng ta có: $m_peptit + m_H_2O = m_aoperatornameminoaxit $

+) Thủy phân đipeptit: $n_amino axit = 2.n_H_2O$

+) cân nặng muối khan = $m_amino axit + m_HCl$


Đipeptit + 2H2O $xrightarrow$ 2 aminoaxit

Bảo toàn khối lượng ta có: $m_peptit + m_H_2O = m_aoperatornamemino axit $

$ o n_H_2O = dfrac63,6 - 6018 = 0,2,mol o n_amino axit = 2.n_H_2O = 2.0,2 = 0,4,mol$

1/10 các thành phần hỗn hợp X tính năng với $n_HCl = dfrac0,410 = 0,04,mol$

Khối lượng muối khan là: $m_amino axit + m_HCl = dfrac63,610 + 0,04.36,5 = 7,82,(g)$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là cội phenyl). Dãy các chất bố trí theo đồ vật tự lực bazơ sút dần là


Cho 10 gam amin đối kháng chức X phản nghịch ứng trọn vẹn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu trúc của X là


Khi đốt cháy hoàn toàn một amin 1-1 chức X, chiếm được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ngơi nghỉ đktc) và 10,125 gam H2O. Bí quyết phân tử của X là


Cho 2,1 gam hh X có 2 amin no, solo chức, tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng làm phản ứng không còn với dd HCl (dư), thu được 3,925 gam hh muối. Cách làm của 2 amin trong hh X là


Hỗn phù hợp khí X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 22.Hỗn hòa hợp khí Y có metylamin với etylamin bao gồm tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt trọn vẹn V1 lít Y đề nghị vừa đầy đủ V2 lít X (biết thành phầm cháy gồm CO2, H2O với N2, những chất khí đo sinh hoạt cùng đk nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là


Có 3 hóa học hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để nhận biết dd của những hợp hóa học trên, chỉ việc dùng một dung dịch thử nào sau đây?


Cho cha dung dịch có cùng nồng độ mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo máy tự pH tăng vọt là:


Trong những dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím là


Chất hữu cơ X mạch hở gồm dạng H2N-R-COOR" (R, R" là những gốc hiđrocacbon) phần trăm cân nặng nitơ vào X là 15,73%. Mang lại m gam X phản nghịch ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, toàn thể lượng ancol có mặt cho công dụng hết cùng với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho toàn thể Y tính năng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, chiếm được 12,96 gam Ag kết tủa. Quý hiếm của m là


α-aminoaxit X chứa một tổ –NH2. Mang lại 10,3 gam X công dụng với axit HCl (dư), chiếm được 13,95 gam muối bột khan. Công thức kết cấu thu gọn của X là


Cho 0,02 mol α-amino axit X tính năng vừa đầy đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Ngoài ra 0,02 mol X công dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,02 mol HCl, nhận được 3,67 gam muối. Bí quyết của X là


Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được hỗn hợp X. Mang lại NaOH dư vào hỗn hợp X. Sau khoản thời gian các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số mol NaOH đang phản ứng là


Cho hóa học hữu cơ X gồm công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với hỗn hợp NaOH, thu được hóa học hữu cơ solo chức Y và những chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là


Cho tất cả hổn hợp X tất cả hai chất hữu cơ gồm cùng công thức phân tử C2H7NO2 tính năng vừa đủ với hỗn hợp NaOH với đun nóng, thu được hỗn hợp Y cùng 4,48 lít hh Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm cho xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bởi 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu được trọng lượng muối khan là


Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X gồm công thức phân tử C3H7O2N bội phản ứng cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là


Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khoản thời gian các bội phản ứng ngừng thu được thành phầm là:


Thủy phân không còn m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được láo lếu hợp tất cả 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala với 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Thủy phân trọn vẹn 1 mol pentapeptit X, nhận được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe cùng tripeptit Gly-Ala-Val cơ mà không nhận được đipeptit Gly-Gly. Hóa học X tất cả công thức là


Thủy phân hoàn toàn 60 gam tất cả hổn hợp hai đipeptit chiếm được 63,6 gam tất cả hổn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một tổ amino và một đội cacboxyl vào phân tử). Nếu đến 1/10 tất cả hổn hợp X công dụng với dung dịch HCl (dư), cô cạn cảnh giác dung dịch, thì lượng muối bột khan chiếm được là


