I - SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI, TÍNH PHI KIM CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC1. Tính kim loại, tính phi kimTính kim loại là tính chất của một nguyên tố mà nguyên tử của nó dễ nhường electron để trở nên ion dương.

Bạn đang xem: Tính kim loại là gì

Nguyên tử của nguyên tố làm sao càng dễ nhường electron, tính kim loại của nguyên tố đó càng mạnh.Tính phi kim là tính chất của một nguyên tố mà lại nguyên tử của chính nó dễ thừa nhận thêm electron để trở thành ion âm.Nguyên tử của nguyên tố như thế nào càng dễ nhấn electron, tính phi kim của nguyên tố đó càng mạnh.Thực ra không có ranh giới rõ rệt thân tính kim loại và tính phi kim. Một giải pháp tương đối, trong bảng tuần hoàn những nguyên tố kim loại và phi kim được phân cách bằng con đường kẻ đậm (xem bảng tuần hoàn trang $41$) . Bên phải là những nguyên tố phi kim, phía trái là các nguyên tố kim loại.2. Sự đổi khác tính kim loại, tính phi kimTrong mỗi chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, đôi khi tính phi kim tăng dần.Thí dụ: Chu kì $3$ ban đầu từ yếu tố $natri (Z=11)$ , một kim loại điển hình, rồi lần lượt đến $magie (Z=12)$ là sắt kẽm kim loại mạnh nhưng chuyển động kém $natri$. Nhôm $(Z=13)$ là sắt kẽm kim loại nhưng hiđroxit của chính nó đã tất cả tính lưỡng tính.$Silic (Z=14)$ là phi kim.Từ $photpho (Z=15)$ cho lưu huỳnh $(Z=16)$, tính phi kim táo bạo dần, $clo (Z=17)$ là 1 phi kim điển hình.Quy nguyên lý trên được lặp lại so với mỗi chu kì.Có thể phân tích và lý giải quy luật chuyển đổi tính hóa học trên như sau:Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân (từ trái quý phái phải) thì năng lượng ion hóa, độ âm điện tăng vọt đồng thời nửa đường kính nguyên tử giảm dần có tác dụng cho kỹ năng nhường electron giảm đề nghị tính sắt kẽm kim loại giảm, kỹ năng nhận electron tăng đề xuất tính phi kim tăng.Trong một tổ $A$, theo hướng tăng của điện tích hạt nhân tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, đồng thời tính phi kim bớt dần.Thí dụ: team $IA$ cùng nhóm $VIIA$.Trong team $IA:$ Tính sắt kẽm kim loại tăng rõ rệt từ $liti (Z=3)$ cho $xesi (Z=55)$ có nghĩa là khả năng nhường nhịn electron tăng dần. Team $VIIA$ (nhóm halogen) tất cả những phi kim điển hình: Tính phi kim bớt dần tự $flo (Z=9)$ cho $iot (Z=53)$, có nghĩa là khả năng nhận electron bớt dần.Quy luật này được lặp lại so với các team $A$ khác và được phân tích và lý giải như sau:Trong một đội $A$, theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân (từ bên trên xuống dưới) thì năng lượng ion hóa, độ âm điện giảm dần đồng thời nửa đường kính nguyên tử tăng cấp tốc làm cho tài năng nhường electron tăng, đề xuất tính sắt kẽm kim loại tăng, kĩ năng nhận electron giảm, buộc phải tính phi kim giảm.Tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố phụ thuộc chủ yếu ớt vào cấu hình electron nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn có tính biến hóa tuần hoàn nên tính kim loại, tính phi kim đổi khác tuần hoàn.Nhận xét: Tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố nhóm $A$ thay đổi tuần trả theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân.

Xem thêm: Bài 11 Trang 86 Sgk Toán Lớp 7 Trang 86, 87, Bài 11 Trang 86 Toán 7 Tập 1

II - SỰ BIẾN ĐỔI VỀ HÓA TRỊ CỦA CÁC NGUYÊN TỐTrong một chu kì, đi từ bỏ trái quý phái phải, hóa trị tối đa của những nguyên tố với oxi tăng theo lần lượt từ $1$ mang lại $7$, còn hoá trị với hiđro của các phi kim bớt từ $4$ cho $1$.Thí dụ: vào chu kì $3$, ba nguyên tố đầu chu kì $(Na, Mg, Al)$ sinh sản thành hợp hóa học oxit trong những số ấy các nguyên tố tất cả hóa trị theo thứ tự là $1, 2, 3$. Những nguyên tố tiếp theo sau $(Si, P, S, Cl)$ tất cả hóa trị theo thứ tự là $4, 5, 6, 7$ trong oxit cao nhất.Các nguyên tố phi kim $Si, P, S, Cl$ tạo nên hợp chất khí cùng với hiđro, trong các số đó chúng gồm hóa trị theo lần lượt là $4, 3, 2, 1$.Đối với các chu kì khác, sự thay đổi hóa trị của những nguyên tố cũng ra mắt tương từ (bảng $2.4$)Bảng $2.4$Sự thay đổi tuần trả hóa trị của các nguyên tố sống chu kì $2$ và $3$ -->