Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ công Quốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem: X mũ 2 9

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

a. X nón 2 = 9

b. X mũ 2 = 5

c. X mũ 2 - 4 = 0

d. X nón 2 +1 = 82

e. 2x mũ 2 = 6

f. x -1 mu 2 = 9

g. 2x + 3 mu 2 = 25


*

*

a) x^2 = 9 => x=3 hoặc x = -3

b) x^2 = 5 => (x=sqrt5)

c) x^2 - 4 = 0

=> x^2 = 4 => x = 2 hoặc x = -2

d) x^2 + 1 = 82

=> x^2 = 81 => x = 9 hoặc x = -9

e) (2x)^2 = 6

=> 4 . X^2 = 6

=> x^2 = 3/2

=>(x=sqrtfrac32)

f) (x-1)^2 = 9

=> x-1 = 3 hoặc x - 1 = -3

=> x = 4 hoặc -2

g) (2x+3)^2 = 25

=> 2x + 3 = 5 hoặc 2x + 3 = -5

=> x = 1 hoặc x = -4


*

Ta có:

a,(x^2=9Rightarroworbregincasesx=3\x=-3endcases)

b,(x^2=5Rightarroworbregincasesx=2,5\x=-2.5endcases)

Các câu còn lại tương tự nhé bn


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!

tìm x , biết:

a. X mũ 2 = 9

b. X nón 2 = 5

c.x nón 2 - 4 = 0

d. X nón 2 + 1 = 82

e. 2x mũ 2 = 6

f. x - 1 nón 2 = 9

g. 2x +3 nón 2 = 25


a. X = 3;-3

b. X ở trong rỗng

c. X2-4=0

x2 = 4

x=2;-2

d. X2+1=82

x2 =83

x trực thuộc rỗng

e. (2x)2=6

x nằm trong rỗng

f. (x-1)2=9

TH1: x-1=3=>x=4

TH2: x-1=-3=>x=-2

Vậy x=4;-2

g.(2x+3)2=25

TH1: 2x+3=5=> x=1

Th2: 2x+3=-5=>x=-4

VẬY X=1;-4


a, x^2= 9

=>(sqrt9=3)

b,(x^2=5=>x=sqrt5)

c, x^2-4=0

=>x^2=4

=>x=2

d, x^2+1=82

=>x^2=81 =>(sqrt81=9)

3, 2x^2=6

=>x=(sqrt6)

f, x-1 ^2=9

=> x-1=3

=>x=2

g 2x+3^2=25

=> 2x+3=5

=>2x=2

=>x=1


bài 6:Tìm x, biết:A,1/4x-1/3=-5/9;B,3,5-Ix-1/2I=0,75;C,x-1/x-5=6/7;D,(x-4)mũ 2=25;E,2 nón x+2 nón x-4=272;F,(x+1/2)(2/3-2x)=0


a) 2 nón 3 : |x-2| =2b) | 2x + 1 | + | 5x -1 | + 7 mũ 4 = 49c) | x nón 3 ( x - 4 )= 5x nón 2d) | 2x - 5 | = 2 - xe) x - | x + 1 | = 4f) 3x + | 4x + 3 | = 5


a) (2^3:left|x-2 ight|=2)

(Leftrightarrow8:left|x-2 ight|=2)

(Leftrightarrowleft|x-2 ight|=8:2)

(Leftrightarrowleft|x-2 ight|=4)

Xét trường hợp 1: (x-2=4)

(Rightarrow x=4+2)

(Rightarrow x=6)

Xét trường đúng theo 2: (x-2=-4)

(Rightarrow x=-4+2)

(Rightarrow x=-left(4-2 ight))

(Rightarrow x=-2)

Vậy (x=6) hoặc (x=-2)

b)


Cho f(x)= 5x nón 4 - x nón 2 (x-3)+3x (x-2)-6x+2

g(x)= 2x mũ 2 (x mũ 2 )-4x nón 2 + 2 (x + 1) + 5

Tính F(x) + G(x); F(x) - G(X)


(fleft(x ight)=5x^4-x^2left(x-3 ight)+3xleft(x-2 ight)-6x+2)

(=5x^4-x^3+3x^2+3x^2-6x-6x+2)

(=5x^4-x^3+6x^2-12x+2)

(gleft(x ight)=2x^2cdot x^2-4x^2+2left(x+1 ight)+5=2x^4-4x^2+2x+7)

(fleft(x ight)+gleft(x ight)=7x^4-x^3+2x^2-10x+9)

(fleft(x ight)-gleft(x ight)=3x^4-x^3+10x^2-14x-5)


Cho 3 nhiều thức:

M(x)=3x nón 3+ x nón 2+ 4x nón 4- x- 3x nón 3+5x mũ 4 +x nón 2 - 6; N(x)=-x mũ 2-x mũ 4+ 4x nón 3- x mũ 2-5x nón 3 + 3x + 1 +x; P(x)= 1 + 2x mũ 5 - 3x mũ 2 + x nón 5 + 3x nón 3 - x mũ 4- 2x

Giup mình nhanh nha!!!


bài 1; sắp sếp cácđa thức sau theo luỹ thừa sút dần của phát triển thành và thực hiện phép tính chia

a, ( 6x -5x mũ 2 - 15 + 2x mũ 3 ) : ( 2x - 5 )

b, ( x mũ 3 + 2x nón 4 - 5x mũ 2 - 3 - 3x ) : ( x mũ 2 - 3 )

c, ( 5x nón 2 + 15 - 3x nón 2 - 9x ) : ( 5 - 3x )

d, ( x nón 3 + x mũ 5 + x nón 2 + 1 ) : ( x nón 3 + 1 )

e, ( 3 - 2x + 2x nón 3 + 5x mũ 2 ) : ( 2x mũ 2 - x + 1 )


CHo f(x)= a x nón 3 + b x mũ 2 +cx+d

a) chứng minh rằng nếu a+b+c+d = 0 thì f(x) cómột nghiệm là x=1

b) chứng minh rằng trường hợp a-b +c-d =0 thì f(x) có một nghiệm là x=-1

Áp dụng : tìm kiếm nghiệm

A(x)=-2x mũ 3 + 5 x nón 2 - 7x +4

B(x)= 7x mũ 3 +3x mũ 2 -x +3

C(x)= x nón 2 - x mũ3 -x +1

D(x) = 2 x nón 3 + x mũ 2 +2x +1


1, viết 1-1 thức sau bên dưới dạng tổng của hai solo thức trong số ấy có một đối kháng thức bởi 2x mũ 2 y mũ 3

A)5x mũ 2 y mũ 3

B)-6 x nón 2 y mũ 3

C) m x mũ 2 y nón 3 ( m là hằng số)

2) mang đến đa thức A(x)3 x mũ 2 + 5 x nón 3 cộng x trừ 2 x nón 2 trừ x nón 3 cùng 1 trừ 4 x nón 3 trừ 2X - 3

a) thu gọn đa thức

b) kiếm tìm x để giá trị của đa thức A(x) bởi giá trị của nhiều thức B(x) =2 x- 2
Xem thêm: Egg Fast Là Gì Mới Nhất 2022, Chỉ Ăn Trứng Thoy Thì Có Bớt Béo Được Hong

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sử Địa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên