ÔN TẬP CHƯƠNG IIIb) 7l-x + x = 7x-1 + 2; d) 3 + /2- X = 4x2 - X + 7x-31. Giải những phương trinh a) Vx - 5 + X = Vx - 5 + 6 ;c)/x - 2 Ợx - 2“2 8Điều kiện: X > 57x - 5 + X = 7x - 5 + 6 X = 6 (nhận). Vậy s = I6|.fl - X > 0Điễu kiện X - 1|x-l>0X = 1 ko thỏa phương trình. Vậy s = 0.Điều kiện: X > 2X2 _87x - 2 7x - 2 X = 8 X = 272X = -272 (loại)Vậy s = {2 72 ỉ.2 - X > 0f X 0 32. Giải những phương trình:a) 3x +7í—= —í— + 3 (1);X - 2 X + 2X-4b)3x - 2x + 3 _ 3x-5 2x-1-2(2c) Vx2-4 = X - 1 (3).ốịiẨiĐiều kiện: X * ±2 (3x + 4)(x + 2) - (x - 2) = 4 + 3(x2 - 4) 3x2 + lOx + 8- x + 2 = 4 + 3x2 - 12 9x = -18 X = -2 (loại)Vậy s = 0.Điều kiện: X * Ậ2 6x2 - 4x + 6 = (2x - l)(3x - 5)o 6x2 — 4x + 6 = 6x2 - 13x + 5 o 9x = -1-M.-j.VfcrS-i-i.c) 7x2 -4 = X - 1 •x-l>0^ix>lx2-4=(x-1)2<2x-5 = 0«x=|.VậyS={|ị.3. Giải những hệ phương trìnha)-2x + 5y = 9 4x + 2y = 11;b)3x + 4y = 12 5x-2y = 7;c)2x - 3y = 5 3x + 2y = 8;d)5x + 3y = 15 4x - 5y = 6.số: a) X =372429’y=S;1. V _ 34 c) X = — , y =1313b) X = 2, y = I;J( 93 . ..30d) X =; y = —37374. Hai người công nhân được giao câu hỏi sơn một bức tường. Sau khi người thứ nhất làm được 7 giờ và5người sản phẩm công nghệ hai có tác dụng được 4 giờ thì chúng ta sơn được I bức tường. Tiếp đến họ cùng làm việc với nhautrong 4 tiếng nữa thi chỉ với lại bức tường chắn chưa sơn. Hỏi nếu mọi cá nhân làm riêng thì sau 18bao nhiêu giờ mọi cá nhân mới sơn chấm dứt bức tường?ỐịiẦiGọi ti (giờ) là thời hạn người trước tiên sơn kết thúc bức tường, t2 (giờ) là thời hạn người đồ vật hai sơn xong xuôi bức tường; đk ti > 0, t2 > 0.Trong một giờ đồng hồ người đầu tiên sơn được ì bức tường, bạn thứ nhị sơn ttđược bức tường.Theo đề bài bác ta có: — + — = ■!.tj t2 9417Sau 4 giờ thao tác chung bọn họ sơn được: -7 - -f- = —— (bức tường).9 18 18.447Vậy ta có: — + — =7x + 4y = -7 94x + 4y = -4-.18t2 18Đặt X = -ỉ-, y = -i- ta được hệ phương trình:Giải ra được X = 777, y = 777. Suy ra t, = 18; t2 = 24.V18 J 24Vậy nếu làm cho riêng, người đầu tiên sơn kết thúc bức tường sau 18 giờ, fan thứ hai sơn xong xuôi bức tường sau 24 giờ.5. Giải những hệ phương trình:a)2x - 3y + z = -7 -4x + 5y + 3z = 6 X + 2y - 2z = 5;b)X + 4y - 2z = 1 -2x + 3y + z = -6 3x + 8y-z = 12.-Đáy a) X = - 77 ; y = 77 z = - 777r52101817 _83b) X = ——, y = —, z = —4343436. Ba phân sô’ đểu gồm tử số là 1 trong những và tổng của pa phàn số đó bằng 1. Hiệu của phân số trước tiên và phân số máy hai bằng phàn sô" thứ ba, còn tổng của phân số đầu tiên và phân số lắp thêm hai bằng 5 lần phân sô’ trang bị ba. Tim những phàn sô’ đó.