" class="title-header">Trong những chất dưới đây chất làm sao là solo chất A. Nước B. Muối ăn C. Thủy ngân D. Khí cacbonic
*

Cát Tường


*

C.Nước là hợp chất tạo thành từ 2nguyên tử H với 1 nguyên tử OMuối là hợp hóa học tạo thành từ 1 nguyên tố Na với 1 Nguyên tử ClKhí cacbonic CO2 là hợp hóa học tạo thành từ một nguyên tử C và 2 nguyên tử 2O