Viết lại câu làm thế nào cho nghĩa ko đổi so với câu được chỉ ra rằng dạng bài xích xuất hiện trong bài thi vào lớp 6 của các trường thcs Ngoại ngữ, THCS&THPT Lương Thế Vinh,... Trong bài thi vào trung học cơ sở Ngoại ngữ, tất cả tới 06 câu viết lại câu vào tổng số 40 câu hỏi của bài xích thi môn Tiếng Anh. orsini-gotha.com nắm tắt những cấu trúc mà các em học sinh cần biết để vận dụng trong dạng bài này.

Bạn đang xem: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 6


Mục lục phần I

I. Viết lại câu vận dụng các cấu trúc đối chiếu hơn, so sánh bằng, so sánh nhấtII. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc câu chủ động, câu bị độngIII. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc với too, enough, so…that, such…thatIV. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc câu trực tiếp, câu loại gián tiếpV. Viết lại câu vận dụng cấu trúc câu điều kiệnVI. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thì hiện tại hoàn thành/thì thừa khứ đơn với never/ever với since/forVII. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thể cầu khiếnVIII. Viết lại câu vận dụng một số cấu trúc xuất xắc gặp khác

I. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc đối chiếu hơn, so sánh bằng, so sánh nhất

Đề bài bác yêu cầu HS viết lại câu từ so sánh hơn sang so sánh bằng với ngược lại.

Ví dụ:

Hoa is taller than Mai. → Mai ....

Đáp án: Mai is not as tall as Hoa.

My dress is not as beautiful as her. → Her dress .....

Đáp án: Her dress is more beautiful than mine.

Phong is the tallest student in my class. (No one) → ....

Đáp án: No one in my class is taller than Phong.

Phương is more beautiful than other girls in my class. → Phương is ....

Đáp án: Phương is the most beautiful girl in my class.

Cấu trúc cần biết:

1. đối chiếu hơn:

- Với tính từ 1 âm tiết: S + Be + Adj-er + than + O.

- Với tính từ từ 2 âm tiết trở lên: S + Be + more + Adj + than + O.

2. So sánh bằng:

- đối chiếu bằng: ...as + Adj/ Adv + as...

- so sánh không bằng: ...not as + Adj/ Adv + as...

3. So sánh nhất:

- Với tính từ ngắn:S + be + the + Adj-est + (N/Pron + ...)

- Với tính từ dài:S + be + the + most + Adj + (N/Pron + ...)

II. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc câu chủ động, câu bị động

Câu bị động thường được cần sử dụng để nhấn mạnh đối tượng chịu tác động của hành động. HS sẽ được yêu cầu viết lại câu từ câu chủ động thanh lịch cậu bị động và ngược lại.

Ví dụ:

He uses the computer. → The computer ....

Đáp án: The computer is used by him.

The exercise should be done at school by students → Students ....

Đáp án: Students should vì the exercise at school.

Cấu trúc cần biết:

*

Lưu ý: tất cả thể gặp trường hợp câu bị động với “need”. Ví dụ:

I need to cut my hair. → My hair....

Đáp án: "My hair needs lớn be cut." hoặc "My hair needs cutting."

III. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc với too, enough, so…that, such…that

1. Too (quá nhiều) vàenough (vừa đủ)

Được sử dụng để bổ nghĩa mang đến danh từ, tính từ hoặc trạng từ trong câu. Đây là các cấu trúc thường xuất hiện vào phần viết lại câu.

Ví dụ:

The water is too cold (for us) khổng lồ drink. (enough) → ....

Đáp án: The water is not hot enough (for us) to drink.

The dress is not long enough for Mai lớn wear. (too) → ....

Đáp án: The dress is too short for Mai to lớn wear.

Cấu trúc cần biết:

- Enough đứng sau tính từ/trạng từ cơ mà nó bổ nghĩa: Adj/Adv + enough + (for sb/sth) khổng lồ V

- Too đừng trước tính từ/trạng từ mà lại nó bổ nghĩa: too + Adj/Adv + (for sb/sth) to lớn V

2. So…that với such…that (quá … đến nỗi mà)

Ví dụ:

She is so nice that we all lượt thích her. (such) → ...

