Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 6 học kì I (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của chính bản thân mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm gồm đáp án trực quan sau thời điểm chọn kết quả: trường hợp sai thì kết quả chọn vẫn hiển thị red color kèm theo hiệu quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài xích thi tốt.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 6


*

A. Tia MN trùng cùng với tia MPB. Tia MP trùng cùng với tia NPC. Tia PM trùng với tia PND. Tia PN trùng cùng với tia NP

Câu 11: bên trên tia Ox lấy những điểm M, N, P sao để cho OM = 1cm, ON = 3cm, OP = 8cm. Kết luận nào tiếp sau đây không đúng?


A. MN = 2cmB. MP = 7cmC. NP = 5cmD. NP = 6cm
A. TrắngB. XanhC. đỏD. Tím

*

Khẳng định như thế nào sau đó là sai:


*

A. Hai tia AB và AC đối nhau.B. Nhị tia BC và AC trùng nhauC. Trên hình gồm 4 đoạn thẳng.D. Bên trên hình có 2 con đường thẳng.

Câu 25: Cho 5 số 0; 1; 3; 6; 7. Bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có cha chữ số và phân chia hết mang lại 3 được lập từ các số trên mà những chữ số không lặp lại. 

A. 1B. 4C. 3D. 2

Câu 26: Cho tập hợp A = 1; 2; 3; 4 cùng tập hợp B = 3; 4; 5 . Viết tập hợp C bao gồm các phần tử thuộc A tuy nhiên không ở trong B.

A. C = 5 B. C = 1; 2; 5C. C = 1; 2 D. C = 2; 4

Câu 27: Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F vào đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua những cặp điểm. Hỏi vẽ được từng nào đường thẳng?

A. 15 B. 10C. 20 D. 16

Câu 28: Thực hiện hợp lý phép tính (56.35 + 56.18) : 53 ta được

A. 112B. 28 C. 53D. 56

Câu 29: Trên tia Ox lấy bố điểm A, B, C làm sao để cho OA = 3cm; OB = 5cm; OC = 7cm. Lựa chọn câu đúng.

A. Điểm A chưa phải là trung điểm của đoạn OBB. Điểm B là trung điểm của đoạn AC.C. Cả A, B đầy đủ saiD. Cả A, B hầu như đúng

Câu 30: Có từng nào giá trị của x thỏa mãn 240 − <23 + (13 + 24.3 − x)> = 132?

A. 3B. 2C. 1D. 4

Câu 31: Cho 5 điểm A, B, C, D, O làm sao cho 3 điểm A, B, C cùng thuộc mặt đường thẳng d; 3 điểm B, C, D thẳng hàng và 3 điểm C, D, O không thẳng hàng. Hỏi điểm nào nằm ở ngoài đường thẳng d?

A. O, AB. OC. DD. C, D

Câu 32: Vẽ ba đường thẳng khác nhau bất kì, số giao điểm của cha đường thẳng đó tất yêu là:

A. 0 B. 1 hoặc 2 C. 4 D. 3

Câu 33: Cho tập hòa hợp X là cầu của 35 và lớn hơn 5. Cho tập Y là bội của 8 và bé dại hơn 50. điện thoại tư vấn M là giao của 2 tập phù hợp X với Y, tập hợp M bao gồm bao nhiêu phần tử?

A. 2B. 1C. 0D. 3

Câu 34: Giá trị của x biết −20 − x = 96 là:

A. 116 B. −76 C. −116D. 76

Câu 35: Tìm x ở trong bội của 9 và x A. x ∈ 0; 9; 18; 28; 35 B. x ∈ 0; 9; 18; 27; 36; 45; 54C. x ∈ 9; 18; 27; 36; 45; 55; 63 D. x ∈ 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63

Câu 36: Tìm x biết x − (−43) = (−3).

Xem thêm: Cấp Số Nhân Cấp Số Cộng - Công Thức Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Tổng Hợp

A. X = 43 B. X = −40 C. X = −46 D. X = 46

Câu 37: Tìm ƯCLN của 15, 45 với 225

A. 18 B. 3 C. 15 D. 5

Câu 38: Tổng 1 + 3 + 5 + 7+. . . +95 + 97 là

A. Số tất cả chữ số tận cùng là 7.B. Số gồm chữ số tận cùng là 2.C. Số tất cả chữ số tận thuộc là 3.D. Số bao gồm chữ số tận cùng là 1.

Câu 39: Một cô nhân viên đánh máy thường xuyên dãy số bước đầu từ 1, 2, 3, 4,…2089. Hỏi cô sẽ gõ từng nào chữ số? 

A. 7249B. 7294C. 7429D. 7492

Câu 40: Cho x ∈ Z với (−154 + x) ⋮ 3 thì:

A. X phân chia 3 dư 1B. X ⋮ 3 C. X chia 3 dư 2D. Không tóm lại được tính chia hết mang đến 3 của x