Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: Tính x 1 3

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Thực hiện tại phép tính:

a. ( x-2)^3- x(x+1)(x-1)+ 6x(x-3)

b.(x-2)(x^2-2x+4)(x+2)(x^2+2x+4)

Tìm x biết:

a.(x-3)(x^2+ 3x+9)+ x(x+2)(2-x)=1

b. (x+1)^3- (x-1)^3 - 6(x-1)^2=-10


*

*

(a,left(x-2 ight)^3-xleft(x+1 ight)left(x-1 ight)+6xleft(x-3 ight))

(=left(x-2 ight)^3-xleft(x^2-1 ight)+6x^2-18x)

(=x^3-6x^2+12x-8-x^3+x+6x^2-18x)

(=-5x)

Các câu còn sót lại lm tựa như nhé


*

Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó có câu trả lời mà chúng ta cần!

Bài 1: tiến hành phép tính:a) 2x.(3x + 3) b) 5x.(3x2-2x + 1) c) 3x2(2x +4)

d) 5x2.(3x2 + 4x – 1) e) (x-1).(2x +3) f) (x+2).(3x-5)

Bài 2: tra cứu x, biết:

a) 3x(x+1) – 3x2= 6

b) 3x(2x+1) – (3x +1).(2x-3) = 10


Bài 1:

(a,=6x^2+6x\b,=15x^3-10x^2+5x\c,=6x^3+12x^2\d,=15x^4+20x^3-5x^2\e,=2x^2+3x-2x-3=2x^2+x-3\f,=3x^2-5x+6x-10=3x^2+x-10)

Bài 2:

(a,Leftrightarrow3x^2+3x-3x^2=6\Leftrightarrow3x=6Leftrightarrow x=2\b,Leftrightarrow6x^2+3x-6x^2+9x-2x-3=10\Leftrightarrow10x=13Leftrightarrow x=dfrac1310)


Bài 1: Tính:a) x^2-9/2x+6 : 3-x/2b) 2x/x-y - 2y/x-yc) x+15/x^2-9 + 2/x+3d)x+y/2x+2y - x-y/2x+2y - y^2+x^2/y^2-x^2Bài 2: Rút gọn:a) x^3-x/3x+3b) x^2+3xy/x^2-9y^2Bài 3: tiến hành phép tính:a) x/x-3 + 9-6x/x^2-3xb) 6x-3/x : 4x^2-1/3x^2


Thực hiện nay phép tính:

a)(dfracx2x-y-dfrac2x-y4x-2y)

b)(dfrac3x+1x^2-1-dfracx2x-2)

c)(dfracx-2x^2-4-dfrac-8-x3x^2+6x)

d)(dfrac22x-3-dfracx2x+3-dfrac2x+19-4x^2)


a:(=dfrac2x-2x+y2left(2x-y ight)=dfracy2left(2x-y ight))

b:(=dfrac3x+1left(x-1 ight)left(x+1 ight)-dfracx2left(x-1 ight))

(=dfrac6x+2-x^2-x2left(x-1 ight)left(x+1 ight))

(=dfrac-x^2+5x+22left(x-1 ight)left(x+1 ight))

c:(=dfrac1x+2+dfracx+83xleft(x+2 ight))

(=dfrac3x+x+83xleft(x+2 ight)=dfrac4x+83xleft(x+2 ight)=dfrac43x)

d:(=dfrac4x+6-2x^2+3x+2x+1left(2x-3 ight)left(2x+3 ight))

(=dfrac-2x^2+9x+7left(2x-3 ight)left(2x+3 ight))


Đúng(2)

Bài 1: tiến hành phép tính:

a) x(3x2– 2x + 5) b) 1/3 x2y2(6x + 2/3x2– y)

c) ( 1/3x + 2)(3x – 6) d) ( 1/3x + 2)(3x – 6)

e) (x2– 3x + 1)(2x – 5) f) ( 1/2x + 3)(2x2– 4x + 6)

Bài 2: tra cứu x, biết:

a) 3(2x – 3) + 2(2 – x) = –3 b) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 13

c) 5x(x – 1) – (x + 2)(5x – 7) = 6 d) 3x(2x + 3) – (2x + 5)(3x – 2) = 8

Bài 3: chứng tỏ rằng quý giá của biểu thức sau không phụ thuộc vào vào giá trị của biến: a) A = x(2x + 1) – x2(x + 2) + x3– x + 3

b) B = (2x + 11)(3x – 5) – (2x + 3)(3x + 7) + 5

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức

a) A = 2x( 1/2x2+ y) – x(x2+ y) + xy(x3– 1) tại x = 10; y = – 1 10

b) B = 3x2(x2– 5) + x(–3x3+ 4x) + 6x2 tại x = –5


#Toán lớp 8
3
Nguyễn Hoàng Minh

(1,\a,=3x^3-2x^2+5x\b,=2x^3y^2+dfrac29x^4y^2-dfrac13x^2y^3\c,=x^2-2x+6x-12=x^2+4x-12\2,\a,Rightarrow6x-9+4-2x=-3\Rightarrow4x=2Rightarrow x=dfrac12\b,Rightarrow5x-2x^2+2x^2-2x=13\Rightarrow3x=13Rightarrow x=dfrac133\c,Rightarrow5x^2-5x-5x^2+7x-10x+14=6\Rightarrow-8x=-8Rightarrow x=1\d,Rightarrow6x^2+9x-6x^2+4x-15x+10=8\Rightarrow-2x=-2Rightarrow x=1)


