Câu hỏi và bài bác tập trắc nghiệm Toán 7 học tập kì II (P2). Học viên luyện tập bằng cách chọn đáp án của chính mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm bao gồm đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: ví như sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo tác dụng đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 7 học kì 2


Câu 1: Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), công dụng được đánh dấu ở bảng sau:

*

 Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau

A. Gồm 6 giá bán trị khác nhau của dấu hiệu B. Cân nặng chủ yếu của một bao gạo: 50kg hoặc 55kgC. Khối lượng cao nhất của 1 bao gạo là 60kg D. Khối lượng thấp nhất của 1 bao gạo là 40kg.

Câu 2: Cho tam giác ABC có: Bˆ=2Cˆ,các đường phân giác của góc B với C giảm nhau trên I. Lựa chọn câu đúng.

A. AC = AB + IB B. AC = AB + IAC. AC = AB + IC D. AC = BC + IB

Câu 3: Cho f(x) = $x^5-3x^4+x^2-5$ và g(x) = $2x^4+7x^3-x^2+6$ Tìm hiệu f(x) - g(x) rồi chuẩn bị xếp hiệu quả theo lũy thừa tăng mạnh của vươn lên là ta được:

A. $11+2x^2+7x^3-5x^4+x^5$B. $-11+2x^2-7x^3-5x^4+x^5$C. $x^5-5x^4-7x^3+2x^2-11$D. $x^5-5x^4-7x^3+2x^2+11$

Câu 4: Đa thức $frac15xy(x+y)-2(yx^2-xy^2)$ thu gọn thành đa thức nào sau đây?

A. $frac95xy^2+ frac95x^2y$B. $frac115xy^2+ frac115x^2y$C. $frac115xy^2+ frac95x^2y$D. $frac115xy^2- frac95x^2y$

Câu 5: Tập nghiệm của đa thức f(x) = (x + 14)(x − 4) là:

A. 4; 14 B. −4; 14C. −4; −14 D. 4; −14

Câu 6: Cho hai nhiều thức P(x) = $2x^3 - 3x + x^5 - 4x^3 + 4x - x^5 + x^2 - 2$; Q(x) = $x^3-2x^2+3x+1+2x^2$. Tính P(x) - Q(x)

A. $-3x^3+x^2-2x+1$B. $-3x^3+x^2-2x-3$C. $3x^3+x^2-2x+1$D. $-x^3+x^2-2x-3$

Câu 7: Cho ΔABC cân tại A. điện thoại tư vấn G là giữa trung tâm của tam giác, I là giao điểm của những đường phân giác vào tam giác. Khi đó ta có:

A. I biện pháp đều cha đỉnh của ΔABC.B. A, I, G thẳng hàngC. G cách đều cha cạnh của ΔABC.D. Cả 3 đáp án trên đầy đủ đúng

Trả lời các câu 8, 9

Điểm thi môn Toán của lớp 7A được khắc ghi bởi bảng sau. 

*

 Câu 8: Lớp 7A có bao nhiêu học tập sinh?

A. 35B. 34C. 28D. 32

 Câu 9: Có bao nhiêu bạn được điểm dưới trung bình? 

A. 33B. 4 C. 3D. 2

Câu 10: Cho tam giác ABC, những đường trung con đường BD cùng CE. Chọn câu đúng.

A. BD + CE B. BD + CE > $frac32$BCC. BD + CE = $frac32$BCD. BD + CE = BC

Câu 11: Cho P(x) = $5x^2 + 5x -4$; Q(x) = $2x^2 -3x + 1$; R(x) = $4x^2 - x - 3$. Tính 2P(x) + Q(x) - R(x).

A. $16x^2+8x-12$B. $8x^2+8x-12$C. $8x^2+8x-4$D. $8x^2+8x+4$

Câu 12: Cho tam giác ABC có Bˆ=80∘,Cˆ=30∘. Lúc đó ta có:

A. AC > AB > BCB. AC > BC > AB C. AB > AC > BCD. BC > AB > AC

Câu 13: Giả sử phường = x - 1 với Q= 1 - x

A. P. - Q = 0B. P. + Q =0;C. Q - phường =0;D. Cả A, B và C đầy đủ sai

Câu 14: Dựa vào bất đẳng thức tam giác. Hãy mang đến biết bộ bố nào vào các bộ tía đoạn thẳng có độ dài cho sau đây không thể là bố cạnh của một tam giác 

A. 4cm, 5cm, 8cmB. 3cm, 6cm, 12cmC. 5cm, 6cm, 10cmD. 11cm, 15cm, 21cm

Câu 15: Với a, b, c là những hằng số , hệ số tự vị của nhiều thức $x^2+(a+b)x-5a+3b+2$ là:

A. 5a + 3b + 2 B. −5a + 3b + 2 C. 2 D. 3b + 2

Trả lời các câu 16, 17

Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm dành được sau mỗi lần bắn được khắc ghi trong bảng dưới đây:

*

 Câu 16: Dấu hiệu ở đây là gì?

A. Số điểm giành được sau 30 lần bắn của một xạ thủ phun súngB. Số điểm có được sau những lần bắn của một xạ thủ phun súngC. Số điểm có được sau 5 lần bắn của một xạ thủ bắn súngD. Tổng số điểm giành được của một xạ thủ bắn sung

 Câu 17: Tìm số vừa phải cộng.

A. 8B. 9 C. 9,57 D. 8,57

Câu 18: Cho hai đa thức P(x) = $-6x^5-4x^4+3x^2-2x$; Q(x) = $2x^5-4x^4-2x^3+2x^2-x-3$. điện thoại tư vấn M(x) = P(x) - Q(x). Tính M(-1).