ốịiảíGọi phân sô" lắp thêm nhát là X, phân sô" sản phẩm hai là y, phân sô" thứ tía là z.Ta có hệ phương trình:X + y + z = 1 X - y = z -í X + y = 5zX + y + z =1 X - y - z =0 X + y - 5z =0 1 1Giải ra được X = 4, y = ~ , z = Ị. Vậy: —2 J 362 3 6Một phán xưởng được giao cung ứng 360 thành phầm trong một trong những ngày tốt nhất định. Vi phân xưởng tăng năng suất, mồi ngày làm cho thêm được 9 sản phẩm so cùng với định mức, nên trước lúc hết hạn một ngày thi phân xưởng đã làm vượt số sản phẩm được giao là 5%. Hỏi ví như vẫn tiếp tục làm việc với năng suất kia thì lúc tới hạn phân xưởng làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm?tflalGọi X là sô" sẩn phẩm theo định mức mà lại phân xưởng nên sản xuất mộtngày. Điều kiện X > 0. Sô" ngày buộc phải giao sản phẩm là Ta gồm phương trình: f —7- - l^(x + 9) = 360.= 378360o (360 - x)(x + 9) - 378x X2 + 27x - 3240 = 0 X = 45X = -72 (loại)360Vậy sô" ngày đề nghị giao sản phẩm là = 8 (ngày).45Đến thời gian đó phân xưởng đang sản xuâ"t được8(45 + 9) = 8.54 = 432 (sản phẩm).8. Giải những phương trinh sau bằng máy tinh vứt túia) 5x2 - 3x - 7 = 0:b) 3x2 + 4x + 1 = 0;c) 0,2xz + 1.2X-1 =0;d) /2x2 + 5x + ựã = 0.iế: Nếu làm cho tròn hiệu quả đến chữ sô" thập phân thứ tư thì ta có đáp sô" là:a) X, « 1,5207; x2« -0,9207; c) xi = 0,7417; x-2 ~ -6,7417;9. Giải các phương trinh a) |4x - 9l = 3 - 2x;,3a) Điều kiện: 3 - 2x > 0 X Vậy: s = 0.4x - 9 = 3 - 2x 4x - 9 = 2x - 3X = iặ = 2 (lcại)x 2 =3 (loại)13x + 5 I 2x +1 = 3x + 5 2x +1 = -3x - 5X =X =t2=24t2 = 3 (loại)Vậy:S={-4;-|Ị-.Tim nhì cạnh của một mảnh vườn hình chữ nhật trong nhì trường hợpChu vi là 94,4m và ăn mặc tích là 494,55m2.Hiệu của nhị cạnh là 12,1m và ăn mặc tích là 1089m2.ốjiảiTa có:X = 31,5 X = 15,7Gọi X, y (x, y > 0) là hai cạnh của hình chữ nhật. Jx + y = 47,2 I xy = 494,55Vậy X, y là nghiệm phương trình: X2 - 47,2X + 494,55 = 0 Vậy chiều lâu năm là 31,5 m và chiều rộng 15,7 m.X = 39,6 y = 27,5, x , fx-y = 12,1Giải hệ 0, t2 > 0). Trong một giờ hai bạn quétlần lượt là: —, — sân. Tl t2Ta có:lgiờ 20 phút =ẬAt2+2(1) ti = 4.Vậy người đầu tiên quét sân 1 mình hết 4 giờ, fan thứ nhị quét sân 1 mình hết 2 giờ.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆMChọn giải pháp đúng trong số bài tập sau:1a/4 — 3x12. Điều kiện của phương trình x + 2--=== = ——— là ĩx + 2 x + 1(A) X > -2 và X * -1;(B) X > -2 với X -2, X * -1 với X 0 4 - 3x > 0 X +1 * 013. Tập nghiệm của phương trình2(A) --2


Bạn đang xem: Toán 10 ôn tập chương 3

Các bài học tiếp theo


Các bài học kinh nghiệm trước


Tham Khảo Thêm
Xem thêm: - ” Said Sophie

Giải bài Tập Toán 10 Đại Số

Chương I. Mệnh đề, tập hợpChương II. Hàm số bậc nhất và bậc haiChương III. Phương trình, hệ phương trìnhChương IV. Bất đẳng thức, bất phương trìnhChương V. Thống kêChương VI. Cung và góc lượng giác, bí quyết lượng giác

orsini-gotha.com

Tài liệu giáo dục cho học sinh và gia sư tham khảo, giúp các em học tập tốt, cung cấp giải bài xích tập toán học, thứ lý, hóa học, sinh học, giờ đồng hồ anh, lịch sử, địa lý, soạn bài bác ngữ văn.