*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các phản ứng hoá học sau:

(1) (NH4)2SO4+ BaCl2 (2) CuSO4+ Ba(NO3)2

(3) Na2SO4+ BaCl2 (4) H2SO4+ BaSO3

(5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3+ Ba(NO3)2

Các bội phản ứng đều phải sở hữu cùng phương trình ion rút gọn gàng là


Một dung dịch đựng 0,01 mol Mg2+, 0,03 mol Na+, x mol Cl- với y molPO43−. Tổng cân nặng các muối bột tan gồm trong hỗn hợp là 2,59 gam. Giá trị của x với y thứu tự là:


Dung dịch Y cất Ca2+ 0,1 mol; Mg2+ 0,3 mol; Cl− 0,4 mol; HCO3− y mol. Cô cạn dung dịch ta chiếm được m gam muối khan. Quý giá của m là:


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và 0,025 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại và giải phóng khí NO duy nhất. Giá trị của x là :


Dụng dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+; 0,125 mol Cl- và 0,25 mol NO3-. Thêm dần V lít dung dịch Na2CO3 1M vào X đến lúc thu được lượng kết tủa khủng nhất. Giá trị của V là:


Hoà tan trọn vẹn 16 gam các thành phần hỗn hợp X có Mg cùng Fe bởi dung dịch HCl 3M. Hoàn thành thí nghiệm thu được hỗn hợp Y với 8,96 lít khí H2 (đktc). Để kết tủa bội nghịch ứng hoàn toàn với hỗn hợp Y bắt buộc vừa đủ 300 ml NaOH 2M. Thể tích dung dịch HCl đã cần sử dụng là:


Chia hỗn hợp X gồm 2 kim loại có hóa trị ko đổi thành 2 phần bằng nhau.

Bạn đang xem: Tìm phương trình hóa học viết sai

Phần 1: Hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc).

Phần 2: Nung trong ko khí dư, thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit.

Khối lượng hỗn hợp X là:


Trộn dung dịch chứa Ba2+ ; OH− 0,06 mol với Na+ 0,02 mol với dung dịch HCO3− 0,04 mol; CO32− 0,03 mol và Na+. Trọng lượng kết tủa thu được sau khoản thời gian trộn là:


Dung dịch X cất 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+ ; 0,25 mol NH4+ và 0,3 mol Cl−. đến 270 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,2 M vào cùng đun vơi (giả sử H2O bay hơi không xứng đáng kể).Tổng trọng lượng dung dịch X với dung dịch Ba(OH)2 sau quá trình phản ứng giảm đi là:


Dung dịch X chứa các ion: Fe3+ ; SO42 ; NH4+; Cl−. Phân tách dung dịch thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Cho chức năng với lượng dư hỗn hợp NaOH , đun cho nóng thu được 0,672 lít khí sinh hoạt đktc và 1,07 gam kết tủa.

- Phần 2: chức năng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 4,66 gam kết tủa.

Xem thêm: Giáo Án Cấp Số Nhân - Giáo Án Giải Tích Lớp 11 Chủ Đề 4: Dãy Số

Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ tất cả nước cất cánh hơi)


Cho 22,4 gam hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 chức năng vừa đủ với dung dịch BaCl2. Sau bội phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa. Lọc bóc kết tủa, cô cạn hỗn hợp thì thu được từng nào gam muối clorua khan?


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại. Và giải phóng khí NO duy nhất. Côn trùng liện hệ giữa x và y là:


Dung dịch B chứa ba ion K+; Na+; PO43-. 1 lít dung dịch B chức năng với CaCl2 dư nhận được 31 gam kết tủa. Còn mặt khác nếu cô cạn 1 lít dung dịch B nhận được 37,6 gam hóa học rắn khan. độ đậm đặc của 3 ion K+; Na+; PO43- theo thứ tự là:


Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, có bao nhiêu chất chức năng được với hỗn hợp Ba(HCO3)2?


Trộn các cặp dung dịch các chất sau cùng với nhau:

1) NaHSO4 + NaHSO3 2) Na3PO4 + K2SO4

3) AgNO3 + Fe(NO3)2 4) C6H5ONa + H2O

5) CuS + HNO3 6) BaHPO4 + H3PO4

7) NH4­Cl + NaNO2 (đun nóng) 8) Ca(HCO3)2 + NaOH

9) NaOH + Al(OH)3 10) MgSO4 + HCl.

Số phản bội ứng xảy ra là


Cho dãy những chất: H2SO4,KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số hóa học trong dãy tạo thành kết tủa lúc phản ứng với hỗn hợp BaCl2 là


Phương trình phân tử: BaHPO4 + H2SO4 →BaSO4 ↓+ H3PO4 tương ứng với phương trình ion thu gọn nào sau đây?


Một dung dịch đựng x mol Na+, y mol Ca2+, z mol HCO3-, t mol Cl-. Hệ thức tình dục giữa x, y , z, t được xác minh là:


Các hỗn hợp riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được tiến công số tự dưng (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một trong những thí nghiệm, kết quả được lưu lại trong bảng sau: