Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 VBT toán 4 bài xích 160 : Ôn tập về những phép tính với phân số cùng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính : 

a) (displaystyle 2 over 5 + 1 over 5)

(displaystyle 3 over 5 - 2 over 5)

(displaystyle 3 over 5 - 1 over 5)

(displaystyle 1 over 5 + 2 over 5)

b) (displaystyle 1 over 3 + 5 over 12)

(displaystyle 9 over 12 - 1 over 3)

(displaystyle 9 over 12 - 5 over 12)

(displaystyle 5 over 12 + 1 over 3)

Phương pháp giải:

- hy vọng cộng (hoặc trừ) nhì phân số cùng mẫu mã số ta cùng (hoặc trừ) nhị tử số cùng nhau và không thay đổi mẫu số.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 160

- mong muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số đang quy đồng chủng loại số.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (displaystyle 2 over 5 + 1 over 5 = 3 over 5;)

(displaystyle 3 over 5 - 2 over 5 = 1 over 5;)

(displaystyle 3 over 5 - 1 over 5 = 2 over 5;)

(displaystyle 1 over 5 + 2 over 5 = 3 over 5;)

b) (displaystyle 1 over 3 + 5 over 12 =4 over 12+ 5 over 12 = 9 over 12 = 3 over 4)

(displaystyle 9 over 12 - 1 over 3 = 9 over 12 -4 over 12= 5 over 12)

(displaystyle 9 over 12 - 5 over 12 = 4 over 12 = 1 over 3)

(displaystyle 5 over 12 + 1 over 3 = 5 over 12+4 over 12 = 9 over 12 = 3 over 4)


Bài 2

Tính : 

a) (displaystyle 2 over 7 + 3 over 8)

(displaystyle 4 over 8 - 2 over 6)

b) (displaystyle 3 over 4 + 1 over 6)

(displaystyle 3 over 4 - 2 over 5)

Phương pháp giải:

Muốn cùng (hoặc trừ) hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu mã số nhị phân số rồi cùng (hoặc trừ) hai phân số sẽ quy đồng mẫu mã số.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (displaystyle 2 over 7 + 3 over 8 = 16 over 56+ 21 over 56 = 37 over 56)

(displaystyle 4 over 8 - 2 over 6 = 1 over 2  - 1 over 3= 3 over 6- 2 over 6 = 1 over 6)

b) (displaystyle 3 over 4 + 1 over 6 = 18 over 24 + 4 over 24 = 22 over 24 = 11 over 12)

(displaystyle 3 over 4 - 2 over 5 = 15 over 20 - 8 over 20= 7 over 20)


Bài 3

Tìm (displaystyle x) :

a) (displaystyle x+1 over 3 = 4 over 5) b) (displaystyle x-1 over 2=2 over 7) 

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

- ao ước tìm số hạng chưa biết ta rước tổng trừ đi số hạng sẽ biết.

- ước ao tìm số bị trừ ta mang hiệu cùng với số trừ.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (displaystyle x+1 over 3=4 over 5)

(displaystyle x=4 over 5-1 over 3)

(displaystyle x=7 over 15) 

b) (displaystyle x-1 over 2=2 over 7)

(displaystyle x=2 over 7+1 over 2)

(displaystyle x=11 over 14) 


Bài 4

Diện tích một vườn cửa hoa sử dụng như sau : (displaystyle 3 over 4) diện tích dùng làm trồng hoa ;(displaystyle 1 over 5) diện tích s vườn dùng để làm đường đi.

a) diện tích s phần còn lại để xây bể nước bởi bao nhiêu phần diện tích của vườn cửa hoa? 

b) Tính diện tích s phần gây ra bể nước, biết vườn hoa là hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm là (20m), chiều rộng lớn là (15m.)

*

Phương pháp giải:

 Coi diện tích s vườn hoa là (1) 1-1 vị.

- Số phần diện tích s bể nước so với diện tích s vườn hoa ta mang (1) trừ đi toàn bô phần diện tích s để trồng hoa và làm cho đường đi.

- Tính diện tích s hình chữ nhật ta rước chiều dài nhân với chiều rộng.

- Tính diện tích để xây bể nước ta lấy diện tích s vườn hoa nhân với số phần diện tích s bể nước so với diện tích s vườn hoa.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vườn hoa hình chữ nhật

Chiều dài: đôi mươi m

Chiều rộng: 15 m

Trồng hoa: (displaystyle 3 over 4) diện tích

Đường đi: (displaystyle 1 over 5) diện tích vườn

a) diện tích s bể nước: ....diện tích vườn

b) diện tích bể nước: ...?

Bài giải

a) Coi diện tích s vườn hoa là (1) 1-1 vị.

Diện tích nhằm trồng hoa cùng làm đường đi chiếm số phần diện tích s vườn hoa là:

(dfrac34 + dfrac15) = (dfrac1920) (diện tích vườn cửa hoa)

Diện tích để xây bể nước chiếm số phần diện tích vườn hoa là là:

(1 - dfrac1920) = (dfrac120) (diện tích vườn cửa hoa)

b) diện tích s vườn hoa là:

(20 imes 15 = 300;(m^2) )

Diện tích để xây bể nước là:

( 300 imes dfrac120 = 15 ;(m^2)) 

Đáp số: a) (dfrac120) diện tích s vườn hoa;

b) (15m^2).

Xem thêm: Lời Bài Hát Em Đi Mẫu Giáo Của Dương Minh Viên ), Bài Hát Em Đi Mẫu Giáo (Dương Minh Viên)


Bài 5

Con sên thứ nhất trong (displaystyle 15) phút trườn được (displaystyle 2 over 5m). Con sên lắp thêm hai vào (displaystyle 1 over 4) giờ bò được (displaystyle 45cm). Hỏi nhỏ sên nào trườn nhanh hơn và từng nào ? 

Phương pháp giải:

Áp dụng cách biến hóa (1) giờ ( = 60) phút ; (1m = 100cm) nhằm đổi các số đo về thuộc một đơn vị chức năng đo, kế tiếp tìm quãng mặt đường mỗi bé bò được rồi so sánh kết quả với nhau.