Bài viết thuộc phần 2 vào serie 4 bài viết về Tổng đúng theo từ vựng tiếng Anh lớp 6 đến 12 (chương trình SGK mới-cũ)

Bài viết tổng hợp lại toàn bộ từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 11 lịch trình mới theo từng bài bác (unit) tất cả từ vựng, phiên âm, trường đoản cú loại, nghĩa giờ đồng hồ Việt cố nhiên là các kiến thức nên nhớ như: những công thức, cấu tạo câu, cụm động từ, cụm danh từ,..theo bài xích (unit) trong chương trình SGK mới, bài viết giúp học sinh lớp 11 rất có thể dễ dàng ôn luyện, nắm vững kiến thức trong công tác SGK (Sách Giáo Khoa).

Bạn đang xem: Từ vựng unit 1 lớp 11 sách mới

I. Tổng hợp từ vựng theo bài

UNIT 1. THE GENERATION GAP

STTTừ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa
1afford/əˈfɔːd/(v)có tài năng chi trả
2attitude/ˈætɪtjuːd/(n)thái độ
3bless/bles/(v)cầu nguyện
4brand name/ˈbrænd neɪm/n.phrhàng hiệu
5browse/braʊz/(v)tìm kiếm tin tức trên mạng
6burden/ˈbɜːdn/(n)gánh nặng
7casual/ˈkæʒuəl/(a)thường, bình thường, thông thường
8change one’s mind/tʃeɪndʒ – maɪnd /thay thay đổi quan điểm
9childcare/ˈtʃaɪldkeə(r)/(n)việc chăm lo con cái
10comfortable/ˈkʌmftəbl/(a)thoải mái, dễ chịu
11compassion/kəmˈpæʃn/(n)lòng thương, lòng trắc ẩn
12conflict/ˈkɒnflɪkt/(n)xung đột
13conservative/kənˈsɜːvətɪv/(a)bảo thủ
14control/kənˈtrəʊl/(v)kiểm soát
15curfew/ˈkɜːfjuː/(n)hạn thời gian về nhà, lệnh giới nghiêm
16current/ˈkʌrənt/(a)ngày nay, hiện nay nay
17disapproval/ˌdɪsəˈpruːvl/(n)sự không tán thành, làm phản đối
18dye/daɪ/(v)nhuộm
19elegant/ˈelɪɡənt/(a)thanh lịch, tao nhã
20experienced/ɪkˈspɪəriənst/(a)có tởm nghiệm
21extended family/ɪkˌstendɪd ˈfæməli/n.phrgia đình đa cầm hệ
22extracurricular/ˌekstrə kəˈrɪkjələ(r)/(a)ngoại khóa, thuộc về nước ngoài khóa
23fashionable/ˈfæʃnəbl/(a)thời trang, hòa hợp mốt
24financial/faɪˈnænʃl/(a)thuộc về tài chính
25flashy/ˈflæʃi/(a)diện, hào nhoáng
26follow in one’s footsteptheo bước, nối bước
27forbid/fəˈbɪd/(v)cấm, ngăn cấm
28force/fɔːs/(v)bắt buộc, buộc phải
29frustrating/frʌˈstreɪtɪŋ/(a)gây cạnh tranh chịu, bực mình
30generation gap/də ˌdʒenəˈreɪʃn ɡæp/n.phrkhoảng biện pháp giữa các thế hệ
31hairstyle/ˈheəstaɪl/(n)kiểu tóc
32impose (on somebody)/ɪmˈpəʊz/(v)áp để trên ai đó
33interact/ˌɪntərˈækt/(v)tương tác, giao tiếp
34judge/dʒʌdʒ/(v)phán xét, tiến công giá
35junk food/ˈdʒʌŋk fuːd/n.phrđồ nạp năng lượng vặt
36mature/məˈtʃʊə(r)/(a)trưởng thành, chín chắn
37multi-generational/ˌmʌlti – ˌdʒenəˈreɪʃənl/(a)đa cố hệ, nhiều thế hệ
38norm/nɔːm/(n)sự chuẩn chỉnh mực
39nuclear family/ˌnjuːkliə ˈfæməli/n.phrgia đình hạt nhân
40obey/əˈbeɪ/(v)vâng lời, tuân theo
41objection/əbˈdʒekʃn/(n)sự làm phản đối, bội phản kháng
42open –minded/ˌəʊpən ˈmaɪndɪd/(a)thoáng, tháo dỡ mở
43outweigh/ˌaʊtˈweɪ/(v)vượt hơn hẳn, nhiều hơn
44pierce/pɪəs/(v)xâu khuyên (tai, mũi,…)
45prayer/preə(r)/(n)lời ước nguyện, lời thỉnh cầu
46pressure/ˈpreʃə(r)/(n)áp lực, sự thúc bách
47privacy/ˈprɪvəsi/(n)sự riêng biệt tư
48relaxation/ˌriːlækˈseɪʃn/(n)sự nghỉ ngơi, giải trí
49respect/rɪˈspekt/(v)tôn trọng
50respectful/rɪˈspektfl/(a)có thái độ tôn trọng
51responsible/rɪˈspɒnsəbl/(a)có trách nhiệm
52right/raɪt/(n)quyền, quyền lợi
53rude/ruːd/(a)thô lỗ, lố lăng
54sibling/ˈsɪblɪŋ/(n)anh/chị/em ruột
55skinny (of clothes)/ˈskɪni/(a)bó sát, ôm sát
56soft drink/ˌsɒft ˈdrɪŋk/n.phrnước ngọt, nước uống tất cả gas
57spit/spɪt/(v)khạc nhổ
58state-owned/ˌsteɪt – /əʊnd/(a)thuộc về đơn vị nước
59studious/’stju:diəs/(a)chăm chỉ, siêng năng
60stuff/stʌf/(n)thứ, món, đồ
61swear/sweə(r)/(v)thề, chửi thề
62table manners/ˈteɪbl mænəz/n.phrcung cách
63taste (in)/teɪst/(n)thị hiếu về
64tight/taɪt/(a)bó sát, ôm sát
65trend/trend/(n)xu thế, xu hướng
66upset/ʌpˈset/(a)không vui, bi tráng chán, lo lắng, bối rối
67value/ˈvæljuː/(n)giá trị
68viewpoint/ˈvjuːpɔɪnt/(n)quan điểm
69work outtìm ra

UNIT 2. RELATIONSHIPS

STTTừ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa
1argument/ˈɑːɡjumənt/(n) tranh cãi
2be in relationship/rɪˈleɪʃnʃɪp/đang bao gồm quan hệ tình cảm
3 be reconciled/ˈrekənsaɪld/ làm lành, làm hòa
4break up (with somebody) chia tay, dứt mối quan tiền hệ
5counsellor /ˈkaʊnsələ(r)/(n)người tư vấn
6date /deɪt/(n)cuộc hứa hẹn hò
7 lend an earlắng nghe
8romantic relationship/rəʊˈmæntɪk/(n)mối quan hệ cảm xúc lãng mạn
9 sympathetic/ˌsɪmpəˈθetɪk/(a)cảm thông

UNIT 3. BECOMING INDEPENDENT

Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa
1confident/ˈkɒnfɪdənt/(a)tự tin
2cope with/kəʊp/(v)đương đầu với
3decisive/dɪˈsaɪsɪv/(a)quyết đoán
4determined/dɪˈtɜːmɪnd/(a)quyết tâm
5housekeeping/ˈhaʊskiːpɪŋ/(n)công việc gia đình, vấn đề nhà
6humanitarian/hjuːˌmænɪˈteəriən/(a)nhân đạo
7interpersonal/ˌɪntəˈpɜːsənl/(a) liên nhân
8motivated/ˈməʊtɪveɪtɪd/(a)có rượu cồn lực, động cơ, tích cực
9prioritise/praɪˈɒrətaɪz/(v)ưu tiên
10reliable/rɪˈlaɪəbl/(a) có thể tin yêu được
11self-discipline/ˌself ˈdɪsəplɪn/(n) tinh thần từ bỏ giác
12self-esteem /ˌself ɪˈstiːm/(n)tự tôn, từ bỏ trọng
13 self-reliant/ˌself rɪˈlaɪənt/(n)tự lực
14strive/straɪv/(v)cố gắng, nỗ lực
15 time management/taɪm ˈmænɪdʒmənt/n.phrquản lý thời gian
16well-informed/ˌwel ɪnˈfɔːmd/(a)thạo tin, gọi biết
17 wisely/ˈwaɪzli/(adv)(một cách) khôn ngoan
18protective/prəˈtektɪv/(a)che chở, bảo vệ

UNIT 4. CARING FOR THOSE IN NEED

Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa
1access/ˈækses/(v) tiếp cận, sử dụng
2barrier /ˈbæriə(r)/(n)rào cản, chướng ngại vật vật
3 blind/blaɪnd/(a)mù, không bắt gặp được
4campaign/kæmˈpeɪn/(n)chiến dịch
5 care/keə(r)/(n/v)(sự) siêng sóc, chăm nom
6 charity/ˈtʃærəti/(n)hội tự thiện
7cognitive/ˈkɒɡnətɪv/(a)liên quan đến nhận thức
8coordination/kəʊˌɔːdɪˈneɪʃn/(n)sự thích hợp tác
9deafdef/(a)điếc, không nghe được
10 disability/ˌdɪsəˈbɪləti/(n) sự gầy yếu, tàn tật
11disable/dɪsˈeɪbl/(n/a)không có tác dụng sử dụng chân tay, tàn tật
12discrimination/dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn/(n)sự biệt lập đối xử
13disrespectful/ˌdɪsrɪˈspektfl/(a)thiếu tôn trọng
14donate/dəʊˈneɪt/(v)quyên góp, tặng
15 dumb/dʌm/(a) câm, không nói được
16fracture/ˈfræktʃə(r)/(n)(chỗ) gãy (xương)
17healthcare /ˈhelθ keə(r)/(a)với mục đích chăm lo sức khỏe
18hearing/ˈhɪərɪŋ/(n)thính giác, nghe
19impaired/ɪmˈpeəd/(a) bị làm hỏng, bị làm cho suy yếu
20independent/ˌɪndɪˈpendənt/(a)độc lập, ko phụ thuộc
21integrate /ˈɪntɪɡreɪt/(v)hòa nhập, hội nhập
22involve/ɪnˈvɒlv/(v)để vai trung phong trí vào vấn đề gì
23mobility/məʊˈbɪləti/(n) tính giữ động, di động
24physical/ˈfɪzɪkl/(a)thuộc về cơ thể, thể chất
25solution /səˈluːʃn/(n)giải pháp, cách giải quyết
26suffer/ˈsʌfə(r)/(v)trải qua hoặc chịu đựng ( vật gì khó chịu)
27 support/səˈpɔːt/(n/v)(sự) ủng hộ, khuyến khích
28talent/ˈtælənt/(n)tài năng, người dân có tài
29treat/triːt/(v)đối xử, đối đãi, điều trị
30unite/juˈnaɪt/(v) thống nhất, đoàn kết
31 visual/ˈvɪʒuəl/(a)(thuộc về) thị giác, có tương quan đến thị giác
32volunteer/ˌvɒlənˈtɪə(r)/(n)người tình nguyện
33wheelchair /ˈwiːltʃeə(r)/(n)xe lăn

UNIT 5. BEING PART OF ASEAN

Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa
1assistance/əˈsɪstəns/(n)sự giúp đỡ
2association/əˌsəʊʃiˈeɪʃn/(n)hội, hiệp hội
3behaviour/bɪˈheɪvjə(r)/(n)tư cách đạo đức, hành vi, bí quyết cư xử
4bend/bend/(v) uốn cong
5benefit/ˈbenɪfɪt/(n)lợi ích
6bloc/blɒk/(n)khối
7brochure/ˈbrəʊʃə(r)/(n)sách mỏng manh ( thông tin/ lăng xê về cái gì)
8charm/tʃɑːm/(n)sự quyến rũ
9charter/ˈtʃɑːtə(r)/(n)hiến chương
10constitution/ˌkɒnstɪˈtjuːʃn(n)hiếp pháp
11delicate/ˈdelɪkət/(a)mềm mại, thanh nhã
12digest/daɪˈdʒest/(v) tiêu hóa
13economy/ɪˈkɒnəmi/(n)nền khiếp tế
14elongated/ˈiːlɒŋɡeɪtɪd/(a) thon dài
15external /ɪkˈstɜːnl/(a) ở ngoài, mặt ngoài
16govern /ˈɡʌvn/(v)cai trị, cầm cố quyền
17graceful /ˈɡreɪsfl/(a)duyên dáng
18identity/aɪˈdentəti/(n)bản sắc
19in accordance with/əˈkɔːdns/phù phù hợp với
20infectious/ɪnˈfekʃəs/(a)lây nhiễm
21inner/ˈɪnə(r)/(a)bên trong
22 interference/ˌɪntəˈfɪərəns/(n)sự can thiệp
23legal/ˈliːɡl/(a)(thuộc) pháp lý, đúng theo pháp
24maintain/meɪnˈteɪn/(v)duy trì
25motto/ˈmɒtəʊ/(n)phương châm, khẩu hiệu
26official /əˈfɪʃl/(a)chính thức
27outer/ˈaʊtə(r)/(a)bên ngoài
28progress/ˈprəʊɡres/(n)sự tiến bộ
29rank/ræŋk/(n)thứ hạn
30stability/stəˈbɪləti/(n)sự ổn định
31theory/ˈθɪəri/(n)học thuyết, lý thuyết
32vision/ˈvɪʒn/(n)tầm nhìn
33project/ˈprɒdʒekt/(n)đề án, dự án, kế hoạch
34quiz/kwɪz/(v)kiểm tra, đố

UNIT 6. GLOBAL WARMING

Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa
1absorb/əbˈzɔːb/(v)thấm, hút
2 atmosphere/ˈætməsfɪə(r)/(n)khí quyển
3awareness/əˈweənəs/(n)sự dấn thức, đọc biết, quan tiền tâm
4ban /bæn/(v) cấm
5 capture/ˈkæptʃə(r)/(v) lưu lại, giam giữ lại
6carbon footprint/ˌkɑːbən ˈfʊtprɪnt/(n)lượng khí C02 thải ra hằng ngày của một cá nhân hoặc đơn vị máy.
7 catastrophic/ˌkætəˈstrɒfɪk/(a)thảm họa
8clean-up /ˈkliːn ʌp/(n)sự dọn dẹp, làm cho sạch, tổng vệ sinh
9climate change/ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/(n)biến đổi khí hậu
10diversity/daɪˈvɜːsəti/(n)sự đa dạng
11drought/draʊt/(n)hạn hán
12ecological /ˌiːkəˈlɒdʒɪkl/(a) thuộc vể sinh thái
13ecosystem/ˈiːkəʊsɪstəm/(n)hệ sinh thái
14 emission /iˈmɪʃn/(n)sự phạt (sáng), lan (nhiệt), xả (khí)
15famine/ˈfæmɪn/(n)nạn đói kém
16greenhouse gas/ˌɡriːnhaʊs ˈɡæs/(n)chất khí gây hiệu ứng công ty kính
17heat -related/hiːt – rɪˈleɪtɪd /(a)có liên quan tới nhiệt
18infectious/ɪnˈfekʃəs/(a) lây nhiễm, lan truyền
19lawmaker/ˈlɔːmeɪkə(r)/(n)người làm cho luật, đơn vị lập pháp
20 oil spill/ˈɔɪl – spɪl/n.phrtràn dầu

UNIT 7. FURTHER EDUCATION

Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa
1abroad/əˈbrɔːd/(adv)ở nước ngoài
2academic/ˌækəˈdemɪk/(a)thuộc vể hoặc liên quan đến giáo dục, vấn đề học tập, mang tính học thuật
3accommodation/əˌkɒməˈdeɪʃn/(n)phòng ở
4achieve/əˈtʃiːv/(v)đạt được
5admission/ədˈmɪʃn/(n)sự vào hoặc được nhận vào một trong những trường học
6analytical/ˌænəˈlɪtɪkl/(a)(thuộc) phân tích
7 baccalaureate/ˌbækəˈlɔːriət/(n)kì thi tú tài
8bachelor/ˈbætʃələ(r)/(n)người có bằng cử nhân
9broaden/ˈbrɔːdn/(n)mở rộng, nới rộng
10 campus/ˈkæmpəs/(n)khu ngôi trường sở, trường bay (của các trường trung học, đại học)
11collaboration/kəˌlæbəˈreɪʃn/(n)cộng tác
12college/ˈkɒlɪdʒ/(n)trường cao đẳng, trường siêng nghiệp
13consult/kənˈsʌlt/(v)hỏi ý kiến, tra cứu, tham khảo
14coordinator/kəʊˈɔːdɪneɪtə(r)/(n)người điều phối, điều phối viên
15 course/kɔːs/(n)khoá học, lịch trình học
16critical/ˈkrɪtɪkl/(a) thuộc bình phẩm, phê bình
17CV (curriculum vitae)/ˌsiː ˈviː/(n)bản lí lịch
18dean/diːn/(n)chủ nhiệm khoa
19degree/dɪˈɡriː/(n)học vị, bằng cấp
20diploma/dɪˈpləʊmə/(n)bằng cấp, văn bằng
21doctorate /ˈdɒktərət/(n)học vị tiến sĩ
22eligible/ˈelɪdʒəbl/(a)đủ bốn cách, mê thích hợp
23enrol/ɪnˈrəʊl/(v)ghi danh
24enter/ˈentə(r)/(v)gia nhập, theo học một trường
25faculty/ˈfæklti/(n)khoa (của một trường đại học)
26institution/ˌɪnstɪˈtjuːʃn/(n)viện, trường đại học
27internship /ˈɪntɜːnʃɪp/(n)giai đoạn thực tập
28kindergarten/ˈkɪndəɡɑːtn/(n)trường mẫu giáo
29major/ˈmeɪdʒə(r)/(n)môn học chủ yếu của sinh viên, siêng ngành
30mandatory/ˈmændətəri/(a)có tính bắt buộc
31Master/ˈmɑːstə(r)/(n)thạc sĩ
32 passion /ˈpæʃn/(n)sự say mê, niềm say mê
33potential/pəˈtenʃl/(n)khả năng, tiềm lực
34profession/prəˈfeʃn/(n)nghề, nghề nghiệp
35pursue/pəˈsjuː/(v)đeo đuổi
36 qualification/ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/(n) văn bằng, học tập vị, triệu chứng chỉ
37skill/skɪl/(n)kĩ năng
38talent/ˈtælənt/(n)tài năng, năng lực, nhân tài
39training /ˈtreɪnɪŋ/(n)rèn luyện, đào tạo
40transcript/ˈtrænskrɪpt/(n) học bạ, phiếu điểm
41scholarship/ˈskɒləʃɪp/(n)học bổng
42tuition/tjuˈɪʃn/(n)tiền học, học tập phí
43tutor/ˈtjuːtə(r)/(n)thầy giáo dạy dỗ kèm
44undergraduate /ˌʌndəˈɡrædʒuət/(n)sinh viên
45university/ˌjuːnɪˈvɜːsəti/(n) trường đại học
46vocational/vəʊˈkeɪʃənl/(a)thuộc vể hoặc liên quan đến học tập nghề, phía nghiệp

UNIT 8. OUR WORLD HERITAGE SITES

Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa
1abundant/əˈbʌndənt/(a)dồi dào, nhiều
2acknowledge/əkˈnɒlɪdʒ/(v)chấp nhận, công nhận, vượt nhận
3archaeological/ˌɑːkiəˈlɒdʒɪkl/(a)thuộc về khảo cổ học
4authentic/ɔːˈθentɪk/(a)thật, thực
5breathtaking/ˈbreθteɪkɪŋ/(a)đẹp đến ngỡ ngàng
6bury/ˈberi/(v)chôn vùi, giấu trong tâm địa đất
7cave /keɪv/(n)hang động
8citadel/ˈsɪtədəl/(n)thành trì (để bảo vệ khỏi bị tấn công)
9complex/ˈkɒmpleks/(n)quẩn thể, tổ hợp
10comprise/kəmˈpraɪz/(v)bao gổm, gổm
11craftsman/ˈkrɑːftsmən/(n)thợ thủ công
12cruise/kruːz/(n)chuyến phượt trên biển
13cuisine/kwɪˈziːn/(n)cách thức chế biến thức ăn, làm bếp nướng
14decorate/ˈdekəreɪt/(v)trang trí
15demolish/dɪˈmɒlɪʃ/(v)đổ sập, tiến công sập
16distinctive/dɪˈstɪŋktɪv/(a)nổi bật, rõ rệt, đặc trưng
17dome /dəʊm/(n)mái vòm
18dynasty /ˈdɪnəsti/(n) triểu đại
19 emperor/ˈempərə(r)/(v)đế vương, bên vua
20emerge/iˈmɜːdʒ/(v)trồi lên, nổi lên
21endow/ɪnˈdaʊ/(v)ban tặng
22excavation/ˌekskəˈveɪʃn/(n)việc khai quật
23 expand/ɪkˈspænd/(v)mở rộng
24 fauna/ˈfɔːnə/(n)hệ hễ vật
25flora/ˈflɔːrə/(n)hệ thực vật
26 geological/ˌdʒiːəˈlɒdʒɪkl/(a)thuộc về địa chất
27 grotto/ˈɡrɒtəʊ/(n) hang
28harmonious/hɑːˈməʊniəs/(a)hài hòa
29heritage/ˈherɪtɪdʒ/(n)di sản
30imperial/ɪmˈpɪəriəl/(a) thuộc về hoàng tộc
31in ruins (idiom)/ˈruːɪn/bị phá hủy, đổ nát
32intact/ɪnˈtækt/(a)nguyên vẹn, không bị hư tổn
33irresponsible/ˌɪrɪˈspɒnsəbl/(a)thiếu trách nhiệm, vô trách nhiệm
34islet/ˈaɪlət/(n)hòn đảo nhỏ
35 itinerary/aɪˈtɪnərəri/(n)lịch trình đến chuyến đi
36landscape /ˈlændskeɪp/(n)phong cảnh ( thiên nhiên)
37lantern/ˈlæntən/(n)đèn lồng
38limestone/ˈlaɪmstəʊn/(n)đá vôi
39magnificent /mæɡˈnɪfɪsnt/(a)tuyệt đẹp
40masterpiece/ˈmɑːstəpiːs/(n)kiệt tác
41mausoleum/ˌmɔːsəˈliːəm/(n)lăng mộ
42mosaic/məʊˈzeɪɪk/(a)khảm, chạm khảm
43mosque/mɒsk/(n)nhà cúng Hồi giáo
44outstanding/aʊtˈstændɪŋ/(a)nổi bật, xuất chúng
45picturesque/ˌpɪktʃəˈresk/(a)đẹp theo kiểu cổ kính
46 poetic/pəʊˈetɪk/(a)mang đặc điểm thơ ca
47preserve/prɪˈzɜːv/(v)bảo tồn
48 relic/ˈrelɪk/(n)cổ vật
49respectively/rɪˈspektɪvli/(adv)theo thiết bị tự lắn lượt
50royal/ˈrɔɪəl/(a)thuộc về nhà vua, hoàng gia
51 sanctuary/ˈsæŋktʃuəri/(n)thánh địa, vị trí thẩn thánh
52scenic/ˈsiːnɪk/(a)có cảnh quan đẹp
53subsequent/ˈsʌbsɪkwənt/(a)tiếp theo, kế tiếp
54 tomb/tuːm/(n)lăng mộ
55worship/ˈwɜːʃɪp/(n)thờ cúng, tôn thờ

UNIT 9. CITIES OF THE FUTURE

Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa
1city dweller/ˈsɪti – ˈdwelə(r)/(n)người sinh sống ờ đô thị, người dân thành thị
2detect/dɪˈtekt/(v) dò tìm, phát hiện tại ra
3infrastructure/ˈɪnfrəstrʌktʃə(r)/(n)cơ sở hạ tầng
4inhabitant/ɪnˈhæbɪtənt/(n)cư dân, người cư trú
5 liveable/ˈlɪvəbl/(a)sống được
6optimistic/ˌɒptɪˈmɪstɪk/(a) lạc quan
7overcrowded /ˌəʊvəˈkraʊdɪd/(a)chật ních, đông nghẹt
8pessimistic/ˌpesɪˈmɪstɪk/(a)bi quan
9 quality of life(n)chất lượng sống
10 renewable/rɪˈnjuːəbl/(a)có thể tái tạo thành lại
11sustainable/səˈsteɪnəbl/(a)không khiến hại cho môi trường, gồm tính bển vững
12 upgrade/ˈʌpɡreɪd/(v)nâng cấp
13urban/ˈɜːbən/(a)thuộc về đô thị
14urban planner(n)người / chuyên viên quy hoạch đô thị

UNIT 10.

Xem thêm: Anh Chị Hãy Trình Bày Suy Nghĩ Về Bệnh Vô Cảm Trong Xã Hội Hiện Nay

HEALTHY LIFESTYLE và LONGEVITY

Từ vựngPhiên âmTừ loạiNghĩa
1be attributed to /əˈtrɪbjuːtɪd /quy cho
2boost/buːst/(v)đẩy mạnh, nâng lên
3dietary/ˈdaɪətəri/(a)thuộc về cơ chế ăn uống
4immune system/ɪˈmjuːn sɪstəm/(n)hệ miễn dịch
5life expectancy/ˈlaɪf ɪkspektənsi/(n)tuổi thọ
6meditation/ˌmedɪˈteɪʃn/(n)thiền định
7natural remedy/ˌnætʃrəl ˈremədi/n.phrphương pháp trị liệu phụ thuộc vào thiên nhiên
8nutrition/njuˈtrɪʃn/(n)sự dinh dưỡng
9prescription medicine/prɪˈskrɪpʃn – ˈmedsn/(n)thuốc do chưng sĩ kê đơn
10 stress-free/stres – friː/(a)không bị căng thẳng
11workout/ˈwɜːkaʊt/(n)luyện tập thể lực

II. Kỹ năng và kiến thức cần nhớ

Tổng phù hợp lai các cấu tạo câu, các từ, cụm danh từ, cụm động từ… cần nắm vững trong công tác SGK giờ đồng hồ Anh lớp 11 mới.

Unit 1: THE GENERATION GAP

not to have a penny to bless oneself with :nghèo rớt mồng tơi, nghèo xác xơcompassion for somebody: lòng thương, lòng trắc ẩnto take objection: phản đốito put somebody under pressure ( to do something ): thúc bách ai làm điều gìunder pressure:  chịu sức ép; bị nén lại, sống cách biệt: sống xa lánh bên ngoàito respect somebody / something for something ): tôn trọng, kính trọng, khâm phục, đánh giá cao

Unit 2: RELATIONSHIPS

to reconcile one person to ( with ) another: giải hoà hai người với nhauup to date: hiện đại, hợp thời trang, đúng mốt, cập nhậtout of date : lỗi thời; không còn giá trị nữa, hết hạn, hết hiệu lựcsympathetic to / towards / with somebody: thông cảm; đồng cảm

Unit 3: BECOMING INDEPENDENT

to be determined to do something: kiên quyết làm việc gìprotective towards somebody: che chở (tỏ ý muốn bảo vệ..)

Unit 4: CARING FOR THOSE IN NEED

access to something: phương tiện đến gần hoặc đi vào nơi nào đó; đường vàoto barrier in :cản không cho vàoto barrier out: cản không cho rathe blind leading the blind:người mù dắt người mù đi, kẻ không biết gì mà lại bảo người khác làm theo mìnhamong the blind: the one-eyed man is king: (tục ngữ) trong xứ mù, thằng chột làm vuato campaign for / against somebody / something: tham gia hoặc lãnh đạo một chiến dịch, một cuộc vận độngto be in ( under ) somebody’s care: được ai chăm nomto take care of one’s health: giữ gìn sức khoẻto turn a deaf ear to something:làm thinh như không nghe thấy cái gìto give somebody a fair hearing: nghe ai (nói, trình bày ý kiến…) với thái độ vô tưto integrate something into something , to integrate A and B / A with B ) kết hợp cái gì đó để nó hoàn toàn trở hành một bộ phận của một cái khác; hợp nhất; hoà nhậpto be in solution: ở trong tình trạng không ổn định (ý kiến…)to suffer from / with / for something: đau; đau khổ; bịto give support to somebody: ủng hộ aito speak in support of somebody:phát biểu ý kiến ủng hộ aito have a talent for … có năng khiếu về…to unite somebody / something with somebody / something: làm cho nhiều người hoặc vật trở thành một; hợp lại; kết hợp; hợp nhất; đoàn kếtvolunteer for something / to do something: người tình nguyện, người xung phong, người sẵn sàng làm việc gì (không cần ép buộc, không cần trả công)

