Câu hỏi và bài bác tập trắc nghiệm Toán 7 học kì I (P1). Học sinh luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của bản thân trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm bao gồm đáp án trực quan sau khoản thời gian chọn kết quả: ví như sai thì công dụng chọn vẫn hiển thị màu đỏ kèm theo tác dụng đúng màu sắc xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 7 học kì 1


Câu 1: Kết trái của phép tính $(sqrtfrac925-2,9):(frac45+0,2)$ là:

A. $frac875$B. $-frac875$C. $-frac587$D. $frac587$

Câu 2: Cho ΔDEF = ΔMNP. Biết EF + FD = 10cm, NP − MP = 2cm, DE = 3cm. Tính độ nhiều năm cạnh FD.

A. 4 cmB. 6 cm C. 8 cmD. 10 cm

Câu 3: Biểu thức $P = (-frac34+frac25):frac37+(frac35+frac-14):frac37$ có quý giá là

A. 1B. 2C. 0D. 3

Câu 4: Hãy cho thấy thêm vị trí của các điểm có hoành độ to hơn 0 bé dại hơn 1 và có tung độ lớn hơn 0 nhỏ hơn 4.

A. Phía trong hình chữ nhật được số lượng giới hạn bởi tứ đường thẳng x = 0; x = 1; y = 0; y = 4, tính cả các điểm thuộc bốn đường thẳng trên.B. Phía bên trong hình chữ nhật được số lượng giới hạn bởi tư đường trực tiếp x = 0; x = 1; y = 0; y = 4, ko tính những điểm thuộc tứ đường trực tiếp trên.C. Nằm ngoài hình chữ nhật được giới hạn bởi tư đường thẳng x = 0; x = 1; y = 0; y = 4, tính cả các điểm thuộc bốn đường trực tiếp trên.D. Nằm ngoại trừ hình chữ nhật được giới hạn bởi bốn đường trực tiếp x = 0; x = 1; y = 0; y = 4, ko tính các điểm thuộc bốn đường trực tiếp trên.

Câu 5: Cho đoạn thẳng AB, trên tuyến đường trung trực d của đoạn AB đem điểm M. So sánh AM và BM.

A. MA = MB B. MA > MBC. MA D. 2.MA = MB

Câu 6: Giá trị nhỏ dại nhất của biểu thức A = 5 + |$frac15$−x| là 

A. $frac526$B. 5C. $frac15$D. $frac265$

Câu 7: Cho tam giác ABC có $widehatA$ = 96°, $widehatC$= 50°. Số đo góc B là?

A. 34° B. 35° C. 60° D. 90°

Câu 8: So sánh nhì số x = $-frac25$ và y = $-frac313$

A. X > yB. X C. X = yD. X ≥ y

Câu 9: Tam giác ABC có $widehatA$ = 45∘. Trên tia đối của tia AC lấy điểm E làm sao cho AE = AB. Tính số đo góc CBE.

A. 107∘B. 107∘30"C. 108∘D. 100∘

Câu 10: Hai đường thẳng xy với x′y′ cắt nhau trên O. Biết $widehatxOx"$=70∘. Ot là tia phân giác của góc xOx’. Ot′ là tia đối của tia Ot. Tính số đo góc yOt′.

A. $widehatyOt"$ =35∘B. $widehatyOt"$ =70∘C. $widehatyOt"$ =145∘D. $widehatyOt"$ =110∘

Câu 11: Tìm các số x; y; z biết $fracx-12= fracy+34=fracz-56$ và 5z − 3x − 4y = 50

A. X = 5; y = 5; z = 12 B. X = 5; y = 10; z = 17C. X = 5; y = 5; z = 17D. X = 17; y = 5; z = 5

Câu 12: Trên khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, vẽ các điểm A (−2; 1), B (−6; 1), C (−6; 6) cùng D (−2; 6). Tính diện tích tứ giác ABCD.

A. 20 $cm^2$B. 10 $cm^2$C. 30 $cm^2$D. 40 $cm^2$

Câu 13: Tìm số x thoả mãn: x : $(frac25-1frac25)$ = 1. 

A. X = 1 B. X = −1C. X = $frac52$D. X = $frac-52$

Câu 14: Hai xe ô tô cùng đi từ bỏ A mang đến B. Biết tốc độ của ô tô thứ nhất bằng 60% vận tốc của ô tô thứ hai và thời hạn xe thứ nhất đi từ A cho B nhiều hơn thời gian ô tô thứ hai đi từ bỏ A đến B là 4 giờ. Tính thời gian xe trang bị hai đi từ bỏ A mang đến B.

A. 3 B. 6 C. 9 D. 4

Câu 15: Giả sử x với y là hai đại lượng tỉ trọng thuận, x1; x2 là hai giá chỉ trị khác nhau của x; y1; y2 là hai giá chỉ trị tương ứng của y. Tính x1; y1 biết 2y1 + 3x1 = 20; x2 = −6; y2 = 3.

A. X1 = 10; y1 = −5. B. X1 = −5; y1 = 10.C. X1 = −10; y1 = −5.D. X1 = 10; y1 = 5.

Câu 16: Chia số 133 thành ba phần tỉ lệ thuận cùng với 5; 6; 8. Khi đó phần bé xíu nhất là số

A. 35 B. 42C. 56 D. 53

Câu 17: Cho tam giác vuông ABC tại A (AB > AC). Tia phân giác của góc B giảm AC ở D. Kẻ DH vuông góc cùng với BC. Bên trên tia AC rước E thế nào cho AE = AB. Đường trực tiếp vuông góc với AE trên E giảm tia DH tại K. Tính số đo góc DBK.

A. 45∘B. 30∘ C. 60∘D. 40∘

Câu 18: Số tiền trả cho bố người tấn công máy một phiên bản thảo là 41 USD. Người đầu tiên làm việc trong 16 giờ, mỗi giờ tấn công được 3 trang. Người thứ hai trong 12 giờ, mỗi giờ đánh được 5 trang. Tín đồ thứ ba trong 14 giờ, mỗi giờ tiến công được 4 trang. Hỏi tín đồ thứ cha nhận được bao nhiêu USD? 

A. 14 B. 15 C. 12 D. 16

Câu 19: Cho biết x tỉ trọng thuận cùng với y theo hệ số k. Khi x = 12 thì y = -3. Hệ số tỉ lệ là:

A. k = $frac-14$B. K = -4C. k = $frac14$D. K = 4

Câu 20: Chọn câu đúng. Hai tia phân giác của hai góc kề bù thì

A. Vuông góc với nhauB. Tuy vậy song cùng với nhauC. Đối nhauD. Trùng nhau

Câu 21: Cho hình vẽ bên dưới đây:

*

Chọn câu đúng nhất.

A. $widehatA$ =80∘B. AB // CDC. Cả A, B những đúngD. A đúng, B sai

Câu 22: Kết quả của phép tính 7,118 + 9,52 − 8,7 + 2,21 sau khi làm tròn mang lại chữ số thập phân sản phẩm hai là:

A. 10,148 B. 10,14C. 10,1 D. 10,15

Câu 23: Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, cho đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là con đường thẳng OA cùng với điểm A(−1; −3). Hãy khẳng định công thức của hàm số trên.

A. Y = $frac13$xB. Y = 2x C. Y = −3x D. Y = 3x

Câu 24: Chọn một cặp góc so le vào trong hình vẽ sau:

*

A. $widehatC_3$ và $widehatB_1$B. $widehatC_1$ và $widehatB_1$C. $widehatC_4$ và $widehatB_4$ D. $widehatC_2$ và $widehatB_1$

Câu 25: Tổng các giá trị của x thỏa mãn |x + $frac25$| −2 = −14 là 

A. $-frac145$B. $frac45$C. $-frac45$D. $frac145$

Câu 26: Cho tía đường thẳng sáng tỏ a, b với c biết a // b và a ⊥ c. Kết luận nào đúng:

A. B // cB. B ⊥ cC. A ⊥ bD. Toàn bộ các đáp án phần nhiều sai

Câu 27: Cho hình mẫu vẽ sau.

*

Tính số đo góc BAD.

A. 95°B. 105° C. 115° D. 45°

Câu 28: Phần trả thiết: c ∩ a = A ; c ∩ b = B $widehatA_1$ + $widehatB_2$ =180∘, (tham khảo hình vẽ) là của định lý nào bên dưới đây?

*

A. Nếu hai tuyến đường thẳng cắt một con đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc kế bên cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó song song.B. Nếu hai tuyến phố thẳng cắt một mặt đường thẳng thứ tía tạo thành nhị góc so le vào bù nhau thì hai tuyến đường thẳng đó song song.C. Nếu hai tuyến đường thẳng cắt một mặt đường thẳng thứ ba tạo thành nhị góc đồng vị đều bằng nhau thì hai tuyến phố thẳng đó tuy nhiên song.D. Nếu hai tuyến đường thẳng cắt một đường thẳng thứ tía tạo thành nhị góc trong cùng phía bù nhau thì hai tuyến phố thẳng đó song song.

Câu 29: Cho tam giác ABC, kẻ AH vuông góc với BC. Tính chu vi ΔABC biết AB = 5cm, AH = 4cm, HC = $sqrt184$ cm (làm tròn đến chữ số thập phân lắp thêm nhất).

A. 30,8 centimet B. 35,7 cm C. 31 centimet D. 31,7 cm

Câu 30: Biết một cặp góc so le trong $widehatA_3$ = $widehatB_2$ = 35∘. Tính số đo của cặp góc so le trong còn lại. 

*

A. 115∘B. 55∘ C. 135∘ D. 145∘

Câu 31: Hai mặt đường thẳng AB với CD cắt nhau tại O. Biết $widehatAOC$−$widehatAOD$ = 50∘. Lựa chọn câu đúng.

A. $widehatAOC$=110∘ B. $widehatBOC$= 65∘C. $widehatBOD$ = 120∘D. $widehatAOD$ = 50∘

Câu 32: Số làm sao dưới đấy là giá trị của biểu thức B = $frac19-18+frac115+frac18+frac415+4$

A. 2 B. 6 C. 5 D. 4

Câu 33: Cho hình vẽ sau. Tam giác nào bởi với tam giác ABC?

*

A. ΔABC = ΔEDAB. ΔABC = ΔEADC. ΔABC = ΔAEDD. ΔABC = ΔADE

Câu 34: Tìm x, biết $(5x-1)^6=729$

A. x = $frac45$ hoặc x = $frac25$B. x = $-frac45$ hoặc x = − $frac25$C. x = $frac45$ hoặc x = - $frac25$D. x = − $frac45$ hoặc x = $frac25$

Câu 35: Cho tam giác ABC vuông ngơi nghỉ A bao gồm AC = 20cm. Kẻ AH vuông góc với BC. Biết bảo hành = 9cm, HC = 16cm. Tính AB, AH.

A. AH = 12 cm; AB = 15 cm. B. AH = 10 cm; AB = 15 cm. C. AH = 15 cm; AB = 12 cm. D. AH = 12 cm; AB = 13 cm.

Câu 36: Cho góc nhọn xOy cùng Oz là tia phân giác của góc đó. Trên tia Ox lấy điểm A và trên tia Oy mang điểm B sao để cho OA = OB. Gọi C là 1 trong điểm bất kỳ trên tia Oz, chọn câu sai.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Có Lời Giải Đại Số 9 Có Lời Giải, Hướng Dẫn Giải Chi Tiết Bài Tập Toán 9

A. AC = OB B. AC = BCC. $widehatOAC$ = $widehatOBC$D. Co là tia phân giác của $widehatBCA$

Câu 37: Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Trên một nửa mặt hẳng bờ AB vẽ tam giác ABC sao cho AC = 4cm, BC = 5cm, trên nửa khía cạnh phẳng còn lại vẽ tam giác ABD làm sao cho BD = 4cm, AD = 5cm. Lựa chọn câu đúng.

A. ΔCAB = ΔDAB B. ΔABC = ΔBDA C. ΔCAB = ΔDBA D. ΔCAB = ΔABD

Câu 38: Cho góc nhọn xOy, Oz là tia phân giác của góc đó. Qua điểm A nằm trong tia Ox kẻ mặt đường thẳng tuy vậy song với Oy cắt ở M. Qua M kẻ mặt đường thẳng tuy vậy song cùng với Ox cắt Oy ngơi nghỉ B. Lựa chọn câu đúng.

A. OA > OB; MA > MBB. OA = OB; MA = MB C. OA D. OA

Câu 39: Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A với $widehatA$=80∘. Trên nhì cạnh AB, AC lần lượt lấy hai điểm D với E làm sao để cho AD = AE. Vạc biểu như thế nào sau đấy là sai?

A. DE//BC B. $widehatB$ =50∘C. $widehatADE$=50∘D. Cả ba phát biểu trên hầu hết sai

Câu 40: Giá trị biểu thức $frac25+(frac-43)+(frac-12)$ là :