Tripeptit X và tetrapeptit Y số đông mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp bao gồm X cùng Y chỉ tạo thành một amino axit duy nhất gồm công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y vào oxi dư, nhận được N2 cùng 36,3 gam hỗn hợp có CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, chiếm được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là


Chất X (C6H16O4N2) là muối bột amoni của axit cacboxylic, chất Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối bột amoni của đipeptit. Cho tất cả hổn hợp E bao gồm X và Y tính năng hết với hỗn hợp NaOH thu được láo hợp tất cả hai amin no (đều tất cả hai nguyên tử cacbon trong phân tử, không hẳn đồng phân của nhau) với dung dịch B chỉ đựng hai muối hạt (A cùng D). Cho những phát biểu sau:

(1) chất X cùng Y đều công dụng với hỗn hợp NaOH theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 2.

Bạn đang xem: Thủy phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp hai đipeptit

(2) Thủy phân X chiếm được etylamin.

(3) hỗn hợp B có công dụng tham gia làm phản ứng tráng bạc.

(4) những A và D bao gồm cùng số nguyên tử cacbon.

Số đánh giá đúng


Cho những phát biểu

(1) trong tơ tằm có những gốc α-amino axit.

(2) hỗn hợp lysin làm cho quì tím hóa xanh.

(3) hiện tượng lạ riêu cua nổi lên khi nấu ăn canh cua là do sự đông tụ protein.

(4) vào phân tử peptit (mạch hở) tất cả chứa team NH2 với COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 và tơ lapsan đều phải có cùng nguyên tố nguyên tố.

Số phát biểu đúng


Cho sơ đồ vật phản ứng sau:

(mathbfXleft( C_4H_9O_2N ight)xrightarrowNaOH,t^0mathbfX_mathbf1xrightarrowHCl(du)mathbfX_mathbf2xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)mathbfX_mathbf3xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.)

Vậy X2 là:


Kết trái thí nghiệm các dung dich X, Y, Z, T cùng với thuốc test được ghi ở bảng sau:

*

Dung dịch X, Y, Z, T theo lần lượt là


Cho dãy những chất sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính chất của những chất được mô tả như sau:

*

Chất X là


Hỗn đúng theo X bao gồm 2 chất gồm công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. Mang đến 3,40 gam X bội phản ứng toàn diện với hỗn hợp NaOH (đun nóng), thu được hỗn hợp Y chỉ gồm các chất vô cơ cùng 0,04 mol các thành phần hỗn hợp 2 hóa học hữu cơ đối chọi chức (đều làm cho xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, thu được m gam muối bột khan. Cực hiếm của m là


Cho những nhận định sau:

(a) CH3NH2 là amin bậc 1.

(b) đến lòng white trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy mở ra màu tím.

(c) Để rửa sạch mát ống nghiệm gồm dính anilin, có thể dùng dung dịch NaOH.

(d) H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH là một trong đipeptit.

(e) Ở đk thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ tan vào nước.

Số nhấn định đúng là


Cho những chất sau:

(1) ClH3NCH2COOH;(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;

(3) CH3-NH3NO3;(4) (HOOCCH2NH3)2SO4;

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH;(6) CH3COOC6H5.

Số chất trong hàng khi công dụng với dung dịch NaOH (dư, đun nóng) chiếm được dung dịch chứa hai muối hạt là


Cho những nhận định sau:

(a) Ở đk thường, trimetylamin là hóa học lỏng, tan tốt trong nước.

(b) Ở tinh thần kết tinh, những amino axit tồn tại bên dưới dạng ion lưỡng cực.

(c) Polipeptit gồm các peptit có từ 2 mang đến 10 gốc α - aminoaxit và là cơ sở tạo nên protein.

(d) dung dịch anilin trong nước làm xanh quỳ tím.

Xem thêm: Chuyên Đề Bất Phương Trình Bậc 2 Chứa Tham Số Lớp 10 Phải Biết

Số dìm định đúng là


tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng?


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.