Trong tinh thể, nguyên tử crom chỉ chiếm 68% về thể tích. Trọng lượng riêng của kim loại crom là 7,19 g/cm3. Bán kính nguyên tử tương đối của nguyên tử Cr là (biết khối lượng mol của Cr = 52)


A.1,17. 10-8cm.B.1,25.10-8cm.C.1,12. 10-8cm.D.1,54. 10-8cm.

Câu 2:Mã câu hỏi:18775

Hợp chất M được cấu tạo từ anion Y2- với cation X+. Mỗi ion đều vì chưng 5 nguyên tử của 2 nguyên tố tạo nên thành. Tổng số proton vào X+ là 11, còn tổng số electron vào Y2- là 50. Công thức phân tử của hợp hóa học M là:


Câu 3:Mã câu hỏi:18777

Ở 20oC cân nặng riêng của sắt là 7,85 g/cm3. Trả thiết trong tinh thể những nguyên tử fe là hầu như hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần sót lại là các khe rỗng giữa các quả cầu và cân nặng nguyên tử fe là 55,85 đvC thì nửa đường kính gần đúng của một nguyên tử sắt ở nhiệt độ này là:


A.1,089 AoB.0,53 AoC.1,28 AoD.1,37 Ao

Câu 4:Mã câu hỏi:18784

Khối lượng riêng rẽ của đồng sắt kẽm kim loại là 8,98 g/cm3. Gỉa thiết rằng vào tinh thể đồng những nguyên tử là đầy đủ hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Nửa đường kính nguyên tử đồng tính theo lí thuyết là:


A.0,135 nmB.0,100 nmC.0,080 nmD.0,128 nm

Câu 5:Mã câu hỏi:18786

Ở 20oC cân nặng riêng của Au là 19,32 g/cm3. Trong tinh thể Au, các nguyên tử Au là mọi hình ước chiếm 75% thể tích toàn khối tinh thể, phần còn sót lại là các khe rỗng giữa các quả cầu. Khối lượng mol của Au là 196,97. Bán kính nguyên tử khoảng của Au sống 20oC là:


A.1,28.10-8cm.B.1,44.10-8cm.C.1,59.10-8cmD.1,75.10-8cm.

Câu 6:Mã câu hỏi:18787

Hạt nhân nguyên tử được coi như có mẫu thiết kế cầu. Giữa nửa đường kính hạt nhân (r) và số khối của nguyên tử (A) bao gồm mối contact như sau:

r = 1,5.10-13.A1/3 (cm)

Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử A (tấn/cm3) là


A.116.106B.116.105C.116.104D.116.103

Câu 7:Mã câu hỏi:18789

Nguyên tử kẽm (Zn) tất cả nguyên tử khối bằng 65u. Thực tế phần lớn toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở phân tử nhân, với bán kính gần đúng r = 2.10-15m. Trọng lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm là:


A.3,22.109tấn/cm3B.3,22.108tấn/cm3C.3,22.107tấn/cm3D.3,22.106tấn/cm3

Câu 8:Mã câu hỏi:18791

Sắt có cấu tạo mạng tinh thể lập phương chổ chính giữa diện, với độ sệt khít là 74%, có mức giá trị bán kính nguyên tử bằng 1,26 angstrom và NA = 6,023.1023 thì cân nặng riêng của fe bằng


A.8,25 gam/cm3.B.3,44 gam/cm3C.7,67 gam/cm3D.5,73 gam/cm3

Câu 9:Mã câu hỏi:18793

Hợp chất X được chế tạo ra từ những ion của 2 yếu tắc M, N gồm dạng MN2. Vào phân tử đó tổng số p là 46, số hạt sở hữu điện trong ion của N nhiều hơn thế trong ion của M là 48. Bí quyết của MN2 là: Biết (ZMg = 12; ZCa = 20; ZCl = 17; ZF = 9).

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 10 chương 1


A.CaCl2.B.MgCl2.C.MgF2D.CaBr2.

Câu 10:Mã câu hỏi:18813

Có hợp chất X2Y3. Tổng số phân tử của hợp hóa học là 296 vào đố số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế số hạt không có điện là 88. Số khối của X lớn hơn số khối của Y là 20. Số proton của Y, số electron của X, số khối của Y theo sản phẩm công nghệ tự lập thành cấp số cộng. Công thức của X2Y3 là:


A.Cr2S3B.Al2O3C.Fe2O3D.Cr2O3

Câu 11:Mã câu hỏi:18814

X với Y là những nguyên tố nhóm A, phần nhiều tạo hợp chất với hiđro có dạng RH (R là kí hiệu của yếu tắc X hoặc Y). Gọi A với B lần lượt là hiđroxit ứng với hóa trị tối đa của X với Y. Trong B, Y chiếm phần 35,323% khối lượng. Trung hòa trọn vẹn 50 gam hỗn hợp A 16,8% đề nghị 150 mL dung dịch B 1M. Khẳng định các nhân tố X.


A.ClB.NaC.K.D.Br.

