Bài toán cho biết lượng của hai chất tham gia và yêu ước tính lượng chất tạo thành. Trong những hai hóa học tham gia bội phản ứng sẽ sở hữu một chất phản ứng hết, hóa học kia có thể phản ứng hết hoặc dư.

Bạn đang xem: Toán lượng dư

Lượng chất tạo thành tính theo lượng chất nào làm phản ứng hết, bởi vì vậy trước khi làm bài rất cần phải tìm xem trong hai chất đã cho, hóa học nào phản ứng hết.

2. Phương thức giải việc có lượng hóa học dư

Giả sử bao gồm phản ứng hóa học: aA + bB → cC + dD. 

Cho nA là số mol chất A, và nB là số mol chất B

*

Tính lượng những chất theo hóa học phản ứng hết.

* quá trình giải:

- B1: Đổi dữ khiếu nại đầu bài ra số mol

- B2: Viết phương trình bội nghịch ứng

- B3: Dựa vào phương trình làm phản ứng cùng tỉ lệ, tìm tỉ lệ số mol và thông số phản ứng của 2 chất tham gia theo PTHH

- B4: Vậy tính toán dựa vào số mol chất phản ứng hết, điền số mol chất hết lên PTHH.

Từ các dữ kiện có liên quan tìm được số mol của những chất theo yêu cầu đề bài.

* cách khác: Giả sử tính theo hóa học A. Từ bỏ nA tính ra nB.

+) giả dụ nB đo lường = nB thực tế => cả hai chất đa số hết

+) trường hợp nB đo lường và tính toán > nB thực tế=> vô lí vấn đề tính theo B

+) trái lại nếu số mol nB tính toán B thực tế => B dư mang sửa đúng.

3. Lấy ví dụ minh họa


Ví dụ 1. Khi mang lại miếng nhôm tan không còn vào dung dịch HCl có chứa 0,2 mol thì xuất hiện 1,12 lít khí hidro (đktc).

a. Tính khối lượng miếng nhôm vẫn phản ứng

b. Axit clohidric còn dư tốt không? nếu như còn dư thì trọng lượng dư là bao nhiêu?

Lưu ý: các lượng chất được xem theo lượng của sản phẩm

Phương trình phản nghịch ứng hóa học: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Theo phương trình: 2 mol 6 mol 3 mol

Theo đầu bài: 0,2 mol 0,05 mol

x mol y mol 0,05 mol

*

Số mol HCl dư = Số mol HCl thuở đầu - Số mol HCl làm phản ứng = 0,2 - 0,1 = 0,1 mol

=> trọng lượng HCl dư là: 0,1 x 36,5 = 3,65g

Ví dụ 2. Sắt tác dụng với dung dịch CuSO4 theo phương trình: 

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Nếu mang đến 11,2 g fe vào 40 g CuSO4. Tính cân nặng Cu nhận được sau phản bội ứng.

Hướng dẫn giải 

nFe = mFe/MFe = 11,2/56 = 0,2 (mol)

nCuSO4 = mCuSO4/MCuSO4 = 40/160 = 0,25 (mol)

Phương trình hóa học: fe + CuSO4→ FeSO4 + Cu

Theo phương trình: 1 1 1 1

Theo đầu bài: 0,2 0,25

Phản ứng: 0,2 0,2 0,2 0,2

Sau bội nghịch ứng CuSO4 dư, fe phản ứng hết. 

mCu = nCu.MCu = 0,2.64 = 12,8 (gam)

Ví dụ 3. mang đến sắt công dụng với dd axit H2SO4 theo sơ thứ sau:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Có 22,4 g sắt công dụng với 24,5 g H2SO4. Tính:

a) Thể tích khí H2 thu được sinh hoạt đktc.

b) trọng lượng các chất còn sót lại sau phản nghịch ứng.

Hướng dẫn giải bài bác tập

nFe = 22,4/56 = 0,4 (mol)

nH2SO4 = mH2SO4/MH2SO4 = 24,5/9 = 0,25 (mol)

Phương trình làm phản ứng: fe + H2SO4→ FeSO4 + H2

Theo phương trình: 1 1 1 1

Theo làm phản ứng: 0,4 0,25

Theo đầu bài: 0,25 0,25 0,25 0,25

Sau phản ứng: 0,15 0

a) VH2 = nH2.22,4 = 0,25.22,4 = 5,6 lít 

b) những chất còn sót lại sau bội phản ứng là 

mCuSO4 = nCuSO4.MCuSO4 = 0,25.152 = 38 (gam)

mFe dư = nFe. MFe = 0,15.56 = 8,4 (gam)

4. Bài xích tập vận dụng

Câu 1. Cho 8,1g nhôm vào cốc đựng dung dịch loãng chứa 29,4g H2SO4.

a) Sau phản nghịch ứng nhôm tốt axit còn dư?

b) Tính thể tích H2 thu được ngơi nghỉ đktc?

c) Tính cân nặng các chất còn lại trong cốc?