Đáp án: She is such a nice girl that we all lượt thích her.

Phong is such a naughty boy that his mother always scolds him. (so) → ....

Đáp án: Phong is so naughty that his mother always scolds him.

Cấu trúc cần biết:

- …so + Adj/Adv + that…

- …such + a/an/- + Adj/Adv + N + that…

Lưu ý: Đôi lúc trong đề sẽ yêu cầu HS viết lại câu từ cấu trúc too thanh lịch cấu trúc so…that. Ví dụ:

The weather is too hot (for us) lớn go out. (so) → ...

Đáp án: The weather is so hot that we can’t go out.

IV. Viết lại câu vận dụng những cấu trúc câu trực tiếp, câu loại gián tiếp

Câu trực tiếp là lời nói đúng mực của một ai đó (hay còn gọi là trích dẫn) với thường đặt trong dấu ngoặc kép.

Câu loại gián tiếp là câu thuật lại lời nói của người không giống dưới dạng con gián tiếp và không sử dụng dấu ngoặc kép.

HS chủ yếu sẽ gặp dạng viết câu gián tiếp của những câu mệnh lệnh, yêu cầu, đề nghị, gợi ý, khuyên bảo,…

Ví dụ:

The doctor said “You should bởi vì exercise regularly.” → The doctor advised me ....

Đáp án: The doctor advised me to do exercise regularly.

My friend told me she often went to lớn the library. → My friend said, "...."

Đáp án: My friend said, “I often go khổng lồ the library”.

He said to me "Don"t xuất hiện the door". (to) → ....

Đáp án: He told me not to mở cửa the door.

Cấu trúc cần biết:

- Biển đổi đại từ nhân xưng, biển đổi thì của động từ (lùi thì) cùng biến đổi trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn vào câu.

- Với dạng câu mệnh lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên nhủ bảo…:

“What about”, “Why don’t we”, “Shall we” → suggest

“Would you mind” → ask

“Would you like + sth”, “Shall I” → offer

“should vì chưng sth” → advise

V. Viết lại câu vận dụng cấu trúc câu điều kiện

Trong phần viết lại câu, HS thường gặp dạng câu điều kiện loại 1 với unless cùng câu điều kiện loại 2: trái với chân lý/sự việc ở hiện tại hoặc diễn tả lời khuyên nhủ (câu gốc ở thì hiện tại thì câu viết lại cần sử dụng câu điều kiện loại 2).

Ví dụ:

You will be sick if you don’t stop eating. (unless) → ....

Đáp án: You’ll be sick unless you stop eating.

I have to do my homework, so I can’t play game. → If ....

Đáp án: If I didn’t have to vì my homework, I could play game.

You should bởi vì the housework before going out. (were) → ....

Đáp án: If I were you, I would bởi vì the housework before going out.

Cấu trúc cần biết:

- Unless + S + V (hiện tại đơn), S + will/can/shall + V.

- If S + V (quá khứ đơn, vượt khứ tiếp diễn), S + would V.

VI. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thì hiện tại hoàn thành/thì quá khứ đơn với never/ever và since/for

Ở thì Hiện tại trả thành, Ever Never đứng sau trợ động từ cùng trước động từ chính.

Since đi với một mốc thời gian cụ thể, còn For đi với một khoảng thời gian.

Câu gốc thường sẽ ở dạng the last time... hoặc it is the first/second/third time...

Ví dụ:

It is the first time that I have gone to lớn Ho bỏ ra Minh city. (never) → ....

Đáp án: I have never gone to lớn Ho đưa ra Minh city.

The last time I saw her was when I was 5 years old. (since) → ....

Đáp án: I have not seen her since I was 5 years old.

The last time I saw her was 2 weeks. → It is ....

Đáp án: It is 2 weeks since I saw her.

Cấu trúc cần biết:

- Ever/Never: It is the first/second/third time + S + have/has + V(pp) → S + have/has + never/ever + P(pp) …

- Since/for:

The last time + S + V(pt) +…+ was + mốc/khoảng thời gian. → S + have/has + not + V(pp) +…+ since/for + mốc/khoảng thời gian.The last time + S + V(pt) +…+ was + khoảng thời gian. → It is + khoảng thời gian + since + S + V(pt)S + V(pt) + mốc/khoảng thời gian + ago. → S + have/ has + not + V(pp) +…+ since/for + mốc/khoảng thời gian.

VII. Viết lại câu vận dụng cấu trúc thể cầu khiến

Đây là cấu trúc được dùng để diễn đạt việc một người thuê/ nhờ người khác có tác dụng việc gì đó cho bạn và rất hay gặp trong phần viết lại câu.

Ví dụ:

I often have my sister clean my room. (cleaned) → ....

Đáp án: I often have my room cleaned by my sister.

I often get my sister khổng lồ clean my room. → I ...

Đáp án: I often get my room cleaned by my sister.

Cấu trúc cần biết:

S + have sb vày sth → S + have sth done

S + get sb to vày sth → S + get sth done

VIII. Viết lại câu vận dụng một số cấu trúc xuất xắc gặp khác

1. Cấu trúc với spendtake

Cấu trúc này thường được sử dụng để diễn đạt việc tiêu tốn thời gian và tiền bạc đến việc gì.

Ví dụ:

I spend 2 hours doing my homework every day. → It takes ....

Đáp án: It takes me 2 hours to vày my homework every day.

Cấu trúc cần biết:

S + spend + time/money + Ving. → It takes/took (sb) + time/money + to lớn V.

2. Cấu trúc với used to/get used to

Đây là cấu trúc cần sử dụng để diễn tả một thói quen trong thừa khứ nhưng không được duy trì trong hiện tại hoặc diễn tả việc có tác dụng quen với đồ vật gi đó. Câu gốc diễn tả thói quen và câu viết lại cần sử dụng used to.

Ví dụ:

My mum lived in a small village when she was a girl. (used) → ....

Đáp án: My mum used lớn live in a small village when she was a girl.

She started to lớn work at night. (used) → ...

Đáp án: She got used lớn sleeping during the day.

Cấu trúc cần biết:

- Đã từng: S + used to lớn + V.

- Dần quen thuộc với: S + get used lớn + Ving.

- Đã quen với: S + tobe + used khổng lồ + Ving.

3. Các cấu trúc với liên từ phụ thuộc

a. Cấu trúc dùng những liên từ chỉ sự tương phản: although/even though/though despite/in spite ofVí dụ:

Although she was ill, she still went to school. → Despite ....

Đáp án: Despite being ill, she still went khổng lồ school.

Although she was ill, she still went khổng lồ school. (in spite of) → ....

Đáp án: In spite of his illness, she still went lớn school.

Cấu trúc cần biết:

- Although/Even though/Though + S + V.

- Despite/In spite of + N/Ving, S + V. (Ving chỉ sử dụng với trường hợp đồng chủ ngữ)

b. Cấu trúc dùng các liên từ chỉ nguyên nhân: because/because of cùng the reason whyVí dụ:

I stay at trang chủ because it is raining. (why) → ....

Đáp án: The rain is the reason why I stay at home.

I stay at trang chủ because it is raining. → Because of

Đáp án: Because of the rain, I stay at home.

Cấu trúc cần biết:

Because + S + V,…

S + to lớn be + the reason why +…

→ Because of + N/Noun phrase,…

4. Cấu trúc với động từ theo sau bởi Ving, lớn V, V-infinitive

Các động từ thường gặp trong phần viết lại câu: prefer/would rather, want/feel like.

Ví dụ:

Phong prefers playing games to playing sports. (rather) → ....

Đáp án: Phong would rather play games than play sports.

I want to go shopping. → I feel lượt thích ....

Đáp án: I feel lượt thích going shopping.

Xem thêm: Mẫu Bài Phát Biểu Chỉ Đạo Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Đoàn Thanh Niên

Cấu trúc cần biết:

- S + prefer + V-ing khổng lồ V-ing. → S + would rather + V than V.