*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Trong không gian oxyz mặt phẳng oxz có phương trình là

Mặt phẳng (left( p. ight)) tất cả véc tơ pháp tuyến đường (overrightarrow n e overrightarrow 0 ) thì giá chỉ của (overrightarrow n ) :


Hai véc tơ không cùng phương (overrightarrow a ,overrightarrow b ) được call là cặp véc tơ chỉ phương (VTCP) của (left( phường ight)) nếu giá của chúng:


Nếu (overrightarrow n ) là một trong VTPT của (left( phường ight)) thì một VTPT khác của (left( p ight)) là:


Nếu nhị véc tơ (overrightarrow a ,overrightarrow b ) là cặp véc tơ chỉ phương của phương diện phẳng (left( phường ight)) thì:


Nếu (overrightarrow a ,overrightarrow b ) là cặp VTCP của (left( p. ight)) thì véc tơ làm sao sau đây có thể là VTPT của (left( p ight))?


Cho (overrightarrow a ,overrightarrow b ) là các VTCP của mặt phẳng (left( p. ight))

. Chọn tóm lại sai?


Cho (overrightarrow a = left( 5;1;3 ight),overrightarrow b = left( - 1; - 3; - 5 ight)) là cặp VTCP của phương diện phẳng (left( phường ight)). Véc tơ như thế nào sau đó là một véc tơ pháp đường của (left( phường ight))?


Phương trình phương diện phẳng đi qua điểm (Mleft( x_0;y_0;z_0 ight)) với nhận (overrightarrow n = left( a;b;c ight)) làm VTPT là:


Cho mặt phẳng (left( p. ight):2x - z + 1 = 0), tìm kiếm một véc tơ pháp con đường của mặt phẳng (left( p ight))?


Cho hai mặt phẳng (left( phường ight):ax + by + cz + d = 0;) (left( Q ight):a"x + b"y + c"z + d" = 0.) Điều kiện nhằm hai mặt phẳng tuy vậy song là:


Cho hai mặt phẳng (left( p ight):ax + by + cz + d = 0;) (left( Q ight):a"x + b"y + c"z + d" = 0.) Điều khiếu nại nào tiếp sau đây không phải điều kiện để hai mặt phẳng trùng nhau?


Cho nhì mặt phẳng (left( phường ight):ax + by + cz + d = 0;left( Q ight):a"x + b"y + c"z + d" = 0). Nếu có (dfracaa" e dfracbb") thì ta kết luận được:


Cho nhị mặt phẳng (left( p ight):ax + by + cz + d = 0;left( Q ight):a"x + b"y + c"z + d" = 0). Nếu tất cả (dfracaa" = dfracbb" = dfraccc") thì:


Cho mặt phẳng (left( phường ight):ax + by + cz + d = 0). Khoảng cách từ điểm (Mleft( x_0;y_0;z_0 ight)) mang lại mặt phẳng (left( phường ight)) là:


Cho điểm (Mleft( 1;2;0 ight)) và mặt phẳng (left( phường ight):x - 3y + z = 0). Khoảng cách từ (M) đến (left( phường ight)) là:


Cho phương diện phẳng (left( p ight):x - y + z = 1,left( Q ight):x + z + y - 2 = 0) cùng điểm (Mleft( 0;1;1 ight)). Chọn kết luận đúng:


Cho nhị mặt phẳng (left( p. ight):ax + by + cz + d = 0;) (left( Q ight):a"x + b"y + c"z + d" = 0.) cách làm tính cô sin của góc giữa hai khía cạnh phẳng là:


Cho (alpha ,eta ) theo thứ tự là góc thân hai véc tơ pháp tuyến bất cứ và góc thân hai mặt phẳng (left( p ight)) cùng (left( Q ight)). Chọn nhận định đúng:


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (left( p ight):2 mx - y + z - 1 = 0) . Điểm nào tiếp sau đây thuộc (left( p ight))


Trong không khí với hệ trục tọa độ (Oxyz,) cho hai khía cạnh phẳng (left( p. ight):x - 2y - z + 2 = 0,)(left( Q ight):2x - y + z + 1 = 0.) Góc giữa (left( p. ight)) và (left( Q ight)) là


Trong không khí (Oxyz,) mang lại điểm (Mleft( 1;,,6; - 3 ight)) với mặt phẳng (left( p. ight):,,,2x - 2y + z - 2 = 0.) khoảng cách từ (M) mang lại (left( phường ight)) bằng:
Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản: Lý Thuyết, Cách Giải, Bài Tập

Trong không khí Oxyz, tính khoảng cách giữa nhì mặt phẳng(left( p ight):,,2x + 2y - z - 11 = 0) cùng (left( Q ight):,,2x + 2y - z + 4 = 0)


Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, cho (Aleft( 1; 2; 3 ight), Bleft( 3; 4; 4 ight).) Tìm tất cả các cực hiếm của tham số m sao cho khoảng cách từ điểm A cho mặt phẳng (2x+y+mz-1=0) bởi độ dài đoạn trực tiếp AB.