Để tìmđường tiệm cận của hàm số y = f(x) ta nhờ vào tập xácđịnh Dđể biết số số lượng giới hạn phải tìm. Trường hợp tập xácđịnhD cóđầu mút là khoảng chừng thì đề xuất tìmgiới hạn của hàm số lúc xtiến mang đến đầu mút đó.

Bạn đang xem: Tiệm cận của hàm số

Ví dụ: D = *