Đúng(3)
Nguyễn Hoàng Minh

(3,\A=2x^2+x-x^3-2x^2+x^3-x+3=3\B=6x^2-10x+33x-55-6x^2-14x-9x-21=-76)


Đúng(2)

Thực hiện tại phép tính:a,4.(x+3)/3x2-x : x2+3x/1-3x

b, x+1/x2-2x-8 . 4-x/x2+xc, 9x+5/2(x-1)(x+3)2- 5x-7/2(x-1)(x+3)2d, 18/(x-3)(x2-9)-3/x^2-6x+9-x/x^2-9

e, 1/x2-x+1+1/1-x2+2/x3+1


#Toán lớp 8
0

Thực hiện nay phép tính:

a, (2x-5)(5-x)

b,(dfrac13x-2)-(dfrac13x+2)

c,(dfrac3x-3)-(dfrac6xx^2-9)+(dfracxx+3)


#Toán lớp 8
1
ILoveMath

(a,left(2x-5 ight)left(5-x ight)=5left(2x-5 ight)-xleft(2x-5 ight)=10x-25-2x^2+5x=15x-2x^2-25\b,dfrac13x-2-dfrac13x+2=dfrac3x+2-3x+2left(3x-2 ight)left(3x+2 ight)=dfrac4left(3x-2 ight)left(3x+2 ight))

(c,dfrac3x-3-dfrac6xx^2-9+dfracxx+3=dfrac3left(x+3 ight)left(x-3 ight)left(x+3 ight)-dfrac6xleft(x-3 ight)left(x+3 ight)+dfracxleft(x-3 ight)left(x-3 ight)left(x+3 ight)=dfrac3x+9-6x+x^2-3xleft(x-3 ight)left(x+3 ight)=dfracx^2-6x+9left(x-3 ight)left(x+3 ight)=dfracleft(x-3 ight)^2left(x-3 ight)left(x+3 ight)=dfracx-3x+3)


Đúng(1)

Thực hiện phép tính:

a)(dfracx^2x-1+dfrac1-2xx-1)

b)(dfracxx-3+dfrac-9x^2-3x)

c)(dfrac3x-3-dfrac6x9-x^2+dfracxx+3)

d)(dfrac5x+104x-8.dfracx-2x+2)

e)(dfrac4x+6yx-1:dfrac4x^2+12xy+9y^21-x^2)


#Toán lớp 8
5
Fiona

a)(dfracx^2x-1+dfrac1-2xx-1)

=(dfracx^2+1-2xx-1)

=(dfracx^2-2x+1x-1)

=(dfracleft(x-1 ight)^2x-1)

= x - 1


Đúng(1)
Fiona

b)(dfracxx-3)+(dfrac-9x^2-3x)

=(dfracxx-3)+(dfrac-9xleft(x-3 ight))

=(dfracx.xxleft(x-3 ight))+(dfrac-9xleft(x-3 ight))

=(dfracx^2+3^2xleft(x-3 ight))

=(dfracleft(x+3 ight)left(x-3 ight)xleft(x-3 ight))

=(dfracx+3x)

#Fiona


Đúng(1)

I, triển khai phép tính:

a,( 9/ x^3 - 9x + 1/ x+3) : (x-3/ x^2+3x -x/3x+9x)

b, (3x/1-3x +2x/ 3x+1) : (6x^2+10x/1-6x+9x^2)

c, a^2-b^2/ a^2 * a^4 / (a+b)^2

d,( 3-3x/ (1+ x)^2 : (6x^2- 6 / x+1)

e, x^2-1/x+10 * x/ x+2 +x^2-1/ x+10 * 1- x/x -2

II, kiếm tìm ĐKXĐ của các phân thức sau:

a, x^2-4/ 9x^2- 16

b, 2x-1/ x^2 -4x +4

c, x^2 -4/ x^2+1

d, 5x-3/ 2x^2 -x

cần cấp chiều 2h đi học


#Toán lớp 8
0

d,5x+10/4x-8.4-2x/x+2

Bài 2: rút gọn

a, 6x ² y ³/8x ³y ²

b, x ³-x/3x+3

c, x ²+3xy/x ²-9y ²

d, x ²+4x+4/3x+6

Bài 3: thực hiện phép tính

a, (x/x-3+(9-6x/x ²-3x)

b, 1/x-1/x+1

c, (x-12/6x-36)+(6/x ²-6x)

d, (6x-3/x):(4x ²-1/3x ²)

e, (x+y/2x-2y)-(x-y/2x+2y)-(y ²+x ²/y ²-x ²)

f, 7x+6/2x(x+7)-3x+6/2x ²+14x

g, (2/x+2-4/x ²+4x+4):(2/x ²-4+1/2-x)


#Toán lớp 8
0
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh học tập Ngữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học tập trực tuyến


orsini-gotha.com
orsini-gotha.com)


Design by
orsini-gotha.com
Các khóa học có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: Chương Trình Toán Lớp 7 Đại Số, Hướng Dẫn Giải Chi Tiết, Chính Xác Toán Lớp 7

Tới giỏ hàngĐóng