Kí từ Đặc Biệt Trái Tim, Kí Hiệu Trái Tim Đẹp duy nhất