Hướng dẫn giải bài xích tập 

Phương trình phản ứng:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑

nAl = 8,1/27 = 0,3mol

nH2SO4 = 29,4/98 = 0,3mol

Lập tỉ trọng 0,3/2 > 0,3/3

⇒ Al dư.

b,Theo pt: nH2 = nH2SO4 = 0,3mol

⇒ VH2 = 0,3.22,4 = 6,72l

c, nAl(dư) = 0,3−0,3.23 = 0,1mol.

⇒ mAl(dư) = 0,1.27 = 2,7g

Theo pt: nAl2(SO4)3 = 13nH2SO4 = 0,1mol

⇒mAl2(SO4)3 = 0,1.342 = 34,2g.

(Đáp án: a) Al dư, b) 6,72 lít, c) m H2SO4 =34,2g, m Al dư = 2,7g)

Câu 2. Đốt chát 6,2 g photpho vào bình không 6,72 lít khí O2 (đktc)

a) chất nào còn dư, với dư bao nhiêu?

b) Tính khối lượng sản phẩm thu được?

Đáp án giải đáp giải

Số mol theo đề bài

nP = 6,2/31 = 0,2 (mol)

nO2 = 6,72/22,4 =0,3 (mol)

Phương trình làm phản ứng 

4P + 5O2 → 2P2O5

Theo đề bài: 0,2 0,3

Phản ứng : 0,2 0,25 0,1

Sau bội phản ứng: 0 0,05 0,1

=> Sau bội nghịch ứng oxi dư, những chất tính theo chất hết 

mO2 dư = 0,05 x 32 =1,6 (g)

b) P2O5 là hóa học tạo thành

mP2O5 = 0,1 x 142 = 14,2 (g)

(Đáp án: a) O dư, 1,6g, b) m P2O5 = 14,2g)

Câu 3. Đốt 4,6 g mãng cầu trong bình cất 4,48 lít O2 (đktc)

a) Sau làm phản ứng hóa học nào dư, dư bao nhiêu gam?

b) Tính cân nặng chất sản xuất thành?

Đáp án giải đáp giải

a, Phương trình hóa học

4Na + O2 →to 2Na2O

Số mol theo đề bài

nNa = 4,6/23 = 0,2 mol.

nO2 = 4,48/22,4 = 0,2 mol.

Lập tỉ lệ: 0,2/4 2 dư.

 nO2(dư) = 0,2 − 0,2.1/4 = 0,15 mol.

⇒ mO2(dư) = 0,15.32 = 4,8 g.

b, Theo phương trình ta có: nNa2O = 1/2nNa = 0,1 mol.

Xem thêm: Ngữ Văn Tập 2 Lớp 11 Trang 59 Sgk Văn 11, Soạn Bài Tôi Yêu Em, Trang 59 Sgk Văn 11

⇒ mNa2O = 0,2.62 = 6,2 g.

(Đáp án: a) Oxi dư, 4,8g, b) m Na2O =6,2g)

Câu 4. Cho một lá nhôm nặng nề 0,81g dung dịch chứa 2,19g HCl

a) hóa học nào còn dư, với dư bao nhiêu gam

b) Tính cân nặng các chất thu được sau phản nghịch ứng là?

Đáp án khuyên bảo giải 

nAl = 0.81/27 = 0.03 (mol)

nHCl = 2.19/36.5 = 0.06 (mol)

2Al + 6HCl →2AlCl3 + 3H2

Ban đầu: 0.03 : 0.06

P/ứ : 0.02 ← 0.06 → 0.02 → 0.03

Sau p/ứ: 0.01 0 0.02 0.03

mAl dư = 0.01×27 = 0.27 (g)

mAlCl3 = 0.02×133.5 =2.67 (g)

(Đáp án: a) Al dư, b) m AlCl3 =2,67g,Al dư = 0,27g)

Câu 5. Trộn 2,24 lít H2 và 4,48 lít khí O2 (đktc) rồi đốt cháy. Hỏi sau làm phản ứng khí nào dư, dư từng nào lít? Tính trọng lượng nước tạo thành thành?