Tóm tắt lý thuyết bằng Sơ đồ bốn duy Toán 12 bài 1 hay nhất. Hệ thống kiến thức Toán 12 bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số qua Lập sơ đồ tứ duy và bài tập trắc nghiệm.

Bạn đang xem: Toán 12 bài 1 lý thuyết

Sơ đồ tứ duy Toán 12: bài xích 1. Sự đồng biến, nghịch đổi thay của hàm số

*

Trắc nghiệm Toán 12: bài bác 1. Sự đồng biến, nghịch biến hóa của hàm số


Câu 1: mang đến đồ thị hàm số cùng với x ∈ <- π/2 ; 3π/2> như hình vẽ.

*

Câu 2: Cho vật dụng thị hàm số y = -x3 như hình vẽ. Hàm số y = -x3 nghịch trở nên trên khoảng:

A. (-1;0) B. (-∞;0)

C. (0;+∞) D. (-1;1)

*

Câu 3: mang lại đồ thị hàm số y = -2/x như hình vẽ. Hàm số y = -2/x đồng đổi mới trên

A. (-∞;0) B. (-∞;0) ∪ (0;+∞)

C. R D. (-∞;0) với (0;+∞)

*

Câu 4: Cho hàm số f(x) bao gồm đạo hàm f"(x) = √x(x-1)(x+2)2

Kết luận làm sao sau đây là đúng?

A. Hàm số f(x) nghịch phát triển thành trên khoảng (-∞;1).

B. Hàm số f(x) đồng trở thành trên các khoảng (-∞;0) cùng (1;+∞).

C. Hàm số f(x) đồng đổi thay trên những khoảng và (1;+∞).

D. Hàm số f(x) đồng vươn lên là trên các khoảng (1;+∞).

Câu 5: khoảng chừng nghịch trở thành của hàm số y = x3/3 - 2x2 + 3x + 5 là:

A. (1;3) B.(-∞; 1) ∪ (3; +∞) C. (-∞; 1) và (3; +∞) D. (1;+∞)

Câu 6: Cho hàm số y = x4 - 2x2 + 3 . Kết luận nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch trở thành trên khoảng (-∞; -1) ∩ (0; 1)

B. Hàm số đồng đổi mới trên khoảng chừng (-1; 0) ∪ (1; +∞)

C. Hàm số nghịch đổi thay trên khoảng (-∞; -1) ∪ (0; 1)

D. Hàm số đồng đổi thay trên các khoảng (-1; 0) và (1; +∞)

Câu 7: Cho hàm số y = sin2x - 2x. Hàm số này

A. Luôn đồng biến đổi trên R B. Chỉ đồng trở thành trên khoảng (0; +∞)

C. Chỉ nghịch biến chuyển trên (-∞; -1) D. Luôn luôn nghịch biến chuyển trên R

Câu 8: Trong các hàm số sau, hàm số như thế nào chỉ đồng biến chuyển trên khoảng tầm (-∞; 1) ?

*

Câu 9: Tìm m nhằm hàm số

*

luôn nghịch phát triển thành trên khoảng chừng xác định.

Xem thêm: Sâm Tố Nữ Puecolazen Chính Hãng 100% Giá Tốt, Sâm Tố Nữ Puecolazen

A.-2 2

C. -2 3 + 3x2 + 3mx - 1, tìm toàn bộ các quý giá của thông số m nhằm hàm số nghịch vươn lên là trên khoảng (0; +∞)

A. M

*

Hàm số đồng biến chuyển trên:

A. (0;1)

B. (1;3)

C. (0; 1) ∪ (1; 3)

D. (0;1) cùng (1;3).

Câu 12: Hỏi hàm số

*

đồng trở thành trên các khoảng nào?

A. (-∞ ; +∞) B. (-∞; -5)

C. (-5; +∞) ∪ (1; 3) D. (0; 1) và (1; 3)

Câu 13: Tìm khoảng đồng thay đổi của hàm số y = 2x3 - 9x2 + 12x + 3

A.(-∞; 1) ∪ (2; +∞) B. (-∞ ;1> cùng <2; +∞)

C. (-∞; 1) với (2; +∞) D. (1;2)

Câu 14: Khoảng nghịch trở nên của hàm số y = x4 - 2x2 - 1 là:

A. (-∞; -1) và (0; 1) B. (-∞; 0) với (1; +∞)

C. (-∞; -1) ∪ (0; 1) D. (0;1)

Câu 15: Cho hàm số

*

Khẳng định như thế nào sau đấy là khẳng định đúng?

A. Hàm số (1) nghịch thay đổi trên R1

B. Hàm số (1) nghịch đổi thay trên (-∞; 1) cùng (1; +∞)

C. Hàm số (1) nghịch đổi thay trên (-∞; 1) ∪ (1; +∞)

D. Hàm số (1) đồng đổi thay trên (-∞; 1) cùng (1; +∞)

Câu 16: Tìm khoảng chừng đồng biến đổi của hàm số f(x)= x + cos2x

A. R B. (-∞; +∞) C. (-1; 1) D. (0; π)

Câu 17: Hàm số:

*

đồng thay đổi trên khoảng tầm nào?

A. R B. (-∞; 0) C. (-1; 0) D. (0; +∞)

Câu 18: Cho hàm số y = x3 - x2 + (m-1)x + m. Tìm đk của thông số m để hàm số đồng trở thành trên R