Câu 12:Mã câu hỏi:18815

Ở điều kiện thường Crom có cấu tạo mạng lập phương vai trung phong khối trong các số đó thể tích các nguyên tử chỉ chiếm 68% thể tích tinh thể. Trọng lượng riêng của Cr là 7,2 g/cm3. Giả dụ coi nguyên tử Cr có bề ngoài cầu thì nửa đường kính gần đúng của nó là


A.0,155 nmB.0,125 nmC.0,134 nmD.0,165 nm

Câu 13:Mã câu hỏi:18817

Cho biết cân nặng nguyên tử của Mg là 24,305 và cân nặng riêng của magie sắt kẽm kim loại là 1,74 g/cm3. đưa thiết các nguyên tử Mg là hình ước nội tiếp trong số hình lập phương. Bán kính gần đúng của nguyên tử Mg là (đơn vị nm):


A.0,15B.0,166C.0,142D.0,25

Câu 14:Mã câu hỏi:18818

Nguyên tử X có tổng số hạt p, n, e là 28 hạt. Kí hiệu nguyên tử của X là


A.(_8^16X)B.(_9^19X)C.(_9^10X)D.(_9^18X)

Câu 15:Mã câu hỏi:18819

Tổng số hạt proton, nơtron, electron vào nguyên tử của một nguyên tố là 13. Số khối của nguyên tử là:


A.8.B.10.C.11.D.9.

Câu 16:Mã câu hỏi:18820

Nguyên tử X bao gồm tổng số hạt p,n,e là 34 với số khối nhỏ hơn 24. Số electron của X là


A.11.B.12.C.10.D.23.

Câu 17:Mã câu hỏi:18821

Oxit X bao gồm công thức R2O. Tổng số phân tử cơ bản (p, n, e) vào X là 92, trong các số ấy số hạt với điện nhiều hơn nữa số phân tử không mang điện là 28. X là chất nào tiếp sau đây (biết rằng trong phân tử nhân nguyên tử oxi có 8 proton cùng 8 nơtron) ?


A.N2O.B.Na2O.C.Cl2O.D.K2O.

Câu 18:Mã câu hỏi:18822

Hợp hóa học vô cơ X có công thức phân tử AB2. Tổng số những hạt trong phân tử X là 66, trong các số đó số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số hạt không với điện là 22 hạt. Số khối của B nhiều hơn thế A là 4. Số hạt trong B nhiều hơn số hạt trong A là 6 hạt. Công thức phân tử của X là:


A.ON2.B.NO2.C.OF2.D.CO2.

Câu 19:Mã câu hỏi:18823

X, Y là nhị phi kim. Trong nguyên tử X với Y bao gồm số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa hạt không có điện thứu tự là 14 cùng 16. Hợp chất XYn có điểm sáng : X chiếm phần 15,0486% về khối lượng. Tổng cộng proton là 100, tổng thể nơtron là 106. Hãy xác định công thức hợp hóa học XYn ?


A.CO2B.PCl5C.Mg3N2D.P2O5

Câu 20:Mã câu hỏi:18824

Trong anion X3− gồm tổng số phân tử là 111, số electron bằng 48% số khối. Thừa nhận xét nào tiếp sau đây về X là đúng ?


A.Số khối của X là 75.B.Số electron của X là 36.C.Số hạt mang điện của X là 72.D.Số hạt với điện của X là 42.

Câu 21:Mã câu hỏi:18825

Ba nguyên tử X, Y, Z có tổng số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân bởi 16, hiệu năng lượng điện hạt nhân X và Y là 1+. Tổng cộng electron vào ion X3Y− là 32. X, Y, Z lần lượt là


A.O, S, H.B.O, N, H.C.O, Se, H.D.O, P, H.

Câu 22:Mã câu hỏi:18826

Hợp chất M2X có tổng số các hạt vào phân tử là 116, trong những số ấy số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số phân tử không mang điện là 36. Khối lượng nguyên tử X to hơn M là 9. Tổng số phân tử (p, n, e) trong X2- nhiều hơn thế nữa trong M+ là 17 hạt. Số khối của M cùng X theo thứ tự là


A.21 cùng 31.B.23 với 32.C.23 cùng 34.D.40 với 33.

Câu 23:Mã câu hỏi:18827

Một hợp hóa học ion tạo thành từ ion M2+ và ion X3−. Trong phân tử M3X2 tất cả tổng số các hạt là 150, trong số ấy số hạt sở hữu điện nhiều hơn số hạt không có điện là 50. Số khối của M2+ to hơn số khối của X3− là 10. Tổng số hạt trong M2+ nhiều hơn trong X3− là 10. Công thức phân tử của M3X2 là


A.Ca3N2.B.Mg3P2.C.Ca3P2.D.Mg3N2.

Câu 24:Mã câu hỏi:18828

Một sắt kẽm kim loại M kết tinh theo mạng lập phương vai trung phong khối gồm cạnh hình lập phương là 2,866 Angstrom, độ sệt khít 68%, khối lượng riêng của M sinh sống trạng thái tinh thể là 7,9 g/cm3. M là


A.Cu.B.Fe.C.Cr.D.Mn.

