Phương trình đường thẳng Bài tập phương trình đường thẳng Phương trình đường thẳng trong OXYZ Vecto chỉ phương Trắc nghiệm phương trình đường thẳng
*
pdf

Đề thi thử THPT QG môn Toán năm 2019 - THPT Võ Thị Sáu


*
pdf

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 2 năm 2018 - Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu - Mã đề 002


*
pdf

Kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên Toán (2012 - 2013) - Sở GD&ĐT Gia Lai - (Kèm Đ.án)


Nội dung

FULL DẠNG TỪ A-Z PHƯƠNG TRÌNHĐƯỜNG THẲNG TRONG OXYZCâu 1.x  2  t(Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian Oxyz , đường thẳng d :  y  1  2t có mộtz  3  tvectơ chỉ phương là:A. u1   1; 2;3Câu 2.B. u3   2;1;3C. u4   1; 2;1(Mã 102 - BGD - 2019) Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d :nào dưới đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng dA. u  1;3;  2 .B. u   2;5;3 .C. u   2;  5;3 .Câu 3.D. u2   2;1;1x 1 y  3 z  2. Vectơ253D. u  1;3;2  .(MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho hai điểm A 1;1; 0  vàB  0;1; 2  . Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB .A. d   1;1; 2 B. a   1; 0; 2 C. b   1; 0; 2 D. c  1; 2; 2 Câu 4.(Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian Oxyz , đường thẳng d :có một vectơ chỉ phương làA. u1   3;  1;5B. u4  1;  1; 2 C. u2   3;1;5 D. u3  1;  1;  2 d:nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?A. u4  1;3; 2  .B. u3   2;1;3 .Câu 6.x  2 y 1 z . Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là121A. u 4  1;2; 0B. u2  2;1; 0C. u 3  2;1;1x1yz. Vectơ32D. u2  1;  3; 2  .(ĐỀ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Trong không giand:Câu 7.C. u1   2;1; 2  .x  3 y 1 z  5112Oxyz , chođường thẳngD. u1  1;2;1(ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz , đường thẳngd:x 1 y  2 z  3đi qua điểm nào dưới đây?212A. Q  2; 1; 2 B. M  1; 2; 3C. P 1; 2;3D. N  2;1; 2  Câu 8.(MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M 1; 2;3 . GọiM 1 , M 2 lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các trục Ox , Oy . Vectơ nào dưới đây là mộtvéctơ chỉ phương của đường thẳng M 1M 2 ?A. u4   1; 2; 0 B. u1   0; 2; 0 Câu 9.C. u2  1; 2;0 D. u3  1; 0; 0 <2H3-3.1-1> (SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong không gian với hệ tọađộ Oxyz , đường thẳng nào sau đây nhận u   2;1;1 là một vectơ chỉ phương?x  2 y 1 z 1x y 1 z  2B. 123211x 1 y 1zx  2 y 1 z  1C.D.211211A.Câu 10.

Bạn đang xem: 747 bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian oxyz

<2H3-3.1-1> (CHUYEN PHAN BỘI CHÂU NGHỆ AN NĂM 2018-2019 LẦN 02) Trong khôngx 1 y  2 z  1gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :nhận véc tơ u  a; 2; b  làm véc212tơ chỉ phương. Tính a  b .A. 8 .B. 8 .C. 4 .D. 4 .Câu 11.<2H3-3.1-1> (THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐÀ NẴNG NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz , tọa độ x  2  4tnào sau đây là tọa độ của một véctơ chỉ phương của đường thẳng  :  y  1  6t ,  t    ? z  9t 1 1 3 A.  ; ;  .3 2 4Câu 12.1 1 3B.  ; ;  .3 2 4C.  2;1; 0  .D.  4;  6; 0  .(ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian tọa độ Oxyz , phương trình nào dưới x  1  2t?đây là phương trình chính tắc của đường thẳng d :  y  3t z  2  tx 1 y z  2x 1 y z  2x 1 y z  2x 1 y z  2    B.C.D.231132232231<2H3-3.2-1> (ĐỀ 15 LOVE BOOK NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho haiA.Câu 13.điểm M 1;  2; 1 , N  0; 1; 3  . Phương trình đường thẳng qua hai điểm M , N làx 1 y  2 z 1x 1 y  3 z  2. B..132121x y 1 z  3x y 1 z  3C.. D. .132121A.Câu 14.<2H3-3.2-1> (CHUYEN PHAN BỘI CHÂU NGHỆ AN NĂM 2018-2019 LẦN 02) Trong khônggian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình tham số trục Oz làA. z  0 .x  0B.  y  t .z  0x  tC.  y  0 .z  0x  0D.  y  0 .z  t Câu 15. <2H3-3.2-1> (THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong không gian Oxyz, cho E ( 1; 0; 2) và F (2;1; 5) . Phương trình đường thẳng EF làx 13x 1C.1A.y z217y z213x 1 y z  2 317x 1 y z  2 D.113B.Câu 16.<2H3-1.1-1> (ĐỀ THI THỬ VTED 03 NĂM HỌC 2018 - 2019) Trong không gian Oxyz , trục yOycó phương trình làx tx  0x  0x tA.  y  0B.  y  tC.  y  0D.  y  0z  0z  0ztztCâu 17.<2H3-3.2-1> Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng  đi qua điểm M  2;0; 1 và có một vectơchỉ phương a   4; 6;2  .Phương trình tham số của  là x  2  4tA.  y  6t. z  1  2tCâu 18. x  2  2tB.  y  3t . z  1  t x  4  2tC.  y  6 .z  2  t x  2  2tD.  y  3t.z  1 t<2H3-3.2-2> (TT THANH TƯỜNG NGHỆ AN NĂM 2018-2019 LẦN 02) Trong không gian Oxyz, đường thẳng Oy có phương trình tham số làx  tA.  y  t  t    .z  tCâu 19.x  0B.  y  2  t  t    .z  0x  0C.  y  0  t    .z  tx  tD.  y  0  t    .z  0<2H3-3.2-3> (THPT AN LÃO HẢI PHÒNG NĂM 2018-2019 LẦN 02) Trong không gian Oxyz có x  1  2tđường thẳng có phương trình tham số là (d ) :  y  2  t . Khi đó phương trình chính tắc của đường z  3  tthẳng d làx 1 y  2 z  3x 1 y  2 z  3A.B.211211x 1 y  2 z  3x 1 y  2 z  3C.D.211211Câu 20. (MÃ ĐỀ 123 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình nào dướiđây là phương trình của đường thẳng đi qua A  2; 3; 0  và vuông góc với mặt phẳng P  : x  3y  z  5  0 ?x  1  tA.  y  1  3tz  1  tx  1  tB.  y  3tz  1  t x  1  3tC.  y  1  3tz  1  t x  1  3tD.  y  1  3tz  1  t Câu 21.(Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian Oxyz cho điểm A 1; 2;3 và đường thẳngx  3 y 1 z  7. Đường thẳng đi qua A , vuông góc với d và cắt trục Ox có phương trình là212 x  1  2tx  1 t x  1  2tx  1 tA.  y  2tB.  y  2  2tC.  y  2tD.  y  2  2tz  t z  3  3t z  3t z  3  2td:Câu 22.(Mã 102 - BGD - 2019) Trong không gian Oxyz, cho các điểm A1;0; 2 , B 1; 2;1 , C 3; 2;0 vàD 1;1;3. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng  BCD có phương trình là x  1 tA.  y  4t. z  2  2tCâu 23. x  1  tB.  y  4. z  2  2t x  2  tC.  y  4  4t . z  4  2t x  1 tD.  y  2  4t z  2  2t(ĐỀ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Trong không gian Oxyz , cho hai đường thẳngx 3 y 3 z  2x  5 y 1 z  2; d2 :và mặt phẳng  P  : x  2 y  3z  5  0 . Đường thẳng121321vuông góc với  P  , cắt d1 và d2 có phương trình làd1 :x 1 y 1 zx  2 y  3 z 1B.321123x 3 y 3 z  2x 1 y 1 zC.D.123123A.Câu 24.(Mãđề101-BGD-2019)TrongkhônggianOxyz ,chocácđiểmA 1;2;0  , B  2;0;2  , C  2; 1;3 , D 1;1;3 . Đường thẳng đi qua C và vuông góc với mặt phẳng ABD  có phương trình là x  2  4tA.  y  4  3t .z  2  tCâu 25. x  4  2tB.  y  3  t . z  1  3t x  2  4tC.  y  2  3t .z  2  t x  2  4tD.  y  1  3t .z  3  t(Mã đề 104 - BGD - 2019) Trong không gian Oxyz , cho các điểm A  2;  1;0 , B 1;2;1 ,C  3;  2;0 , D 1;1;  3 . Đường thẳng đi qua D và vuông góc với mặt phẳng  ABC  có phương trìnhlà:x  1 tA.  y  1  t . z  2  3tCâu 26.x  1 tB.  y  1  t . z  3  2tx  tC.  y  t. z  1  2tx  tD.  y  t. z  1  2t(Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian Oxyz , cho điểm A  2;1;3 và đường thẳngd:x 1 y 1 z  2. Đường thẳng đi qua A , vuông góc với d và cắt trục Oy có phương trình là.122  x  2tA.  y  3  4t z  3t x  2  2tB.  y  1  t z  3  3t x  2  2tC.  y  1  3t z  3  2t x  2tD.  y  3  3t z  2tCâu 27. (ĐỀ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A 1;0; 2 và đường thẳng d có phương trình:vuông góc và cắt d .x 1 y z  2A. 221Câu 28.B.x 1 y z 1. Viết phương trình đường thẳng  đi qua A , 112x 1 y z  2131D.x 1 y z  2 111B.x 1 y  8 z  4122D.x 1 y  3 z 1122(MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Trong không gian Oxyz, cho đường thẳngx 1 y z  2và mặt phẳng ( P ) : x  y  z  1  0 . Đường thẳng nằm trong mặt phẳng ( P ) đồngd:212thời cắt và vuông góc với d có phương trình là: x  1  tA.  y  4t z  3tCâu 30.x 1 y z  2 1118 4 8(ĐỀ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A(2; 2;1), B (  ; ; )3 3 3. Đường thẳng qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác OAB và vuông góc với mặt phẳng (OAB) cóphương trình là:225xyz999A.1221511xyz336C.122Câu 29.C.x  3  tB.  y  2  4tz  2  tx  3  tC.  y  2  4t z  2  3t x  3  2tD.  y  2  6tz  2  t(MÃ ĐỀ 123 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian Oxyz cho điểm M  1; 1; 3  và hai đườngx 1 y  3 z 1x1 yz,  :. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường 32113 2thẳng đi qua M và vuông góc với  và   .thẳng  : x  1  tA.  y  1  t z  1  3t x  1  tD.  y  1  tz  3  tx y 1 z 1Câu 31. (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian Oxyz cho đường thẳng  : 121và mặt phẳng  P  : x  2 y z 3  0 . Đường thẳng nằm trong  P  đồng thời cắt và vuông góc với có phương trình là: x  tB.  y  1  tz  3  t x  1  tC.  y  1  tz  3  t  x  1  2t x  3x  1  tx  1A.  y  1  tB.  y  tC.  y  1  2tD.  y  1  tz  2 z  2t z  2  3t z  2  2tCâu 32. (MÃ ĐỀ 123 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng x  1  3tx 1 y  2 z và mặt phẳng  P  : 2 x  2 y  3 z  0. Phương trình nào dưới đâyd1 :  y  2  t , d2 :212z  2là phương trình mặt phẳng đi qua giao điểm của d1 và  P  , đồng thời vuông góc với d2 ?A. 2 x  y  2 z  13  0 B. 2 x  y  2 z  22  0C. 2 x  y  2 z  13  0 D. 2 x  y  2 z  22  0Câu 33.<2H3-3.7-1> (THPT YÊN PHONG SỐ 1 BẮC NINH NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng   : x  y  2 z  1 . Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nàovuông góc với   .x y 1 z .A. d1 : 11 2Câu 34. x  2tx y 1 zx y 1 z . C. d 3 : B. d 2 : . D. d 4 :  y  0111111 z  t<2H3-3.2-2> (THCS - THPT NGUYỄN KHUYẾN NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong không gianOxyz , đường thẳng đi qua điểm A 1;1;1 và vuông góc với mặt phẳng tọa độ  Oxy  có phương trìnhtham số là:x  1 tA.  y  1 .z  1x  1B.  y  1 .z  1 tx  1 tC.  y  1 .z  1x  1 tD.  y  1  t .z  1Câu 35. <2H3-5.6-2> (CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH ĐỒNG NAI NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong khôngx  4 y  2 z 1,gian với hệ tọa độ Oxyz cho A1; 1; 3 và hai đường thẳng d1 :142x  2 y 1 z 1d2 :. Phương trình đường thẳng qua A , vuông góc với d1 và cắt d 2 là111x 1 y 1 z  3x 1. B.2134x 1 y 1 z  3x 1C.. D.1232A.Câu 36.y 1 z  3.14y 1 z  3.11<2H3-3.2-2> (SỞ GD&ĐT THANH HÓA NĂM 2018 - 2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,cho điểm A 1;0;2  và đường thẳng d :x 1 y z 1. Đường thẳng  đi qua A , vuông góc và cắt 112d có phương trình làx21x2C.  :2A.  :y 11y 12z 1.1z 1.1x 1 y z  2 .111x 1 y z  2D.  :.131B.  : Câu 37.<2H3-5.6-2> (CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐIỆN BIÊN LẦN 3 NĂM 2018-2019) Trong không gianx 1 y  2 z  3Oxyz , cho điểm M 1;0;1 và đường thẳng d :. Đường thẳng đi qua M , vuông123góc với d và cắt Oz có phương trình là x  1  3t x  1  3t x  1  3t x  1  3tA.  y  0.B.  y  0.C.  y  t.D.  y  0.z  1 tz  1 tz  1 tz  1 tCâu 38.(MÃ ĐỀ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A 0; 1;3, B 1;0;1 , C  1;1;2  . Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi quaA và song song với đường thẳng BC ?A. x  2 y  z  0 .C.Câu 39.xy 1 z  3.211 x  2tB.  y  1  t .z  3  tD.x 1 y z 1. 211(MÃ ĐỀ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm A 1; 2;3 vàhai mặt phẳng  P  : x  y  z  1  0 ,  Q  : x  y  z  2  0 . Phương trình nào dưới đây là phương trìnhđường thẳng đi qua A , song song với  P  và  Q  ?x  1 tA.  y  2z  3  tCâu 40. x  1  tB.  y  2 z  3  t x  1  2tC.  y  2 z  3  2tx  1D.  y  2 z  3  2t(MĐ 105 BGD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A  1; 2; 3 x2 y2 z3. Phương trình nào dưới đây là phương trình của112đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn AB và song song với d ?x y 1 z 1x y 1 z 1A. B. 112112x 1 y 1 z 1x y2 z2C.D. 112112; B  1; 4;1 và đường thẳng d :Câu 41.(CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH YÊN BÁI LẦN 01 NĂM 2018-2019) Trong không gian vớix  2 y 5 z 2hệ toạ độ Oxyz , cho điểm M 1;  3; 4  , đường thẳng d có phương trình:và mặt351phẳng  P  : 2 x  z  2  0 . Viết phương trình đường thẳng  qua M vuông góc với d và song songvới  P  .x 1 y  3 z  4.112x 1 y  3 z  4C.  :.112A.  :x 11x 1D.  :1B.  :y 3 z 4.12y 3 z 4.12 Câu 42. <2H3-5.11-3> (THPT LƯƠNG VĂN CAN - LẦN 1 - 2018) Trong không gian Oxyz , cho điểmx  2 y  4 z 1. Phương322trình nào sau đây là phương trình đường thẳng  đi qua A , song song  P  và cắt đường thẳng d ?A  3;2; 4  và mặt phẳng  P  : 3 x  2 y  3 z  7  0 , đường thẳng d : x  3  11tA.  y  2  54t . z  4  47t x  3  54tB.  y  2  11t . z  4  47t x  3  47tC.  y  2  54t . z  4  11t x  3  11tD.  y  2  47t . z  4  54t x  1  3tCâu 43. (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d :  y  3 . Gọi  z  5  4tlà đường thẳng đi qua điểm A 1; 3;5 và có vectơ chỉ phương u 1; 2; 2  . Đường phân giác của gócnhọn tạo bởi d và  có phương trình là x  1  2tA.  y  2  5t z  6  11t x  1  2tB.  y  2  5t z  6  11t x  1  7tC.  y  3  5tz  5  tx  1 tD.  y  3 z  5  7tx  1 tCâu 44. (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d :  y  2  t . Gọiz  3 là đường thẳng đi qua điểm A(1; 2;3) và có vectơ chỉ phương u  (0; 7; 1). Đường phân giác củagóc nhọn tạo bởi d và  có phương trình là x  1  5t x  1  6tA.  y  2  2t .B.  y  2  11t .z  3  t z  3  8tCâu 45. x  4  5tC.  y  10  12t .z  2  t x  4  5tD.  y  10  12t . z  2  t<2H3-5.2-2> (THPT AN LÃO HẢI PHÒNG NĂM 2018-2019 LẦN 02) Trong không gian với hệtọa độ Oxyz , cho tam giác ABC có A  1;3; 2  , B  2;0;5  , C  0; 2;1 . Viết phương trình đường trungtuyến AM của tam giác ABC .x 1 y  3 z  2241x 1 y  3 z  2C. AM :241A. AM :Câu 46.x 1 y  3 z  2241x  2 y  4 z 1D. AM :113B. AM :<2H3-3.2-3> (THPT YÊN PHONG 1 BẮC NINH NĂM HỌC 2018-2019 LẦN 2) Trong không gianOxyz , cho A  2;0;0  , đường thẳng d đi qua A cắt chiều âm trục Oy tại điểm B sao cho diện tíchtam giác OAB bằng 1. Phương trình tham số đường thẳng d là x  1  2tA.  y  t.z  0 x  2  2tB.  y  t.z  0 x  2  2tC.  y  t.z  0 x  2  2tD.  y  t.z  1 Câu 47.<2H3-3.6-3> (CHUYÊN HẠ LONG NĂM 2018-2019 LẦN 02) Trong không gian với hệ trục tọa độx  4  tx  5 y  11 z  5Oxyz cho hai đường thẳng d1  y  4  t ; d 2 :. Đường thẳng d đi qua242 z  6  2tA  5; 3;5 cắt d1 ; d 2 lần lượt ở B, C .Tính tỉ sôA. 2 .Câu 48.B. 3 .AB.AC1C. .2D.1.3<2H3-3.7-3> (CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH YÊN BÁI LẦN 01 NĂM 2018-2019) Trongx 1 y z  2không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :, mặt phẳng 211 P  : x  y  2 z  5  0 và A 1;  1; 2  . Đường thẳng  cắt d và  P  lần lượt tại M và N sao cho Alà trung điểm của đoạn thẳng MN . Một vectơ chỉ phương của  làA. u   4; 5;  13 .B. u   2 ; 3; 2  .C. u  1;  1; 2  .D. u   3; 5; 1 .Câu 49. <2H3-5.1-4> (CHUYÊN VINH - LẦN 2 - 2018) Trong không gian Oxyz , cho tam giác ABC cóA  2;3;3  , phương trình đường trung tuyến kẻ từ B làx 3 y 3 z 2, phương trình đường phân121x2 y4 z2giác trong của góc C là. Đường thẳng AB có một véc-tơ chỉ phương là211A. u 3   2;1; 1 .B. u 2  1; 1; 0  .C. u 4   0;1; 1 .D. u1  1; 2;1 .Câu 50.(Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian Oxyz , điểm nào dưới đây thuộc đường thẳngx  1 td : y  5t ? z  2  3tA. N 1;5; 2 Câu 51.B. Q  1;1;3C. M 1;1;3D. P 1; 2;5 (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Trong không gian Oxyz , điểm nào dưới đây thuộc đườngx  2 y 1 z  2.112A. N  2; 1; 2 B. Q  2;1; 2 thằng d :C. M  2; 2;1D. P 1;1; 2 Câu 52.<2H3-3.3-1> (KTNL GIA BÌNH NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz , đường thẳng x  2  3td :  y  1  4t z  5tđi qua điểm nào sau đây?M  2; 1;0 M  8;9;10 M  5;5;5M  3; 4;5 A..B..C..D.Câu 53.<2H3-3.3-1> (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz , đường thẳngd:x 1 y  2 z  3đi qua điểm nào dưới đây?212 A. Q  2; 1; 2 Câu 54.C. P 1; 2;3D. N  2;1; 2 <2H3-3.3-1> (CHUYÊN HÙNG VƯƠNG GIA LAI NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong không gian x  1  2tOxyz , đường thẳng d :  y  3  t đi qua điểm nào dưới đây?z  1 tA. M 1;3; 1 .Câu 55.B. M  1; 2; 3B. M  3;5;3 .C. M  3;5;3 .D. M 1; 2; 3 .(MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A 1;  1; 2  ,B  1; 2; 3  và đường thẳng d :x 1 y  2 z 1. Tìm điểm M  a; b; c  thuộc d sao cho112MA2  MB 2  28 , biết c  0 .21 7A. M  ; ;  36 6C. M  1; 0;  3 Câu 56.<2H3-3.3-1> (CHUYÊN KHTN NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong không gian Oxyz , điểm nào dướiđây thuộc đường thẳngA. Q  2;1; 3  .Câu 57.72 1B. M   ;  ;  63 6D. M  2; 3; 3x 1 y  1 z  2?213B. P  2; 1;3  .C. M  1;1; 2  .D. N 1; 1; 2  .<2H3-3.3-1> (CHUYÊN KHTN NĂM 2018-2019 LẦN 01) Trong không gian Oxyz , gọi d là đườngthẳng qua A 1;0; 2  , cắt và vuông góc với đường thẳng d1 :x 1 y z  5. Điểm nào dưới đây 112thuộc d ?A. P  2;  1;1 .Câu 58.B. Q  0;  1;1 .C. N  0;  1; 2  .D. M  1;  1;1 .

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 2 Toán 6 Năm 2018, Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 6 Năm Học 2018

<2H3-3.3-1> (ĐỀ 04 VTED NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz , điểm nào dưới đây thuộcx  1 tđường thẳng d :  y  5  t ? z  2  3tA. Q  1; 1; 3Câu 59.C. N 1; 5; 2 <2H3-3.3-1> Trong không gian Oxyz , đường thẳng d :đây?A. Q(2; 1; 2) .Câu 60.B. P 1; 2; 5 B. M (1; 2; 3) .D. M 1; 1; 3x 1 y  2 z  3đi qua điểm nào dưới212C. P(1;2; 3) .D. N(2; 1; 2) .<2H3-3.3-1> (KTNL GV THPT LÝ THÁI TỔ NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọax 1 y  2 z  3độ Oxyz , cho đường thẳng d :. Hỏi d đi qua điểm nào trong các điểm sau:345A. C  3; 4;5  .B. D  3;  4;  5  .C. B  1; 2;  3 .D. A 1;  2;3  .