A. 11B. -10C. -11D. 10

Câu 19: Cho tam giác ABC gồm góc A tù. Bên trên cạnh AB mang điểm E, bên trên cạnh AC lấy điểm F. Lựa chọn câu đúng.

A. BF > EFB. EF C. BF D. Cả A, B, C đông đảo đúng

Trả lời các câu 20, 21

Cho bảng “tần số” sau: 

*

 Câu 20: Tìm y với tìm mốt M0 của lốt hiệu.

A. Y = 11; M0 = 24 B. Y = 10; M0 = 18 C. Y = 11; M0 = 18 D. Y = 9; M0 = 18

 Câu 21: Tìm x biết số trung bình cộng của tín hiệu là 19

A. X = 18B. X = 16C. X = 19D. X = 25

Câu 22: Cho ΔABC, những tia phân giác của góc B với A giảm nhau trên điểm O. Qua O kẻ đường thẳng tuy vậy song cùng với BC giảm AB tại M, cắt AC sống N. Mang lại BM = 3cm, cn = 4cm. Tính MN?

A. 7cm B. 10cmC. 11cm D. 12cm

Câu 23: Cho tam giác ABC có Aˆ=120∘. Những đường phân giác AD với BE. Tính số đo góc BED.

A. 55∘ B. 45∘ C. 60∘D. 30∘

Câu 24: Tập nghiệm của đa thức f(x) = (2x − 16)(x + 6) là:

A. 8; 6 B. −8; 6C. −8; −6 D. 8; −6

Câu 25: Hiệu giữa nghiệm khủng và nghiệm nhỏ của đa thức 2x2−18 là:

A. 6 B. 18C. −6 D. 0

Câu 26: Cho tam giác ABC, con đường trung tuyến đường BD. Bên trên tia đối của tia DB đem điểm E làm thế nào để cho DE = DB. Gọi M, N theo sản phẩm tự là trung điểm của BC; CE. Call I; K theo vật dụng tự là giao điểm của AM, AN cùng với BE. Chọn câu đúng.

A. BI = IK > KEB. BI > IK > KEC. BI = IK = KED. BI

Câu 27: Tìm đa thức f(x) = ax + b. Biết f(0) = 7; f(2) = 13.

A. F(x) = 7x + 3B. F(x) = 3x − 7C. F(x) = 3x + 7D. F(x) = 7x − 3

Câu 28: Cho ΔABC, hai tuyến đường cao BD cùng CE. điện thoại tư vấn M là trung điểm của BC. Em nên chọn câu sai:

A. BM = MCB. ME = MDC. DM = MBD. M ko thuộc đường trung trực của DE.

Trả lời những câu 29, 30, 31

Theo dõi thời gian làm 1 vấn đề (tính bởi phút) của lớp 7A, cô giáo lập được bảng sau: 

*

 Câu 29: Số những giá trị không giống nhau của tín hiệu là:

A. 8B. 9 C. 18 D. 36

 Câu 30: Số học sinh làm bài trong 6 phút là:

A. 8 B. 4 C. 5 D. 3

 Câu 31: Số trung bình cộng là:

A. 7 phútB. 8 phútC. 7, 5 phút D. 8, 5 phút

Câu 32: Trong những biểu thức đại số sau, biểu thức nào chưa phải đơn thức?

A. 2 B. 5x + 9 C. $x^3y^2$ D. 3x

Câu 33: Cho ΔABC cân tại A có một cạnh bởi 5cm. Tính cạnh BC của tam giác đó biết chu vi của tam giác là 17cm.

A. BC = 7 centimet hoặc BC = 5 cm.B. BC = 7 centimet C. BC = 5 cm. D. BC = 6 cm

Câu 34: Viết 1-1 thức $21x^4y^5z^6$ dưới dạng tích hai solo thức, trong đó có một đơn thức là $3x^2y^2z$

A. $(3x^2y^2z).(7x^2y^3z^5)$B. $(3x^2y^2z).(7x^2y^3z^4)$C. ($(3x^2y^2z).(18x^2y^3z^5)$D. $(3x^2y^2z).(-7x^2y^3z^5)$

Câu 35: Bậc của nhiều thức $x^3y^2-xy^5+7xy-9$ là:

A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

Câu 36: Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến đường BD; CE làm thế nào cho BD = CE. Khi đó tam giác ABC

A. Cân tại B.B. Cân nặng tại C.C. Vuông tại A. D. Cân nặng tại A.

Câu 37: Cho biểu thức đại số B = $x^3+6x-35$. Quý giá của B tại x = 3, y = -4 là:

A. 16 B. 86 C. -32 D. -28

Câu 38: Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ đường cao AH. Trên cạnh AC mang điểm K làm sao để cho AK = AH. Kẻ KD⊥AC (D ∈ BC). Lựa chọn câu đúng.

Xem thêm: Bài 13: Liên Kết Cộng Hóa Trị Hình Thành Do, Lý Thuyết Liên Kết Cộng Hóa Trị

A. ΔAHD = ΔAKDB. AD là mặt đường trung trực của đoạn thẳng HK.C. AD là tia phân giác của góc HAK.D. Cả A, B, C hầu như đúng.

Câu 39: cùng với a, b, c là những hằng số , thông số tự vì chưng của đa thức $x^2 + (a + b)x -5a + 3b + 2$ là:

A. 5a + 3b + 2 B. -5a + 3b + 2 C. 2 D. 3b + 2

Câu 40: Thu gọn solo thức A = $(-frac13xy)(-3xy^2)(-x)$ ta được công dụng là