Câu 25:Mã câu hỏi:18829

Một kim loại M kết tinh theo mạng lập phương tâm khối bao gồm cạnh hình lập phương là 5,32 Angstrom, độ sệt khít 68%, trọng lượng riêng của M sống trạng thái tinh thể là 0,86 g/cm3. M là


A.K.B.Li.C.Na.D.Rb.

Câu 26:Mã câu hỏi:18830

Một ion X2+ có tổng số phân tử proton, nơtron, electron là 92, trong các số ấy số hạt với điện nhiều hơn số phân tử không mang điện là 20. Số hạt nơtron và electron vào ion X2+ lần lượt là


A.36 cùng 27.B.36 và 29.C.29 và 36.D.27 và 36.

Câu 27:Mã câu hỏi:18831

Hợp chất ion MX2 được tạo bởi vì ion M2+ cùng X–. Biết tổng các hạt cơ phiên bản (p, n, e) vào MX2 là 180. Trong hạt nhân nguyên tử của M cùng X thì số hạt notron đều lớn hơn số phân tử proton là 2 hạt. Số khối của M2+ lớn hơn số khối của X– là 20. Nguyên tử X là


A.Lưu huỳnh (S).B.Clo (Cl).C.Cacbon (C).D.Brom (Br).

Câu 28:Mã câu hỏi:18832

Cho nguyên tử R bao gồm tổng số hạt là 58 và tất cả số khối nhỏ tuổi hơn 40. Nguyên tố R là


A.Clo (Z= 17)B.Neon (z= 18)C.Kali (Z= 19)D.Lưu huỳnh (Z= 16)

Câu 29:Mã câu hỏi:18833

Phân tử MX3 có tổng số hạt bởi 196, trong những số đó số hạt với điện nhiều hơn thế số hạt không có điện là 60 hạt. Số hạt có điện vào nguyên tử M ít hơn số hạt mang điện vào X là 8 hạt. Xác định công thức của MX3


A.AlCl3B.FeCl3C.AlBr3D.FeBr3

Câu 30:Mã câu hỏi:18834

Hợp hóa học A tất cả công thức MX2 trong những số ấy M chỉ chiếm 46,67% về khối lượng. Trong phân tử nhân M bao gồm số notron nhiều hơn thế số phân tử proton là 4 hạt. Trong hạt nhân X, số notron thông qua số proton. Tổng thể proton trong MX2 là 58 hạt. Phương pháp của MX2 là


A.FeS2B.FeCl2C.CuCl2D.SO2

Câu 31:Mã câu hỏi:18835

Cho hợp hóa học MX2 . Vào phân tử MX2 , tổng số hạt cơbản là 140 và số hạt có điện nhiều hơn nữa số hạt không sở hữu điện là 44. Số khối của X to hơn sốkhối của M là 11. Tổng số phân tử cơ bạn dạng trong X nhiều hơn thế trong M là 16 hạt. Xác định công thức MX2 ?


A.NO2B.MgCl2C.CuCl2D.SO2

Câu 32:Mã câu hỏi:18836

Tổng số hạt cơ bản trong phân tử X tất cả công thức là M2O là 140, vào phân tử X thì tổng số hạt với điện nhiều hơn nữa số hạt không có điện là 44. Kí hiệu phân tử của X (cho: (_8^16O)) là


A.Li2OB.Na2OC.K2OD.Cu2O

Câu 33:Mã câu hỏi:18837

Một hợp chất ion tạo thành từ ion M+ cùng ion X2−. Vào phân tử M2X có tổng số các hạt là 140, trong số ấy số hạt có điện nhiều hơn nữa số phân tử không có điện là 44. Số khối của M+ lớn hơn số khối của X2− là 23. Tổng số phân tử trong M+ nhiều hơn trong X2− là 31. Tìm năng lượng điện hạt nhân, số khối của M cùng X. Viết cách làm phân tử của thích hợp chất.

Xem thêm: Top 6 Bài Văn Mẫu Cảm Nhận Bài Bếp Lửa Của Bằng Việt, Cảm Nhận Về Bài Thơ Bếp Lửa Của Bằng Việt


A.K2O.B.Na2O.C.Na2S.D.Li2S.

Câu 34:Mã câu hỏi:18838

Một hợp chất A được tạo nên thành từ những ion X+ cùng Y 2- . Trong X+ gồm 5 phân tử nhân của nhị nguyên tố và có 10 electron. Trong ion Y2- gồm bốn hạt nhân thuộc hai nguyên tố trong cùng một chu kì với đứng giải pháp một ô trong bảng khối hệ thống tuần hoàn. Tổng cộng electron trong Y 2- là 32. Xác minh công thức chất hóa học của A


A.(NH4)2CO3B.(NH4)2SiO3C.(NH4)2SO4D.(NH4)2CrO4

Câu 35:Mã câu hỏi:18839

Tổng số proton, notron, electron trong nguyên tử của nhì nguyên tố X cùng M lần lươt là 52 cùng 82. M với X chế tạo hơp hóa học MXa, vào phân tử của hơp chất đó tổng số pronton của những nguyên tử là 77. Khẳng định công thức của MXa. Biết vào X bao gồm tỉ lệ notron: proton≤1,22.