Lũy thừa một phép toán hai ngôi của toán học tiến hành trên nhị số a với b, công dụng của phép toán lũy vượt là tích số của phép nhân tất cả b vượt số a nhân cùng với nhau. Lũy thừa ký kết hiệu là
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
a^m}}">định nghĩa này rất có thể mở rộng cho những số thực âm mỗi khi căn thức là bao gồm nghĩa.