Unit 5: BEING PART OF ASEAN

to benefit by something :lợi dụng cái gìunder a charm: bị mê hoặc; bị bỏ bùato be charmed with … :bị cái gì quyến rũ; say mê cái gìinterference in / with something:sự can thiệp; sự xen vào; sự xía vàoin progress đang được làm, đang được tiến hành, đang tiếp diễn

Unit 6: GLOBAL WARMING

to be absorbed in thought: miệt mài, mê mải, siêng chú; lôi cuốn, gợi cảm sự chú ý

Unit 7: FURTHER EDUCATION

from abroad: từ nước ngoàiVí dụ: these machines were brought from abroadNhững chiếc máy này sở hữu từ quốc tế vàoto achieve one’s purpose (aim): đạt mục đíchto consult one’s pillow: nằm chũm tay lên trán nhưng suy nghĩby course of: theo thủ tục (lệ) thông thườngcourse of nature: lệ thường, lẽ thườngin course: đang diễn biếnin the course of: trong khiin due course: đúng lúc; đúng trình tựa matter of course: một sự việc dĩ nhiênof course: dĩ nhiên, đương nhiên, tất nhiênto take one’s own course: làm theo ý mìnhdean of the diplomatic corps: trưởng đoàn ngoại giao (ở nước sở tại vĩnh viễn tất cả những đại sứ khác)forbidden (prohibited) degrees: (pháp lý) quan hệ giới tính họ hàng ngay gần quá không cho phép lấy nhauto put through the third degree: (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tra hỏi, tra tấn để bắt cung khaito enter into:đi vào (nơi nào)tiến hành (cuộc nói chuyện, cuộc điều tra); thiết lập cấu hình (quan hệ…);ký kết (hiệp nghị…)thông cảm cùng với (ý nghĩ, cảm tình của ai)tự ràng buộc mình vào, tham dự (hợp đồng, hiệp ước…)nằm vào (kế hoạch, sự tính toán)to enter on (upon):bắt đầu (một quá trình gì…);bắt đầu bàn về (một vấn đề…)(pháp lý) tiếp nhận, thu nhận (tài sản)to enter an appearance:có ý mang đến dự (cuộc họp…)nhất định có mặt (ở cuộc mít tinh…)to enter a protest: phản kháng; đề nghị ghi lời phản nghịch kháng của bản thân (vào văn bản…)to enter up tài khoản books: kết toán sổ sách

Unit 8: OUR WORLD HERITAGE SITES

to be abundant in something: có những cái gìto bury the hatchet: giảng hoà, làm cho lànhto bury oneself in the country: ở ẩn dật nơi thôn dãto bury oneself in one’s books: vùi đầu vào sách vởto be buried in thought (in memories of the past): mải mê với ý nghĩ về (với đầy đủ kỷ niệm xa xưa)to have buried a relative: đã mất một tín đồ thânpoetic justice: sự tán dương cái xuất sắc trừng phạt loại xấupoetic licence: sự phóng túng về niêm mức sử dụng (thơ)to be in royal spirits: cao hứngto have a royal time: được hưởng trọn một thời hạn vui đùa thoả thích

Unit 9: CITIES OF THE FUTURE

to detect someone in doing something: phát hiện tại thấy fan nào đang làm cho gì

Vui lòng tôn trọng ghi mối cung cấp orsini-gotha.com khi thực hiện lại nội dung bài bác viết

Thích giờ Anh share “Tổng thích hợp từ vựng giờ Anh lớp 11 (chương trình SGK mới)”